Проект „За човешкия мозък“

Проект „За човешкия мозък“ (Human Brain Project – HBP)

Проектът „За човешкия мозък“ (Human Brain Project – HBP) е широкомащабна европейска инициатива, която ще се проведе в рамките на 10 години. Целта на проекта е да се разберат по-добре функциите на човешкия мозък и неговите заболявания; особено внимание ще бъде обърнато на неговите способности за анализ. Първоначалната фаза (октомври 2013 г. – март 2016 г.) е получилa финансиране по Седма рамкова програма в размер от 54 млн. евро. Инициативата насърчава партньорствотото между европейските страни.

Тематичните области на работа в първоначалната фаза включват:

  1. Човешки и миши групи от невронни канали и рецептори
  2. Генотипни и фенотипни изяви в мишия мозък
  3. Идентифициране, събиране и организиране на мултимодални неврологични данни
  4. Когнитивни архитектури
  5. Нови методи за групиране на медицински данни на базата на правила
  6. Неврални конфигурации за невроморфни анализационни системи
  7. Виртуални роботизирани среди, агенти, сензорни и моторни системи
  8. Теория на многомащабните вериги

За по-подробна информация относно инициативата: https://www.humanbrainproject.eu/

GoTop