Процедура за подкрепа на научни форуми с международно участие, провеждани в България

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДКРЕПА НА НАУЧНИ ФОРУМИ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ, ПРОВЕЖДАНИ В БЪЛГАРИЯ

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДКРЕПА НА НАУЧНИ ФОРУМИ (НА ОСНОВАТА НА СЪФИНАНСИРАНЕ) С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ, ПРОВЕЖДАНИ В БЪЛГАРИЯ

ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА
Подпомагане провеждането на форуми (чрез съфинансиране) в областта на науката с цел създаване на по-добър имидж на страната ни, възможност за включване на българските учени в изпълнението на различни изследователски задачи, популяризиране на техните научни резултати и сравнимост на научните изследвания в дадена област на национално и международно ниво. Като преки резултати от участието в научни форуми е публикуване на материалите в реферирани издания, което дава видимост на българските научни изследвания, запознаване с последните тенденции в науката и представяне на българския опит.

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ
Българска академия на науките, Селскостопанска академия, Държавни висши училища.

КРИТЕРИИ ЗА СЪФИНАНСИРАНЕ

  • събитието се провежда на територията на България;
  • доказано международно участие;
  • структурирана програма;
  • проявата да е в приоритетните области на Националната стратегия за развитие на научните изследвания;
  • минимален брой участници 20 човека;
  • престиж на международните лектори;
  • ясно разписан бюджет на исканото съфинансиране от МОН, както и да се посочи размерът на финансирането от други източници. Средствата от МОН могат да се използват за организационни разходи, като са недопустими разходите за авторски хонорари и компютърно оборудване.
  • събитието да не е финансирано по други публични източници и програми (проекти, подкрепени от Фонд “Научни изследвания”, програми на структурните фондове и др.). Доказва се с декларация в свободен текст от кандидатстващата организация.

ПРЕДСТАВЯНЕ И ПОДБОР НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА
предложенията се представят в свободен формат, като трябва да съдържат информация по всички посочени критерии и ще бъдат разглеждани от комисия по реда на постъпването им.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТАдо 30.09.2013 г.,
включително за научни форуми, които ще се проведат до 31.01.2014 г. вкл.

РАЗМЕР НА СЪФИНАНСИРАНЕТО – до 7 000 лв.

Предложенията трябва да се подават в деловодството на МОМН, бул. „Дондуков” 2А – за дирекция „Наука”.

За допълнителна информация:
тел.02 9217 536; e-mail: [email protected]

GoTop