Българска научна периодика – 2020 г.

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в конкурс „Българска научна периодика – 2020 г. “

публ. 09.06.2020 г.

Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) отправя покана за участие в конкурс „Българска научна периодика – 2020 г. “ Целта на конкурса е да стимулира и да подпомага разпространението на висококачествено научно знание чрез издаването и разпространението на рецензирани и индексирани български научни периодични издания с поне тригодишна история. Той е насочен към българска научна периодика, която не е финансирана по конкурса „БЪЛГАРСКА НАУЧНА ПЕРИОДИКА – 2019“.

Допустими кандидати:

Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са юридически лица-предприятия по смисъла на Регламент 1407/2013, чрез своите редакционни колегии, които редовно издават рецензирани български научни списания или поредици. Допустими по тази процедура са само кандидати, които издават българска научна периодика, която е:
– Рецензирана и индексирана;
– С документирана редакционна политика, включително с утвърдени етични норми за публикуване, поместени на интернет страницата на периодичното издание;
– С редовен график на публикуване и с поне тригодишна история на периодичното издание.
С минимален годишен обем 100 страници.

ВАЖНО: Научни списания, които са финансирани по конкурса „Българска научна периодика – 2019 г.“, не са допустими за участие в конкурса.

Общ бюджет на конкурса:

Прогнозният общ бюджет на конкурса за финансиране на „Българска научна периодика – 2020 г.“ е 90 000 лева съгласно утвърдената ГОП за 2020 г. Общият размер на финансирането за всеки индивидуален проект по настоящата процедура е без ограничения за минимална сума според допустимите необходими разходи, като:

  • Максималната сума за всеки отделен проект е 5 000 лв. – за издания, които имат и печатен вариант и годишен обем поне 100-150 стр.
  • Максималната сума за всеки отделен проект е 7 000 лв. – за издания, които имат и печатен вариант, годишен обем над 150 стр. и тираж (отпечатван) поне 50 броя.

Срок за изпълнение на одобрените проекти: 8 месеца.

Срокът за подаване на проектните предложения e до 17:00 часа на 10.07.2020 г. в деловодството на Фонд „Научни изследвания“.

Пълния текст на поканата и документите за участие в конкурса ще намерите тук:
https://www.fni.bg/?q=node/1127

GoTop