Архив

Процес на предоставяне на национално финансиране за изпълнение на проекти по поканата „Teaming for Excellence” по Рамковата програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ (публ. 16.08.2021 г.)


Министерство на образованието и науката удължава срока по обявен подбор на независими експерти за попълване състава на Комисията за наблюдението, оценката и анализа на дейността на Фонд „Научни изследвания“ по чл. 7, ал. 2 от Правилника (публ. 31.07.2020 г.)

Обява
Автобиография (европейски формат CV)

Документите се подават в срок до 14.08.2020 г. на адрес: Министерство на образованието и науката, гр. София 1000, бул. „Княз Дондуков” 2А, до дирекция „Наука”, както и на следния електронен адрес: [email protected]


Подбор на независими експерти за попълване състава на комисиите за наблюдението, оценката и анализа на научноизследователската дейност на научните организации и висшите училища, както и на дейността на Фонд „Научни изследвания“ (публ. 12.06.2020 г.)

Обява
Автобиография (европейски формат CV)

Документите се подават в срок до 20.07.2020 г. на адреса на министерството, както и на следния електронен адрес: [email protected]

GoTop