Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в три конкурса

(публ. 20.08.2020 г.)

Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) отправя покана за участие в три конкурса:

 • „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2020 г.“;
 • „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2020 г.“;
 • „Конкурс по Национална научна програма Петър Берон. Наука и иновации с Европа.“ – 2020 г.

1. „КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – 2020 г.“

Финансирането по настоящата процедура е единствено в подкрепа на осъществяване на нестопанска научна дейност за фундаментални научни изследвания за придобиване на нови знания. Нестопанската научна дейност е съобразена с Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030.

Целта на процедурата е да насърчи провеждане на качествени фундаментални научни изследвания и получаване на високи научни постижения, както и на качествени насочени фундаментални научни изследвания, обвързани с актуалните обществени предизвикателства, определени в Националната стратегия. Научните области, в които ще бъдат финансирани изследвания, са:

 1. Биологически науки;
 2. Математически науки и информатика;
 3. Медицински науки;
 4. Науки за земята;
 5. Обществени науки;
 6. Селскостопански науки;
 7. Технически науки;
 8. Физически науки;
 9. Химически науки;
 10. Хуманитарни науки.

Общ бюджет на конкурса:

Прогнозният общ бюджет на конкурса за финансиране на научни изследвания – 2020 г. е 10 000 000 лв., от които 5 500 000 лв. за първия етап на проектите. Минималната сума за всеки отделен проект е 60 000 лв., а максималната сума без средствата за ДМА и/или ДНМА е 120 000 лв. като допълнително могат да бъдат заявени до 50 000 лв. за ДМА и/или ДНМА. Не се допуска изкуствено разделяне на проекти, за да бъдат заобиколени горните прагове.

Срок за изпълнение на одобрените проекти: 36 месеца.

Срок за подаване на проектните предложения: до 17 часа на 30.09.2020 г.

Пълният текст на поканата и документите за участие в конкурса ще намерите тук: https://www.fni.bg/?q=node/1171

2. „КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ – 2020 г.“

Финансирането по настоящата процедура е единствено в подкрепа на осъществяване на нестопанска научна дейност за фундаментални научни изследвания за придобиване на нови знания за насърчаване участието на младите учени и пост-докторанти в научноизследователска дейност. Нестопанската научна дейност е съобразена с Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030.

Целта на процедурата е да насърчи провеждане на качествени фундаментални научни изследвания от млади учени и пост-докторанти, повишаване квалификацията им и получаване на високи научни постижения в следните области:

 1. Биологически науки;
 2. Математически науки и информатика;
 3. Медицински науки;
 4. Науки за земята;
 5. Обществени науки;
 6. Селскостопански науки;
 7. Технически науки;
 8. Физически науки;
 9. Химически науки;
 10. Хуманитарни науки.

Общ бюджет на конкурса:

Прогнозният общ бюджет на конкурса за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и пост-докторанти – 2020 г. е 800 000 лв. Минималната сума за всеки отделен проект е 15 000 лв., а максималната е 30 000 лв. Не се допуска изкуствено разделяне на проекти, за да бъдат заобиколени горните прагове. Публичното финансиране не трябва да надвишава 100% от общия размер на допустимите разходи на проекта.

Срок за изпълнение на одобрените проекти: 24 месеца.

Срок за подаване на проектните предложения: до 17 часа на 2.10.2020 г.

Пълният текст на поканата и документите за участие в конкурса ще намерите тук: https://www.fni.bg/?q=node/1174

3. „КОНКУРС ПО НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА ПЕТЪР БЕРОН. НАУКА И ИНОВАЦИИ С ЕВРОПА – 2020 г.“

Общата цел на програмата е да ускори реинтеграцията и кариерното развитие в български висши училища (в т.ч. и военно-образователни институции) и научни организации на перспективни учени с международно признати научни резултати (Experienced researchers). Програмата ще стимулира развитието на изследователския потенциал в България като необходима фундаментална стъпка за създаването на устойчива научна и иновационна среда и за развитието на конкурентна високотехнологична икономика в България.

Стипендиите на “Петър Берон и НИЕ” предоставят финансова подкрепа на изследователи, участващи в международна мобилност в осем научни области. Кандидатите трябва да посочат на етапа на подаване, в коя от осемте научни области попада темата на изследването им:

• Химия (CHE)
• Обществени и хуманитарни науки (SOC)
• Икономически науки (ECO)
• Информатика и инженерни науки (ENG)
• Околна среда и науки за Земята (ENV)
• Науки за живота (LIF)
• Математика (MAT)
• Физика (PHY)

Предложенията ще бъдат оценявани в избраната научна област.

Индикативен бюджет на конкурса:

Ориентировъчният бюджет за финансиране на проекти по покана 2020 година е 880 000 лв. Той се разпределя между 8-те панела пропорционално на дела на подадените допустими предложения за съответния панел.

Бюджетът на проектното предложение зависи от продължителността на проекта и може да бъде до 5 000 лв. месечно.
Продължителността на субсидията по програма „Петър Берон и НИЕ“ е между 12 и 24 месеца.

Допустими кандидати:
По програмата „Петър Берон и НИЕ“ кандидатстват съвместно кандидат-изследовател и българско висше училище или научна организация, в която ще бъде осъществен проекта (кандидат-базова организация).

Срокът за подаване на проектните предложения е до 05.10.2020 г.

Пълният текст на поканата и документите за участие в конкурса ще намерите тук: https://www.fni.bg/?q=node/1177

Информацията е достъпна и на английски език тук: https://www.fni.bg/?q=node/1176

GoTop