Фундаментални научни изследвания , свързани с пандемията от COVID-19 – 2020 г.

Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства, свързани с пандемията от COVID-19 – 2020 г.

Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства, свързани с пандемията от COVID-19 – 2020 г.

публ. 09.06.2020 г.

ФНИ отправя покана за участие в „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства, свързани с пандемията от COVID-19 – 2020 г.“

Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) отправя покана за участие в „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства, свързани с пандемията от COVID-19 – 2020 г.“ Финансирането по настоящата процедура е единствено в подкрепа на осъществяване на нестопанска научна дейност за фундаментални научни изследвания за придобиване на нови знания във връзка с пандемията от COVID-19. Процедурата е съобразена с Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017 – 2030 и допринася за:

 • Повишаване на количеството и качеството на фундаменталните научни изследвания, свързани с COVID-19 като проблем от национално и световно значение.
 • Значително интензифициране на връзките на науката с образованието, бизнеса, държавните органи и обществото като цяло за подпомагане на усилията на обществото за справяне с пандемията, както и потенциални подобни бъдещи предизвикателства.
 • Разширяване на участието на българската научна общност в европейското изследователско пространство и разширяване на международното научно сътрудничество като част от усилията на европейската и световната научна общност за справяне с пандемията.

Конкурсът се обявява на основание чл. 24 от ЗННИ, чл. 35, ал. 1 във връзка с чл. 36, ал. 2 от Правилника на ФНИ и в изпълнение на ПМС № 89 от 08.05.2020 г. Тематиката на конкурса и сроковете за неговото провеждане са съобразени с необходимостта от провеждане на научни изследвания в съкратени срокове за решаване на медико-биологичните и социално-икономическите проблеми, породени от пандемията.

Целта на процедурата е да насърчи провеждане на качествени фундаментални научни изследвания и получаване на високи научни постижения, както и на качествени насочени фундаментални научни изследвания, обвързани с обществени предизвикателства, свързани с пандемията от COVID-19.

Тематичните направления, в които ще бъдат финансирани изследвания, определени с решение на Изпълнителния съвет (ИС) на Фонд „Научни изследвания“ (Фонда), са:

Тематично направление 1. Медико-биологични проблеми
Проектните предложения в рамките на това направление трябва да включват една или повече от следните тематики:

 • Биологични и биомедицински изследвания на SARS-CoV2, включително структурата и организацията на вируса, начинЪТ му на проникване в организма и клетките и механизми на вътреклетъчно предаване.
 • Епидемиологични и имунологични изследвания, свързани с протичането на инфекцията със SARS-CoV2.
 • Разработване на терапии за лечение на коронавирусна инфекция и ваксини за превенция на заразяване със SARS-CoV2, доказани при модели in vivo.
 • Разработване на изследователски модели за наблюдение на вируса в реални условия и нови диагностични средства за специфично доказване на SARS-CoV2.
 • Всички области на материалознанието, които могат да повлияят на изследванията, свързани с превенция и лечение на COVID-19.
 • Фактори на околната среда, които повлияват на предаването и оцеляването на вируса SARS-CoV2, доказани при модели in vivo.

Тематично направление 2. Социални, икономически и образователни аспекти на пандемията COVID-19
Проектните предложения в рамките на това направление трябва да включват една или повече от следните тематики:

 • Изграждане на ефективни механизми за предотвратяване или ограничаване на епидемии от високорискови вирусни заболявания с минимални последици за обществото и икономиката.
 • Социални, психологически, правни, културни, образователни, етични и други аспекти на мерките, въведени в различни държави, с цел ограничаване разпространението на вируса.
 • Мерки за възстановяване на икономиката и преодоляване на социалните и финансовите последици от пандемията и ограниченията, наложени във връзка с нея.

Общ бюджет на конкурса:
Прогнозният общ бюджет на конкурса е 1 800 000 лв.
За тематично направление 1. Медико-биологични изследвания: 1 560 000 лв.
За тематично направление 2. Социални, икономически и образователни аспекти на пандемията COVID-19: 240 000 лв.

Общият размер на финансирането за всеки индивидуален проект по настоящата процедура следва да бъде в следните граници:

За тематично направление 1. Медико-биологични изследвания:
Минималната сума за всеки отделен проект е 100 000 лв.
Максималната сума за всеки отделен проект е 120 000 лв. за участие на колектив от една научна организация (с участие на не по-малко от 5 учени с образователната и научна степен „доктор“)
Максималната сума за всеки отделен проект е 200 000 лв. за участие на колектив от две научни организации (с участие на не по-малко от 10 учени с образователната и научна степен „доктор“)
Максималната сума за всеки отделен проект е 300 000 лв. за участие на колектив от три или повече научни организации (с участие на не по-малко от 15 учени с образователната и научна степен „доктор“)
Проектни предложения с участие на по-малко от 5 учени с образователната и научна степен „доктор“ не са допустими.

За тематично направление 2. Социални, икономически и образователни аспекти на пандемията COVID-19:
Минималната сума за всеки отделен проект е 30 000 лв.
Максималната сума за всеки отделен проект е 60 000 лв. (с участие на не по-малко от 3 учени с образователната и научна степен „доктор“).
Проектни предложения с участие на по-малко от 3 учени с образователната и научна степен „доктор“ не са допустими.
Не се допуска изкуствено разделяне на проекти, за да бъдат заобиколени горните прагове. Публичното финансиране не трябва да надвишава 100% от общия размер на допустимите разходи на проекта.

Срок за изпълнение на одобрените проекти: до 24 месеца.

Срокът за подаване на проектните предложения e до 17 часа на 23.06.2020 г.

Допустими кандидати:

Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са:

 1. акредитирани висши училища по чл. 85, ал. 1, т. 7 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен „доктор“.
 2. научни организации по чл. 47, ал. 1 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен „доктор“.

По настоящата процедура за конкурс кандидатите могат да участват съвместно с други допустими кандидати (партньори) чрез формиране на Обединение на кандидати. Условията за допустимост на кандидатите по настоящата процедура са приложими и към всеки участник в Обединението. Важно: други партньори, освен участниците в Обединението, не са допустими.

Взаимоотношенията между допустими кандидати, които кандидатстват в Обединение, се определят в Споразумение за обединение, което е неразделна част от проектното предложение. Споразумението за партньорство се подписва от ръководителите на организациите партньори и ръководителя на научния колектив. Споразумението се представя като приложение към проектното предложение на български език и работен превод на английски език. Важно: извършването на фундаментални научни изследвания, възложени по силата на договор, и предоставянето на изследователски услуги не се считат за форми на сътрудничество.

Критерии за недопустимост:

По настоящата процедура за конкурс са недопустими проектни предложения:

 • включващи дейности, които вече са финансирани от други източници;
 • които не включват фундаментални научни изследвания;
 • които включват дейности, чието изпълнение е стартирало преди подписването на договора за финансиране на проекта по настоящата процедура.

Повече информация и образци на документи за кандидатстване ще откриете на официалния сайт на Фонд „Научни изследвания“: https://www.fni.bg/?q=node/1135.

GoTop