Три нови конкурса на Съвместния изследователски център към Европейската комисия (JRC)

(публикувано 22.02.2023 г.)

Отворен достъп до изследователски инфраструктури на Съвместния изследователски център към Европейската комисия (JRC) за обучение и изграждане на капацитет

Съвместният изследователски център към Европейската комисия (JRC) отвори за кандидатстване три свои конкурса „Отворен достъп до изследователски инфраструктури на JRC за обучение и изграждане на капацитет“ в следните направления:

• изследване поведението на материали и структурни компоненти при високи скорости на деформация – краен срок 31 март 2023 г.;

• експериментални тестове върху образци в пълен мащаб за оценка на безопасността на конструкции срещу земетресения и други природни и причинени от човека опасности – краен срок 31 март 2023 г.;

• интердисциплинарни изследвания върху микро(нано)пластмаси и охарактеризиране на основани на нанобиотехнологии здравни продукти – краен срок 30 април 2023 г.

Обявите са достъпни на електронната страница на JRC, на адрес:

https://joint-research-centre.ec.europa.eu/knowledge-tools-laboratories/training-programmes/open-access-jrc-research-infrastructures-training-and-capacity-building_en

(публикувано 22.02.2023 г.)

GoTop