Допълнителни докторантски стипендии

В изпълнение на Постановление № 90 на Министерския съвет от 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации ежегодно на държавните висши училища и научни организации се предоставят средства за допълнителни стипендии на докторантите, както следва: докторанти – български граждани и граждани на държави членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство, приети на места, субсидирани от държавата, във висши училища и научни организации в страната, с изключение на докторантите, приети по реда на чл. 21, ал. 5 от Закона за висшето образование; докторанти – чужденци, които постоянно пребивават в Република България, приети за обучение по реда за българските граждани на места, субсидирани от държавата, във висши училища и научни организации в страната.

Постановление № 212 от 1 юли 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за допълнителни стипендии на докторантите от държавните висши училища и научни организации за 2021 г. (публ. 08.07.2021 г.)

Постановление № 103 от 21 май 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за допълнителни стипендии на докторантите от държавните висши училища и научни организации за 2020 г.
(обн. ДВ. бр.48 от 26 май 2020 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 105 на МС от 02.05.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за ДВУ и научни организации за 2019 г. за допълнителни стипендии на докторантите по ПМС № 90 от 2000 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 171 от 17 август 2018 година за одобряване на допълнителни трансфери за ДВУ и БАН 2018 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 115 на МС от 28.06.2018 г. за допълнение на ПМС № 90 от 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от ДВУ и научни организации

GoTop