Обща информация за Рамковата програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“

Какво е „Хоризонт Европа“?

Обща информация „Хоризонт Европа“

(публикувано 20.10.2021 г.)

„Хоризонт Европа“ е деветата рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации. С бюджет от над 95 милиарда евро за период 2021-2027 г. програмата ще насърчава и подпомага науката и иновациите в Европа. Целта на „Хоризонт Европа“ е да изгради социална и икономическа среда основана на знания, иновации и научноизследователски прогрес.

Приоритетите на „Хоризонт Европа“

Един от основните приоритети на „Хоризонт Европа“ е борбата с изменението на климата и достигането на целите за устойчиво развитие на ООН. Приоритет на програмата е стимулирането на конкурентоспособността и икономическия растеж на Съюза чрез развиването на цифровия единен пазар на Европа. Хоризонт Европа насочва научните изследвания и иновациите към екологичния, социалния и икономическия преход на Европа и свързаните предизвикателства пред съвременното обществото, като очертава и конкретни мисии в науката, които да решат съществени проблеми на 21. век.

Най-важната новост на „Хоризонт Европа“ в сравнение с предишните научноизследователски програми на ЕС са заложените мисии, чието изпълнение ще има значителни положителни резултати за европейските гражданиНай-важната новост на „Хоризонт Европа“ в сравнение с предишните научноизследователски програми на ЕС са заложените мисии, чието изпълнение ще има значителни положителни резултати за европейските граждани. Европейският парламент и Съветът са заложили да има значителен напредък в следните пет области:

  • Справяне с рака. Крайна цел: до 2030 г. са спасени повече от три милиона души, които живеят по-дълго и по-добре.
  • Гарантиране на здрави почви и храни. Крайна цел: до 2030 г. да се гарантира, че 75% от почвите са здрави и ще могат да предоставят основни екосистемни услуги.
  • Адаптиране към изменението на климата, включително трансформация на обществото. Крайна цел: до 2030 г. Европа е подготвена да се справи с климатичните изменения, ускорява се преходът към здравословно и проспериращо бъдеще на планетата, увеличава се мащабът на решенията за постигане на устойчивост, способстваща за постигането на социални трансформации.
  • Климатично неутрални и интелигентни градове. Крайна цел: до 2030 г. се подкрепят, насърчават, промотират и показват 100 европейски града в тяхната системна трансформация към климатична неутралност, като те се превръщат в центрове за експериментиране и демонстрации.
  • Здравословни океани, морски крайбрежни и вътрешни води. Крайна цел: до 2030 г. цялостно изчистване на солените и сладките води в Европа, възстановяване на влошените екосистеми и хабитати, декарбонизирайки по този начин синята икономика с цел устойчиво използване на основните стоки и услуги, които тези води предоставят.

Структурата на „Хоризонт Европа“

Структурата на „Хоризонт Европа“

Рамковата програма „Хоризонт Европа“ е структурирана в три основни стълба и един допълнителен хоризонтален елемент.

Първият стълб на Хоризонт Европа – „Високи постижения в науката“ се състои от – Европейския научноизследователски съвет (ЕНС), създаден още през 2013 г, „Действията „Мария Склодовска-Кюри“ и Европейските научноизследователски инфраструктури. Създаването на втория стълб – „Глобални предизвикателства и конкурентоспособност на европейската промишленост“, има за цел да постигне максимална интеграция между различните тематични области на Хоризонт Европа. Във втория стълб са обособени 6 клъстера – здравеопазване; култура, творчество и общество; гражданска сигурност; цифрова сфера, промишленост и космическо пространство; климат, енергия и мобилност; храни, биоикономика, природни ресурси, селско стопанство и околна среда. Съвместният изследователски център осигурява свързаността в тези отделни тематични сфери.

Третият стълб – „Иновативна Европа“ е насочен изцяло към ускоряването на иновации, които да доведат до пробив в науката и до бърз пазарен растеж. Той ще осигури единно звено за привличане и подкрепа на всякакви видове новатори и иновативни дружества като МСП, включително и стартиращи предприятия. По този начин трябва ще се гарантира стратегическата автономност на Европейския съюз, като за тази цел е предвидено изграждане на мащабни Европейски екосистеми за иновации с помощта на двете институции включени в този стълб: Европейският съвет по иновации (ЕСИ) и Европейският институт за иновации и технологии (ЕИТ).

Хоризонталната част от структурата на Хоризонт Европа цели да разшири Европейското научно пространство, като преодолеят различията между държавите, традиционно силни в научноизследователската дейност, и държави с по-слаби показатели. Хоризонт Европа предвижда по-тясно сътрудничество между държавите членки в науката, научните изследвания и иновациите на Съюза, чрез което действително да се постигне целта на програмата и да се изгради единна социална и икономическа среда в Европа, основана на знания, иновации и научноизследователски прогрес.

Материали, документи и информация за конкурси, свързани с Рамковата програма, можете да намерите на Българския портал за участие в Хоризонт Европa. и на портала на Европейската комисия за възможности за финансиране и обществени поръчки.

Обща информация „Хоризонт Европа“ (публ. 20.10.2021 г.)


Презентация за Хоризонт Европа (публ. 20.10.2021 г.)

Правила за дейността на националните контактни лица (публ. 20.10.2021 г.)

GoTop