Правилници и наредби

Наредби

НАРЕДБА за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност (Обн. – ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 01.01.2017 г.)

Правилници

ПРАВИЛНИК на Фонд „Научни изследвания“ (обн., ДВ, бр. 41 от 31.05.2016 г., доп….) (акт. 11.11.2021 г.)

ПРАВИЛНИК за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, осъществявана от висшите училища и научните организации, както и на дейността на Фонд „Научни изследвания“ (Обн. – ДВ, бр. 54 от 29.06.2018 г., отменя приетия през 2015 г. Правилник)GoTop