Дуалното обучение – във фокуса на държавната политика

Дуалното обучение – във фокуса на държавната политика

публикувано на 22.01.2024 г.

След като в края на 2023 г. Консултативният съвет за професионално образование и обучение към МОН прие Стратегическа визия за развитие на дуалното професионално образование и обучение в България до 2030 година и план за изпълнението ѝ имаме и първите резултати:

  • Народното събрание със Закона за бюджета на ДОО за 2024 г. внесе промяна в Закона за професионалното образование и обучение, съгласно която от 1 април 2024 г. дължимите социални и здравноосигурителни вноски за учениците, включени в дуално обучение, са изцяло за сметка на държавния бюджет.
  • Работна група подготвя предложения за промени в Наредба 1 за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа и прави анализ на всички свързани нормативни документи, които се нуждаят от промяна с цел подкрепа и улесняване на процеса на дуално обучение.

Промените ще бъдат насочени към създаване на възможности за гъвкава промяна във формите на обучение между дуална и дневна, промени в правилата за прием на ученици в дуална система на обучение, синхронизиране на учебните планове с оглед улесняване на проходимостта, насърчаване на блоковото обучение и отразяване на сезонността при някои видове професии, подкрепа на водещата роля на бизнеса в целия процес и много други.

Съвместно с всички институции, имащи отношение към процесите на реализиране на дуалното обучение – Главна инспекция по труда, НАП и НОИ ще бъдат изготвени типови бланки, насоки и указания, които да улесняват работодателите и училищата при прилагане на нормативната уредба и да намалят административната тежест.

GoTop