Четиринадесето заседание на Консултативния съвет по професионално обучение и образование – 12 септември 2023 г.

Четиринадесето заседание на Консултативния съвет по професионално обучение и образование
12 септември 2023 г.

Тема на заседанието: Ключови реформи в професионалното образование и обучение: ЗИД на ЗПОО, Стратегическа визия за развитие на дуалното обучение, проект „Модернизация на професионалното образование и обучение“

На заседанието бяха представени основните акценти в проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение, сред които: промяна в Списъка на професиите за професионално образование и обучение чрез премахване на специалностите и структуриране на принципа на широкопрофилни професии Ще бъде премахнато досегашното свръхдетайлизиране на отделни често сходни, включване на задължително обучение за опазване на околната среда и специализирани ИТ умения, необходими за упражняване на конкретната професия, обучения за достигане на Единица резултат от ученето, нова структура на Държавните образователни стандарти, оптимизиране на рамковите програми, въвеждане на обучение от разстояние в електронна среда за лицата над 16 години, подобряване на междурегистровата свързаност и намаляване на административната тежест.

Реформите са в изпълнение на Националния план по възстановяване и устойчивост. Реализирането им ще бъде подпомогнато финансово по проект „Модернизация на професионалното образование и обучение“ по програма „Образование“ 2021-2027 г.

Беше представена Стратегическа визия за развитие на дуалното обучение в България до 2030 г. Тя предвижда фокусиране върху водещата роля на бизнеса в обучението, развитие и модернизиране на системата на дуалното образование в страната, повече комуникация за популяризирането ѝ. Разработването на визията е подкрепено финансово със средства от фонда за подготовка на мерки за подкрепа на Швейцарско-българската програма за сътрудничество. Предвидените мерки ще бъдат включени в плана за действие към Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Р България до 2030 г.

Членовете на КСПОО подкрепиха предложените промени в ЗИД на ЗПОО и Стратегическата визия за развитие на дуалното обучение. Бяха уточнени темите за следващото заседание, което ще се проведе през месец ноември 2023: план-прием, поднормативна уредба за дуално обучение, Списък на професиите за професионално образование и обучение, план за действие към Стратегическата визия за развитие на дуалното обучение.

(публикувано на 15.09.2023 г.)

GoTop