Десето заседание на Консултативния съвет по професионално обучение и образование – 29 септември 2020 г.

Десето заседание на Консултативния съвет по професионално обучение и образование
29 септември 2020 г.

Тема на заседанието: Провеждане на ПОО в условията на Ковид-19. Механизъм за осигуряване на качеството на дуалното обучение. Разработване на механизъм за осигуряване на дигитални учебни материали за ПОО, вкл. за дуалното обучение Проследяване на завършилите професионално образование и обучение.

Резюме на заседанието:

На десетото си заседание членовете на КС по ПОО се запознаха с работния вариант на рамковия документ за осигуряване на качеството на дуалното обучение и съдържателните му аспекти, като: принципи на дуалното обучение, условия за функциониране, измерване на качеството чрез прилагане на индикаторна рамка на ниво система и ниво училище и предприятие.

Беше обсъден и разработеният механизъм за осигуряване на дигитални учебни материали за ПОО, вкл. за дуалното обучение. Механизмът включва три фази: 1. Събиране и разработване на електронни ресурси; 2. Валидиране/Осигуряване на качеството по определени критерии и 3. Съхраняване и споделяне за общо ползване от всички заинтересовани страни – на първо време ще се използва наличната платформа на МОН за качване, съхранение и сваляне на електронни образователни материали – Национална електронна библиотека на учителите (www.e-learn.mon.bg).

Предвид пандемията от Ковид – 19 и преминаване към обучение от разстояние в електронна среда беше препоръчано дирекция ПОО да разпише „Насоки за провеждане на ПОО, в това число и дуално обучение, в условията на Ковид-19“.

КС по ПОО дискутира и пилотен модел на система за проследяване на завършилите ПОО, разработен в рамките на проект „EQAVET: Vireo 2 Pilot“ по програма „Еразъм+“. Беше препоръчано представения пилотен модел на система за проследяване на реализацията на завършилите ПОО да се утвърди от Министъра на образованието и науката и в последствие да се приложи на национално ниво.

(публикувано на 14.09.2023 г.)

GoTop