Дванадесето заседание на Консултативния съвет по професионално обучение и образование – 14 декември 2021 г.

Дванадесето заседание на Консултативния съвет по професионално обучение и образование
14 декември 2021 г.

Тема на заседанието: Текущо състояние на стратегическите и оперативните приоритети в ПОО, прием 2021/2022. Теми за работа на КСПОО през 2022 г. – предложения

Резюме на заседанието:

КС по ПОО обсъди годишната си работна програма за 2022 г., която включва теми като: Актуализиране на законодателството в областта на професионалното образование и обучение, включително и обучението на възрастни; Единна система за прогнозиране на необходимите квалификации, с оглед на настоящите и бъдещи нужди на пазара на труда (професии на бъдещето); План-прием за учебната 2022-2023 г.; Кариерно ориентиране; Разработване на цялостен подход за разработване, консултиране, валидиране и утвърждаване на учебно и изпитно съдържание.

По време на заседанието беше направен преглед на текущото състояние на стратегическите и оперативните приоритети в ПОО. Участниците се запознаха с напредъка по разработваната с експертната подкрепа на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие „Стратегия на уменията“; изпълнението на Националните програми за развитие на образованието за 2021 г.; реализиран план-прием за учебната 2021-2022 г. и планиране на план-прием за учебната 2022/2023 година. По отношение на план-приема се дискутираха въпроси за важността на ранното кариерно ориентиране и въвеждането на секторния подход и създаване на Секторни съвети на уменията с цел преодоляване на дефицита на надеждна прогнозна информация за професиите на бъдещето, а така също и на подробна информация за потребностите на пазара на труда.

Дискутира се и предстоящото цялостно обновяване на образователната среда и оборудване на поне 24 професионални училища с цел превръщането им в интердисциплинарна учебна среда (центрове за високи постижения) за осигуряване на обучение в приоритетни икономически сектори с акцент върху дигитализацията и зелените технологии (Компонент „Образование и умения“, инвестиция 2 „Модернизиране на образователните институции за по-привлекателна и качествена среда за учене и иновации“ на Националния план за възстановяване и устойчивост).

(публикувано на 15.09.2023 г.)

GoTop