Единадесето заседание на Консултативния съвет по професионално обучение и образование – 15 декември 2020 г.

Единадесето заседание на Консултативния съвет по професионално обучение и образование
15 декември 2020 г.

Тема на заседанието: Правила за план-прием за учебната 2021/2022. Възможни подходи за оптимизация на Списъка на професиите за професионално образование и обучение (СППОО). Роля на Секторните съвети на уменията.

Резюме на заседанието:

На заседанието си КС по ПОО дискутира следните основни въпроси:

  1. Правила за план-прием за учебната 2021/2022

За учебната 2020/2021 година 57% от учениците приети в VIII клас са приети в професионални гимназии, като малко над 58 % от учениците в ПОО са приети и ще се обучават в технически специалности. Наблюдава се тенденция на увеличение на броя на учениците, приети за обучение в паралелки с дуална форма на обучение.

  1. Възможни подходи за оптимизация на СППОО

КС по ПОО дискутира възможни подходи за оптимизация на СППОО и излезе със становище за окрупняване на професионалните направления и професиите и ориентирането им към секторите на икономиката. Във връзка с бързо променящите се нужди от умения на пазара на труда беше обсъдена и възникналата необходимост учениците в ПОО да придобиват широкоспектърни знания, които да им осигурят възможност за професионална реализация не само по една тясна специалност, но и по сходни професии и дори сектори. КС по ПОО направи препоръка да се направи връзка между Националната класификация на професиите и длъжностите и списъка с професии в ПОО. КС по ПОО подкрепя предприемането на необходимите законодателни промени с цел промяна на СППОО и разработване на нови държавни образователни стандарти, национални изпитни програми и учебни програми, което може да се реализира чрез голям системен проект в рамките на програма „Образование“ 2021 – 2027 г.

  1. Роля на Секторните съвети на уменията.

Участниците коментираха необходимостта от въвеждане на секторния подход на работа в системата на ПОО. Бяха повдигнати въпроси относно конституирането и изграждането на Секторните съвети на уменията и връзката им със социалните партньори. КС по ПОО подкрепи инициативата за създаване на Секторни съвети на умения.

(публикувано на 15.09.2023 г.)

GoTop