Петнадесето заседание на Консултативния съвет по професионално обучение и образование – 16 ноември 2023 г.

Петнадесето заседание на Консултативния съвет по професионално обучение и образование
16 ноември 2023 г.

Тема на заседанието: План-прием за учебната 2024/2025 година

Резюме на заседанието:
По време на заседанието се извърши кратък преглед на реализирания план-прием за учебната 2023/2024 година, представи се проекта на ПМС за приемане на актуализиран Списък на защитените от държавата специалности от професии за учебната 2024/2025 година и на актуализиран Списък със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда за учебната 2024/2025 година. Членовете на КС по ПОО получиха актуална информация относно напредъка по проект BG05SFPR001-3.001-0001 „Модернизиране на ПОО“ и сформирането на Секторните съвети на уменията.

Във връзка с план-приема за предстоящата учебна година дискусията се съсредоточи върху процедурата, по която да се извършва план-приемът – работодателите да заявят нуждите си от бъдещи кадри в РУО, като подават и информация по кои професии могат да предоставят дуално обучение и по кои могат да осигурят условия за провеждане на практика в реална работна среда, както и да поемат ангажимент за реализиране на тази заявка.

Бяха представени основните акценти за промяна на нормативната уредба за дуално обучение в България, а така също и проект на План за реализиране на визията за развитие на дуалното обучение.

КС по ПОО одобри графика за провеждане на заседанията си през 2024 г. и темите за следващото заседание: комуникационна и информационна кампания за план-приема за 2024/2025 учебна година; предложение за рамка на нов Списък на професиите за професионално образование и обучение; проект на изменение и допълнение на Наредба № 1/08.09.2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуална система на обучение) – представяне на предложенията на междуведомствената работна група.

(публикувано на 01.02.2024 г.)

GoTop