Шестнадесето заседание на Консултативния съвет по професионално обучение и образование – 08 февруари 2024 г.

Шестнадесето заседание
08 февруари 2024 г.

Тема на заседанието: План-прием за учебната 2024/2025 година – комуникационна и информационна кампания.

Резюме на заседанието:

По време на заседанието се разгледаха следните основни въпроси:

1. План-прием 2024/2025 учебна година – комуникационна и информационна кампания

Членовете на КС по ПОО разгледаха и обсъдиха предложението за Комуникационен план за популяризиране на професионалното образование и обучение и дейностите, заложени за неговата реализация. Обсъдиха се възможностите за включване на представените в КС по ПОО институции в изпълнението на Комуникационния план и се постигна договореност относно реализацията им.

По отношение на план-приема се обсъди изпълнението на план-приема за 2023/2024 учебна година и заявения за 2024/2025 учебна година план-прием. Участниците в заседанието отправиха препоръка за извършване на преглед на подадените заявки за план-приема за 2024/2025 учебна година и преглед и анализ на изпълнението на план-приема за учебната 2023/2024 година.

2. Предложение за рамка на нов Списък на професиите за професионално образование и обучение

Членовете на КС по ПОО обсъдиха предложението за рамка на новия Списък на професиите за професионално образование и обучение (СППОО). Предложението е за нов СППОО, който да е в синхрон с международната стандартна класификация на образованието (ISCED 2013) и класификацията на областите на образование и обучение (КОО – 2015) на Националния статистически институт.

3. Проект на изменение и допълнение на Наредба № 1/08.09.2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуална система на обучение)

Членовете на КС по ПОО се запознаха с предложенията за промяна на Наредба № 1/08.09.2015 г., коментираха и назрялата необходимост от промяна на Наредба № РД-04-4 от 08.11.2019 г. на министъра на икономиката за условията и реда за създаване и поддържане на информационна база данни на работодателите, които отговарят на изискванията за участие в партньорства за осъществяване на обучение чрез работа (дуална система на обучение). Представените предложения за промени в Наредба № 1/08.09.2015 г. бяха одобрени от участниците в заседанието.

В края на заседанието бяха набелязани темите, които ще се обсъдят на следващото заседание.

(публикувано на 27.02.2024 г.)

GoTop