Тринадесето заседание на Консултативния съвет по професионално обучение и образование – 12 юли 2022 г.

Тринадесето заседание на Консултативния съвет по професионално обучение и образование
12 юли 2022 г.

Тема на заседанието: Ключови реформи в професионалното образование и обучение. Предложения за концептуални промени в Закона за професионалното образование и обучение. Списък на професиите за професионално образование и обучение – основни принципи на оптимизиране.

Резюме на заседанието:

На своето тринадесето заседание КС по ПОО обсъди предложенията за концептуални промени в Закона за професионалното образование и обучение и предложенията за оптимизиране на Списъка на професиите за професионално образование и обучение (СППОО) при спазване принципите за широкопрофилност на професиите и възможността за надграждане на степените в рамките на една професия, както и осигуряване на съответствие с националните и международните класификации.

Концептуалните промени в Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО), които бяха дискутирани, са в областта на: промяна на СППОО, допълване на структурата на държавните образователни стандарти за придобиване на професионална квалификация с определяне на единици резултати от ученето (ЕРУ), които формират квалификация по част от професия и с включване на критерии и средства за оценяване, въвеждане на възможност за обучение от разстояние в електронна среда, оптимизиране на рамковите програми, осигуряване на вертикална проходимост с надграждане от по-ниска в по-висока степен и вкл. възможност за хоризонтална проходимост – чрез валидиране на ЕРУ.

Беше дискутирана и ролята на Секторните съвети на уменията за развитие на професионалното образование и обучение, за осъществяване на връзката между средното ПОО – висше образование – бизнес и отварянето на възможности за бизнеса да съдейства на образованието чрез включване на представители на бизнеса в образователния процес.

Членовете на КС по ПОО изразиха становище, че са съгласни с промените в СППОО, с концептуалните предложения за промени в ЗПОО и с въвеждането на секторния подход на работа чрез създаването на Секторни съвети на уменията.

(публикувано на 15.09.2023 г.)

GoTop