НАРЕДБА за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Приета с ПМС № 219 от 5.10.2017 г. (обн., ДВ, бр. 81 от 10.10.2017 г.)

Споделете

GoTop