Стъпки за получаване на студентски кредит

Какви стъпки трябва да направя, за да получа студентски кредит?

Какво трябва да прочета, запомня и направя:

 1. Трябва да проверя дали имам право да кандидатствам за получаване на кредит?
  Прочитам чл. 3 от Закона за кредитиране на студенти и докторанти.
 2. Какви документи трябва да приложа?
  Прочитам чл. 18, ал. 1 от Закона за кредитиране на студенти и докторанти.
  И все пак кои са тези документи?
  Прочитам чл. 13 от типовия договор за кредитиране на студенти и докторанти.
 3. Откъде мога да набавя необходимите документи?
  Списък на необходимите документи
 4. Откъде мога да разбера кои са банките, сключили с министъра на образованието, младежта и науката типов договор?
  Регистър на банките, сключили типов договор за кредитиране на студенти и докторанти
 5. Избирам си банката и след като набавя необходимите документи, отивам да попълня искане за кредит по образец на банката.
  Прочитам чл. 13 от типовия договор за кредитиране на студенти и докторанти.
 6. Какво трябва задължително да съдържа договорът за кредит?
  Прочитам чл. 6 от типовия договор за кредитиране на студенти и докторанти.
 7. Какво още трябва да знам?
  Прочитам чл. 7, чл. 8, чл. 9, чл. 10, чл. 11, чл. 26, чл. 27, чл. 28, чл. 29 чл. 30 от типовия договор за кредитиране на студенти и докторанти.
 8. Могат ли да се предоговарят условията по сключен договор за кредит?
  Прочитам чл. 22, чл. 23, чл. 24 и чл. 25 от типовия договор за кредитиране на студенти и докторанти.

Първа стъпка

Чл. 3. (1) Право да кандидатстват за получаване на кредит по този закон имат студенти и докторанти – български граждани, граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава от Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария, които към момента на подаване на искането за сключване на договор за кредит отговарят едновременно на следните изисквания:

 1. не са навършили 35 години;
 2. се обучават в редовна форма за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ (бакалавър или професионален бакалавър) или „магистър“, или на образователна и научна степен „доктор“ в създадено и функциониращо по законоустановения ред държавно или частно висше училище или научна организация по чл.47, ал.1 от Закона за висшето образование;
 3. нямат придобита същата образователно-квалификационна или образователна и научна степен;
 4. не са отстранени и не са прекъснали обучението си, освен в случаите, предвидени в този закон.

(2) Когато студентът се обучава едновременно за придобиване на повече от една специалност на една и съща образователно-квалификационна степен, студентът може да получи по свой избор кредит по този закон само за една от тях.
(3) Качеството студент или докторант се придобива съгласно Закона за висшето образование.

Към началото

Втора стъпка

Чл. 18. (1) Договорът за кредит се сключва въз основа на искане от студента или докторанта, към което се прилагат следните документи:

 1. копие на документ за самоличност;
 2. документ по чл. 10, ал. 3 ;
 3. декларация, че отговарят на изискването на чл. 3, ал. 1, т. 3 ;
 4. други документи, предвидени в типовия договор по чл. 7 .

Към началото

Чл. 13. (1) Студентът или докторантът, кандидатстващ за кредит с държавна финансова подкрепа, подава до Банката искане за кредит съгласно образец на Банката, придружено от следните документи:

 1. копие от документ за самоличност;
 2. документ по чл.10, ал.3 от Закона за кредитиране на студенти и докторанти, удостоверяващ качеството студент или докторант с право да се запише за следващ семестър;
 3. декларация, че няма придобита същата образователно-квалификационна или образователна и научна степен;
 4. декларация, че няма други кредитни задължения, които не е обслужвал повече от 6 месеца;
 5. декларация, че студентът или докторантът не е получил същия кредит от друга банка;
 6. декларация за икономическа свързаност по смисъла на Закона за кредитните институции;
 7. други документи, ако това се налага за изпълнение на законови изисквания и са пряко свързани с договора за кредит.

(2) В случай че студентът или докторантът кандидатства за кредит за издръжка, наред с документите по ал.1 представя и:

 1. копие от акт за раждане, в който студентът или докторантът е посочен като родител;
 2. в случай на пълно осиновяване – копие от влязло в сила съдебно решение, с което е уважено искането за осиновяване и в което студентът или докторантът е посочен като осиновител;
 3. документ, издаден от висше училище или научна организация, удостоверяващ, че студентът или докторантът е имал такова качество в годината на раждане или съответно осиновяване на детето;
 4. декларация, че не е лишен от родителски права и че другият родител не ползва и не кандидатства за същия вид кредит.

(3) При подаване на искането до Банката студентът или докторантът представя оригиналите на документите по ал. 1 и 2 за сверяване.

Към началото

Трета стъпка

Правя копие на документа ми за самоличност.

От висшето училище, в което се обучавам трябва да набавя следните документи:
По ал. 1: Документът по чл.10, ал.3 от Закона за кредитиране на студенти и докторанти, удостоверяващ качеството ми на студент или докторант с право да се запише за следващ семестър.
По ал. 2: Документът, издаден от висшето училище или научната организация, удостоверяващ, че съм имал такова качество в годината на раждане или осиновяване на детето.
В банката ще попълня и подпиша декларациите.
По ал. 2 правя копие от акта за раждане на моето дете /правя копие от влязлото в сила съдебно решение, с което е уважено искането ми за осиновяване/.

Към началото

Четвърта стъпка

РеЕГИСТЪР на банките, сключили типов договор за кредитиране на студенти и докторанти

Към началото

Пета стъпка

Чл. 13. (1) Студентът или докторантът, кандидатстващ за кредит с държавна финансова подкрепа, подава до Банката искане за кредит съгласно образец на Банката, придружено от следните документи:

 1. копие от документ за самоличност;
 2. документ по чл.10, ал.3 от Закона за кредитиране на студенти и докторанти, удостоверяващ качеството студент или докторант с право да се запише за следващ семестър;
 3. декларация, че няма придобита същата образователно-квалификационна или образователна и научна степен;
 4. декларация, че няма други кредитни задължения, които не е обслужвал повече от 6 месеца;
 5. декларация, че студентът или докторантът не е получил същия кредит от друга банка;
 6. декларация за икономическа свързаност по смисъла на Закона за кредитните институции;
 7. други документи, ако това се налага за изпълнение на законови изисквания и са пряко свързани с договора за кредит.

(2) В случай че студентът или докторантът кандидатства за кредит за издръжка, наред с документите по ал.1 представя и:

 1. копие от акт за раждане, в който студентът или докторантът е посочен като родител;
 2. в случай на пълно осиновяване – копие от влязло в сила съдебно решение, с което е уважено искането за осиновяване и в което студентът или докторантът е посочен като осиновител;
 3. документ, издаден от висше училище или научна организация, удостоверяващ, че студентът или докторантът е имал такова качество в годината на раждане или съответно осиновяване на детето;
 4. декларация, че не е лишен от родителски права и че другият родител не ползва и не кандидатства за същия вид кредит.

(3) При подаване на искането до Банката студентът или докторантът представя оригиналите на документите по ал.1 и 2 за сверяване.

Към началото

Шест стъпка

Чл. 6. Договорът по чл.5 задължително съдържа:

 1. вида на кредита по смисъла на чл.4, ал.2 от настоящия типов договор;
 2. срока на договора за кредит;
 3. максимален размер на кредита;
 4. уточнение, че кредитът се отпуска само в български лева;
 5. дължимата по кредита лихва,
 6. размера на лихвата за забава;
 7. срока и начина на усвояване на кредита;
 8. гратисния период на кредита;
 9. срока и начина на погасяване на кредита;
 10. уточнение, че по кредита не се дължи каквото и да е обезпечение от кредитополучателите или трети лица;
 11. уточнение, че кредитополучателят не дължи заплащането на такси, комисионни или други разходи, непосредствено свързани с отпускането и управлението на кредита;
 12. уточнение, че кредитополучателят не дължи плащане на главницата и лихвата по кредита по време на гратисния период;
 13. уточнение, че Банката не може да откаже да приеме плащане от кредитополучателя по време на гратисния период;
 14. уточнение, че кредитополучателят може да изпълни предсрочно задълженията си по договора за кредит без такси, комисионни и допълнителни лихви;
 15. условията и процедурата за отсрочване на задължението на кредитополучателя;
 16. условията и процедурата за погасяване на задължението на кредитополучателя;
 17. процедура за отказ на кредитополучателя да ползва средства по кредита за обучение и/или за издръжка през съответния семестър;
 18. обстоятелствата, при настъпването на които задължението по договора за кредит става предсрочно изискуем;
 19. условията за прекратяване на договора;
 20. адреси за кореспонденция на страните.

Към началото

Седма стъпка

Чл. 7. За договора за кредит се прилагат чл. 143-148 от Закона за защита на потребителите.
Чл. 8. (1) Максималният размер на кредитите за заплащане на таксите за обучение се формира на база на дължимите такси за срок, равен на оставащия срок на обучение на кредитополучателя съгласно учебния план на съответната специалност и образователно-квалификационна степен.
(2) Максималният размер на кредита за издръжка се формира като сбор от семестриалните издръжки за срок, равен на оставащия срок на обучение на кредитополучателя съгласно учебния план на съответната специалност и образователно-квалификационна или образователна и научна степен. Семестриалната издръжка е равна на минималната работна заплата към момента на усвояване на конкретния банков превод, умножена по броя на месеците през съответния семестър.
Чл. 9. (1) Лихвата, която кредитополучателят дължи на Банката, е годишна, фиксирана и не може да надхвърля седем процентни пункта.
(2) Лихвата се начислява върху усвоената част от кредита.
Чл. 10. (1) Гратисен период е периодът от сключването на договора за кредит до изтичане на една година от първата дата за провеждане на последния държавен изпит или защита на дипломна работа съгласно учебния план за съответната специалност и образователно-квалификационна степен, съответно от датата, на която изтича определеният срок на докторантурата.
(2) По време на гратисния период Банката начислява лихва върху усвоената част от кредита, която се капитализира годишно.
(3) Студентите и докторантите не дължат заплащане на главница и лихва по време на гратисния период.
(4) Гратисният период може да бъде удължаван в случаите на чл. 23, ал. 5 от Закона за кредитиране на студенти и докторанти.
Чл. 11. Кредитополучателите не дължат заплащането на такси, комисионни или други разходи, непосредствено свързани с отпускането и управлението на кредита.
Чл. 26. (1) Кредитополучателят погасява общия размер на кредита на равни месечни вноски в 10-годишен срок, считано от края на гратисния период в съответствие с погасителен план, изготвен от Банката. Погасителният план се изготвя към последния ден от гратисния период и се предоставя на кредитополучателя в срок не по-късно от 10 работни дни след изтичането на гратисния период. Погасителният план е неразделна част от сключения между Банката и кредитополучателя договор за кредит.
(2) Погасителният план задължително съдържа общия размер на задължението по договора за кредит, размера на месечните погасителни вноски, както и срока, в който следва да се заплати първата вноска.
(3) Банката не може да изисква плащане по кредита по-рано от 1 месец след изтичане на гратисния период.
(4) Банката е длъжна да приеме плащане от кредитополучателя по време на гратисния период, като няма право да начислява такси или комисионни за предсрочно изпълнение.
(5) При нарушаване на сроковете за погасяване на главницата и/или лихвата по кредита, уговорени в погасителния план, Банката има право да начисли на кредитополучателя лихва за забава.
Чл. 27. След изтичане на гратисния период Банката изчислява общия размер на задължението на кредитополучателя, което включва:

 1. главница, равна на сумата на реално отпуснатите средства за такси и/или издръжка;
 2. лихва, дължима за срока на договора за кредит, в това число и капитализираните годишно лихви през гратисния период.

Чл. 28. (1) Банката няма право да откаже предсрочно изпълнение на част или цялото кредитно задължение, както и да начислява такси, комисионни или допълнителни лихви при такова изпълнение.
(2) Предсрочното погасяване на кредита води до съответно намаляване на лихвата и на разходите по кредита, съответстващи на остатъка от погасителния период.
Чл. 29. (1) Задължението на кредитополучателя може да бъде обявено от Банката за предсрочно изискуемо, когато:

 1. кредитополучателят не предостави на Банката документ по чл. 10, ал. 3 от Закона за кредитиране на студенти и докторанти за два поредни семестъра с изключение на случаите по чл. 21, ал. 7 от Закона за кредитиране на студенти и докторанти;
 2. кредитополучателят не е платил на падежа три последователни погасителни вноски;
 3. се установи, че кредитополучателят е представил неверни сведения.

(2) В случаите по ал. 1, т. 1 и 3, Банката може едностранно да прекрати изплащането на суми по кредита.
Чл. 30. Вземанията на Банката към кредитополучателя се погасяват при:

 1. заплащане на общия размер на кредита от кредитополучателя (главница и лихви);
 2. заплащане на непогасената част от общия размер на кредита по реда на глава четвърта от настоящия типов договор.

Към началото

Осма стъпка

Чл. 22. (1) Условията на договора за кредит могат да бъдат изменяни само по изрично изразено писмено съгласие на страните с изключение на случаите по чл. 23, 24 и 25, при които за изменението на изрично посочените условия по договора е достатъчно настъпването на описаните обстоятелства и уведомяване за това на Банката от страна на кредитополучателя.
(2) Измененията на договора за кредит, които противоречат на Закона за кредитиране на студенти и докторанти или на типовия договор, са нищожни.
(3) Банката няма право да събира от кредитополучателя такси за изменение на договора за кредит.
Чл. 23. (1) Срокът на гратисния период се удължава след уведомяване на Банката от кредитополучателя за настъпване на някое от следните обстоятелства:

 1. прекъсване на обучението на кредитополучателя поради болест, майчинство по смисъла на Кодекса за социално осигуряване или за обучение в друго висше училище или научна организация;
 2. записване на кредитополучателя за обучение в следваща образователно-квалификационна степен или образователна и научна степен „доктор“ в рамките на гратисния период и сключване на договор за кредит.

(2) При настъпване на обстоятелствата по ал. 1, т. 1 гратисният период се удължава за срок не по-дълъг от две години.
(3) При настъпване на обстоятелствата по ал. 1, т. 2 гратисният период се удължава за срок, равен на срока на обучение съгласно учебния план.
(4) Едновременно с уведомлението кредитополучателят представя на Банката и доказателства за настъпване на съответните обстоятелства.
Чл. 24. (1) Размерът на кредита се намалява до размера на реално усвоената част от него, когато кредитополучателят сключи нов договор за кредит с държавна финансова подкрепа с друга банка.
(2) Кредитополучателят уведомява писмено досегашната Банка кредитор за сключването на договор за кредит с друга банка. Към уведомлението кредитополучателят прилага и копие от договора за кредит с втората банка.
(3) В случаите по ал. 1 всички останали условия по договора между кредитополучателя и досегашната Банка кредитор, в това число и настъпването на изискуемостта на кредита, остават непроменени.
Чл. 25. (1) Изпълнението на задълженията на кредитополучателя се отсрочва след уведомяване на Банката за:

 1. настъпване на трайна неработоспособност 70 или над 70 на сто;
 2. записване в редовна форма на обучение за придобиване на следваща образователно-квалификационна или образователна и научна степен „доктор” в рамките на една година след изтичане на гратисния период.

(2) В случаите по ал. 1, т. 1 кредитополучателят представя на Банката експертното решение на ТЕЛК или НЕЛК, като изпълнението се отсрочва за срока, определен в него. При всяко удължаване на срока на трайната неработоспособност, кредитополучателят представя на Банката съответното експертно решение, като целия период на отсрочване на изпълнението не може да бъде по-дълъг от три години, считано от датата на инвалидизиране.
(3) В случаите по ал. 1, т. 2 кредитополучателят представя на Банката документ от висше училище или научна организация, удостоверяващ, че е записан в редовна форма за обучение в следваща образователно-квалификационна степен или образователна и научна степен „доктор“, посочващ датата на записването, както и срока на обучението. Изпълнението се отсрочва за срока на обучението съгласно учебния план на съответната специалност и образователно-квалификационна или образователна и научна степен.
(4) Банката има право да начислява лихви в максимален размер, определен в чл. 9, ал. 1 от настоящия типов договор, за срока на отсрочването.
(5) При отсрочване Банката преизчислява общия размер на задължението по кредита и актуализира погасителния план, като уведомява кредитополучателя за измененията.
(6) Един месец преди изтичане на периода на отсрочване Банката уведомява кредитополучателя за общия размер на задължението по договора за кредит, размера на месечните погасителни вноски, както и за срока, в който следва да се извърши първата вноска.

Към началото

GoTop