Наредби за изменение и допълнение

Наредби за изменение и допълнение през 2022

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 19 февруари 2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация (ДВ, бр. 18 от 2020 г.) (публ. 03.01.2023 г.)

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (ДВ, бр. 73 от 2016 г.) (публ. 09.09.2022 г.)

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план (ДВ, бр. 94 от 2015 г.) (публ. 09.09.2022 г.)

Наредба за изменение на НАРЕДБА № 24 от 5.11.2019 г. за условията и реда за организиране и провеждане на тренировъчна и състезателна дейност на децата и учениците извън учебния план (ДВ, бр. 90 от 2019 г.) (публ. 01.11.2022 г.)

Наредба за изменение на Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда (ДВ, бр. 34 от 2017 Г.) (публ. 02.09.2022 г.)

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование (ДВ, бр. 66 от 2016 г.) (публ. 12.08.2022 г.)

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (ДВ, бр. 74 от 2016 г.)

Наредба за изменение на Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда (ДВ, бр. 34 от 2017 г.)

НАРЕДБА за изменение на Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда (публ. 04.05.2022 г.)

Наредба за допълнение на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (ДВ, бр. 73 от 2016 г.)

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование (публ. 15.02.2022 г.)

Наредби за изменение и допълнение през 2021

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация (публ. 03.12.2021 г.)

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (ДВ, бр. 61 от 2019 г.)

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (ДВ, бр. 74 от 2016 г.)

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (ДВ, бр. 73 от 2016 г.) (публ. 13.09.2021 г.)

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование (ДВ, бр. 46 от 2016 г.) (публ. 13.09.2021 г.)

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование (ДВ, бр. 66 от 2016 г.) (публ. 10.09.2021 г.)

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2015 г. за учебния план (ДВ, бр. 94 от 2015 г.) (публ. 10.09.2021 г.)

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 24 от 05.11.2019 г. за условията и реда за организиране и провеждане на тренировъчна и състезателна дейност на децата и учениците извън учебния план (ДВ, бр. 90 от 2019 г.)

Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда (ДВ, бр. 34 от 2017 г.)
(обн. ДВ. бр.12 от 12 февруари 2021 г.) (публ. 12.02.2021 г., акт.17.09.2021 г.)

Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 24 от 05.11.2019 г. за условията и реда за организиране и провеждане на тренировъчна и състезателна дейност на децата и учениците извън учебния план (ДВ, бр. 90 от 2019 г.)

Наредби за изменение и допълнение през 2020

Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда
(обн. ДВ. бр.92 от 27 октомври 2020 г.) (публ.05.01.2021 г.)

Наредба за допълнение на
Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование
(обн. ДВ. бр.95 от 6 ноември 2020 г.) (публ.05.01.2021 г.)

Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 15 от 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти
(обн. ДВ. бр.101 от 27 ноември 2020 г.) (публ. 01.12.2020 г.)

Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование (ДВ, бр. 68 от 2016 г.)
(обн. ДВ. бр.87 от 9.10.2020 г., в сила от 09.10.2020 г.) (публ. 12.10.2020 г.)

Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование (ДВ, бр. 46 от 2016 г.)
(обн. ДВ. бр.85 от 2 октомври 2020 г., в сила от 02.10.2020 г.) (публ. 02.10.2020 г.)

Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (ДВ, бр. 73 от 2016 г.)
(обн. ДВ. бр.85 от 2 октомври 2020 г., в сила от 02.10.2020 г.) (публ. 02.10.2020 г.)

Наредба за изменение и допълнение
Наредба № 7 от 2016 г. за профилираната подготовка (ДВ, БР. 67 от 2016 г.)
(обн. ДВ. бр.80 от 11 септември 2020 г.) (публ. 24.09.2020 г.)

Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 5 от 2015 г. за общообразователната подготовка (ДВ, бр. 95 от 2015 г.)
(обн. ДВ. бр.79 от 8 септември 2020 г.) (публ. 15.09.2020 г.)

Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (ДВ, бр. 73 от 2016 г.)
(обн. ДВ. бр.78 от 4.09.2020 г.) (публ. 10.09.2020 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2015 г. за учебния план (ДВ, бр. 94 от 2015 г.)
(обн. ДВ. бр.76 от 28.08.2020 г.) (публ. 10.09.2020 г.)

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците
(обн., ДВ, бр. 74 от 2016 г; изм. и доп., бр. 78 от 2017 г., бр. 82 от 2018 г., бр. 71 от 2019 г.) (публ. 01.09.2020 г.)

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците
(oбн., ДВ, бр. 43 от 13.05.2020 г., в сила от 13.05.2020 г.) (публ. 14.05.2020 г.)

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование (обн., ДВ, бр. 66 от 2016 г.;…)
(обн. – ДВ, бр. 26 от 22.03.2020 г., в сила от 22.03.2020 г.) (публ. 31.03.2020 г.)

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда
(oбн. – ДВ, бр. 7 от 24.01.2020 г., в сила от 01.01.2020 г.) (публ. 24.01.2020 г.)

Наредби за изменение и допълнение през 2019

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование (обн. – ДВ, бр. 74 от 20.09.2019 г., в сила от 20.09.2019 г.) (публ. 24.09.2019 г.)

Наредба за допълнение на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (oбн. – ДВ, бр. 72 от 13.09.2019 г.) (публ. 13.09.2019 г.)

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (обн. – ДВ, бр. 71 от 10.09.2019 г., в сила от 10.09.2019 г.) (публ. 12.09.2019 г.)

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2015 г. за общообразователната подготовка (обн. – ДВ, бр. 71 от 10.09.2019 г.. в сила от 10.09.2019 г.) (публ. 11.09.2019 г.)

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование

Наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Наредба за изменение на Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 19 август 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование


Наредби за изменение и допълнение през 2018

Наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (обн. – ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 01.09.2016 г.;…, изм. и доп., бр. 32 от 16.04.2019 г.)
(Обн. – ДВ, бр. 32 от 16.04.2019 г.)

Наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка (ДВ, бр. 95 от 2015 г.) (обн. – ДВ, бр. 80 от 28.09.2018 г., в сила от 28.09.2018 г.)

Hаредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование (Обн. – ДВ, бр. 46 от 2016 г.)

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2018 г. за документите за професионално обучение на лица, навършили 16 години (обн. – ДВ, бр. 77 от 01.10.2019 г.) (публ. 01.10.2019)

Наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА № 1 от 2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуално обучение) (ДВ, бр. 70 от 2015 г.) (Обн. – ДВ, бр. 40 от 15.05.2018 г., в сила от 15.05.2018 г.)

Hаредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА № 1 от 2017 г. за условията и реда за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование (Обн. – ДВ, бр. 36 от 27.04.2018 г., в сила от 01.01.2018 г.)


Наредби за изменение и допълнение през 2017

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование


GoTop