Отменени и недействащи наредби

Х НАРЕДБА № 16 от 08.12.2016 г. за управлението на качеството в институциите

Х Наредба № 15 от 08.12.2016 г. за инспектирането на детските градини и училищата (акт. 17.09.2021 г.)

Х Наредба за приобщаващото образование (Обн. – ДВ, бр. 89 от 11.11.2016 г.)
Отменя се с ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 232 на МС от 20.10.2017 г. за приемане на Наредба за приобщаващото образование

Х Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (акт. 02.02.2023 г.)

Х Наредба № 6 от 30.11.2015 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала (акт. 30.01.2023 г.)

Х Наредба № 3 от 30.05.2014 г. за организиране на извънучилищната тренировъчна и състезателна дейност (акт. 19.09.2022 г.)

Х Наредба № 2 от 08.09.2015 г. за осигуряване на качеството на професионалното образование и обучение (акт. 06.10.2021 г.)

Х Наредба № 1 от 4 януари 2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета (акт. 17.09.2021 г.)

X НАРЕДБА № H-5 от 8.09.2008 г. за приемане на ученици в училищата по изкуствата (акт. 22.02.2021 г.)

Х Наредба № 3 от 18 февруари 2008 г. за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета (публ. 17.09.2021 г.)

Х Наредба № 11 от 28 март 2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища (акт. 07.10.2021 г.)

Х Наредба за държавните изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища от 2004 г. (акт.16.03.2021 г.)

Х Наредба № 3 от 17.05. 2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити (акт. 03.02.2023 г.)

X Наредба № 3 от 26.03.2004 г. за приемане на ученици в начален и прогимназиален етап на образование в училищата по изкуствата (акт. 22.02.2021 г.)

Х Наредба № 1 от 11.04.2003 г. за учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити (акт.01.02.2023 г.)

Х Наредба № 5 от 15.05.2003 г. за оценяване и одобряване на учебници и учебни помагала (акт. 27.01.2023 г.)

X Наредба № 2 от 18.04.2003 г. за приемане на ученици в средните училища по изкуствата (акт. 22.02.2021 г.)

Х Наредба № 4 от 16.04.2003 г. за документите за системата на народната просвета (акт. 27.01.2023 г.)

Х Наредба № 3 от 15.04.2003 г. за системата на оценяване (акт. 27.01.2023 г.)

Х Наредба № 6 от 28.05.2001 г. за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование (акт. 03.02.2023 г.)

Х Наредба № 7 от 25.06.2001 г. за откриване, преобразуване, промени и закриване на частни детски градини и училища (акт. 03.02.2023 г.)

Х Наредба № 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена отменена с Наредба за отменяне на … (акт. 09.10.2020 г.)

Х Наредба № 4 от 18 септември 2000 г. за предучилищно възпитание и подготовка (акт. 03.02.2023 г.)

X Наредба № 2 от 18.05.2000 г. за учебното съдържание (акт. 02.02.2023 г.)

Наредби 1997 г.

Х Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на професионална квалификация \“учител\“ (акт. 18.02.2021 г.)

Х Наредба № 2 от 24.04.1997 г. за организиране и провеждане на детски и ученически отдих и туризъм (акт. 17.03.2021 г.)

GoTop