Постановления и решения от 2019 г.

Решения и постановления на Министерски Съвет, приети през 2019 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 363 на МС от 19.12.2019 г. за изменение и допълнение на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с Постановление № 219 на Министерския съвет от 2017 г. (обн., ДВ, бр. 81 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 31 и 105 от 2018 г. и бр. 36 от 2019 г.) (oбн. – ДВ, бр. 101 от 27.12.2019 г., в сила от 27.12.2019 г.) (публ. 02.03.2020 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 382 на МС от 31.12.2019 г. за изменение на Правилника за устройството и функциите на Националния инспекторат по образованието, приет с Постановление № 36 на Министерския съвет от 2018 г. (ДВ, бр. 24 от 2018 г.)
(oбн. – ДВ, бр. 2 от 07.01.2020 г.) (публ. 09.01.2020 г.)

Решение № 713 на Министерския съвет от 29 ноември 2019 г. за приемане на Списък със защитените детски градини и защитените училища в Република България за учебната 2019/2020 година (публ. 05.12.2019 г.)

Решение № 721 на Министерския съвет от 04 декември 2019 г. за приемане на Списък на средищните детски градини и училища в Република България за учебната 2019/2020 година (публ. 05.12.2019 г.)

Решение № 644 от 1 ноември 2019 година за изменение на РЕШЕНИЕ № 208 на Министерския съвет от 2019 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2020 г. (публ. 07.11.2019 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 259 на МС от 14.10.2019 г. за изменение и допълнение на Постановление № 100 на Министерския съвет от 2018 г. за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст (ДВ, бр. 50 от 2018 г.)
(oбн. – ДВ, бр. 82 от 18.10.2019 г.) (публ. 18.09.2019 г.)

Решение № 587 от 10 октомври 2019 година за изменение на РЕШЕНИЕ № 172 на Министерския съвет от 2019 г. за одобряване на Национални програми за развитие на образованието (публ. 11.10.2019 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 206 от 15 август 2019 г. за откриване на Научноизследователски институт в структурата на Медицинския университет – Пловдив (обн. – ДВ, бр. 67 от 23.08.2019 г.) Публикувано на сайта на 02.09.2019 г.

РЕШЕНИЕ № 479 от 5 август 2019 година за приемане на Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2019/2020 година Публикувано на сайта на 07.08.2019 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 160 на МС от 28.06.2019 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2019 г. за работа с деца и ученици от уязвими групи в детските градини и училищата
(обн. – ДВ, бр. 53 от 05.07.2019 г., в сила от 05.07.2019 г.) Публикувано на сайта на 05.07.2019 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 155 на МС от 25.06.2019 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
(обн. – ДВ, бр. 51 от 28.06.2019 г.) Публикувано на сайта на 01.07.2019 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130 на МС от 27.05.2019 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2019 г. за работа с деца и ученици от уязвими групи в детските градини и училищата и за допълнително финансиране за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда
(обн. – ДВ, бр. 43 от 31.05.2019 г., в сила от 31.05.2019 г.) Публикувано на сайта на 18.06.2019 г.

Постановление № 131 от 30 май 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г. за изплащане на стипендии и еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2019 г., приета с Постановление № 97 на Министерския съвет от 2019 г.

Постановление № 132 от 30 май 2019 г. за одобряване на допълнителни трансфери за закупуване на познавателни книжки, учебници, достъп до електронно четими учебници, учебни комплекти и учебни помагала за децата и учениците в общинските детски градини и училища за 2019 г.

РЕШЕНИЕ № 298 от 22 май 2019 г. за одобряване на максималния размер на новите държавни гаранции за 2020 г. по Закона за кредитиране на студенти и докторанти (публ. на 20.01.2020 г.)

РЕШЕНИЕ № 233 от 25 април 2019 година за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2019/2020 година

РЕШЕНИЕ № 241 от 25 април 2019 година за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища и научните организации на Република България през учебната 2019–2020 година

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 98 на МС от 30.04.2019 г. за изменение и допълнение на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с Постановление № 219 на Министерския съвет от 2017 г. (обн., ДВ, бр. 81 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 31 и 105 от 2018 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 85 на МС от 19.04.2019 г. за изменение на Постановление № 79 на Министерския съвет от 2016 г. за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти
(oбн. – ДВ, бр. 34 от 23.04.2019 г., в сила от 23.04.2019 г.)

РЕШЕНИЕ № 208 от 16 април 2019 година за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 44 на МС от 14.03.2019 г. за осигуряване на преподаватели по български език и литература в чуждестранни висши училища
(обн. – ДВ, бр. 23 от 19.03.2019 г.; изм. и доп., бр. 76 от 27.09.2019 г.; доп., бр. 9 от 31.01.2020 г.) (актуализирано 18.02.2020 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 26 на МС от 13.02.2019 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, приет с Постановление № 202 на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 15 от 19.02.2019 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 20 на МС от 01.02.2019 г. за изменение и допълнение на ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 328 на МС от 21.12.2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование
(Обн. – ДВ, бр. 12 от 08.02.2019 г., в сила от 08.02.2019 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 15 на МС от 25.01.2019 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
(обн. – ДВ, бр. 10 от 01.02.2019 г., в сила от 01.01.2019 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 328 на МС от 30.11.2015 г. за определяне на средствата от държавния бюджет за издръжка на обучението в държавните висши училища в зависимост от комплексна оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда
(oбн. – ДВ, бр. 94 от 04.12.2015 г., в сила от 01.01.2016 г.;….; изм., бр. 9 от 31.01.2020 г., в сила от 01.01.2020 г.) (публ.06.02.2020 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 162 на МС от 20.06.2001 г. за определяне на диференцирани нормативи за издръжка на обучението за един студент по професионални направления
(обн. – ДВ, бр. 59 от 03.07.2001 г.;…; изм., бр. 10 от 01.02.2019 г., в сила от 01.01.2019 г.)

Постановление № 90 от 26 май 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации
(обн. ДВ. бр.44 от 30 май 2000г., …, изм. и доп. ДВ. бр.2 от 8 януари 2021 г.) (публ. 12.01.2021 г.)


GoTop