Постановления и решения от 2022 г.

Решение № 1050 от 21 декември 2022 година за одобряване на актуализирана Национална програма „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници”, одобрена с Решение № 302 на Министерския съвет от 2022 г. (публ. 09.01.2023 г.)

Решение № 1049 от 21 декември 2022 година за изменение на Национална научна програма „Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита” (ЕПЛЮС), одобрена с Решение № 577 на Министерския съвет от 2018 г., актуализирана с Решение № 900 на Министерския съвет от 2020 г. и Решение № 855 на Министерския съвет от 2021 г. (публ. 09.01.2023 г.)

Решение № 1017 от 15.12.2022 г. на Министерския съвет за увеличаване капитала на „Студентски столове и общежития” ЕАД (публ. 23.01.2022 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 483 от 21 декември 2022 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, приета с Постановление № 298 на Министерския съвет от 2003 г. (ДВ, бр. 111 от 2003 г.) (публ. 03.01.2023 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 443 от 15 декември 2022 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество (публ. 09.01.2023 г.)

РЕШЕНИЕ № 994 от 9 декември 2022 г. за приемане на Списък със защитените детски градини и защитените училища в Република България за учебната 2022/2023 година

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 413 от 8 декември 2022 г. за допълнение на ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 231 на Министерския съвет от 2022 г. за определяне на реда и условията за предоставяне на средствата от държавния бюджет за компенсиране през 2022 г. на разходите за отглеждане, възпитание и обучение на деца, които не са приети поради липса на места в общински детски ясли и яслени групи в общински и държавни детски градини (ДВ, бр. 62 от 2022 г.) (публ. 13.12.2022 г.)

РЕШЕНИЕ № 991 от 8 декември 2022 г. за приемане на Списък на средищните детски градини и училища в Република България
(обн. ДВ. бр.99 от 13 декември 2022 г.) (публ. 13.12.2022 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 396 от 1 декември 2022 г. за изменение на Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища, приета с Постановление № 215 на Министерския съвет от 2004 г. (ДВ, бр. 75 от 2004 г.) (публ. 12.12.2022 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 372 от 24 ноември 2022 г. за изменение и допълнение на ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 64 на Министерския съвет от 2016 г. за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и за приемане на Списък на приоритетните професионални направления и на Списък на защитените специалности (ДВ, бр. 26 от 2016 г.) (публ. 30.11.2022 г.)

Решение № 924 от 17.11.2022 г. на Министерския съвет за изменение на Решение № 237 на Министерския съвет от 2021 г. за приемане на Национална програма „Популяризиране на българското висше образование и кандидатстване на лица от българска народност, живеещи в чужбина, за обучение в български висши училища“ (публ. 23.11.2022 г.)

Решение № 919 на Министерския съвет от 17.11.2022 г. за приемане на Програма за дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за периода 2022-2024 г. (публ. 23.11.2022 г.)

РЕШЕНИЕ № 840 на Министерския съвет от 27.10.2022 г. е удължен срокът на изпълнение по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022 г., одобрена с Решение № 543 от 2020 г. на Министерски съвет (публ. 01.11.2022 г.)

РЕШЕНИЕ № 839 от 27 октомври 2022 г. за приемане на актуализиран списък на изследователските висши училища (публ. 01.11.2022 г.)

РЕШЕНИЕ № 721 от 5 октомври 2022 година за изменение на Програмата за подпомагане на студенти и докторанти, настанени в студентски общежития, стопанисвани от държавните висши училища и „Студентски столове и общежития“ еад, за периода октомври 2021 г. – декември 2021 г. (публ. 17.10.2022 г.)

Решение № 705 от 28.09.2022 г. на Министерския съвет за определяне на представители на министерствата в Съвета на настоятелите на Българската академия на науките (публ. 02.11.2022 г.)

РЕШЕНИЕ № 681 на Министерския съвет от 21.09.2021 г. за изменение на Решение № 363 на Министерския съвет от 1.06.2022 г. за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и научните организации на Република България през учебната 2022 – 2023 година (публ. 27.09.2022 г.)

РЕШЕНИЕ № 663 от 15 септември 2022 година за изменение на Национална научна програма „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“, одобрена с Решение № 577 на Министерския съвет от 2018 г., и на Национална научна програма „Иновативни нискотоксични биологично активни средства за прецизна медицина“ (БиоАктивМед), одобрена с Решение № 658 на Министерския съвет от 2018 г., актуализирани с Решение № 900 на Министерския съвет от 2020 г. (публ. 23.09.2022 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 246 от 17 август 2022 г. за допълнение на Постановление № 283 на Министерския съвет от 2021 г. за приемане на Списък на професионални направления и защитени специалности по чл. 95, ал. 7, т. 8 от Закона за висшето образование (ДВ, бр. 70 от 2021 г.) (публ. 09.09.2022 г.)

РЕШЕНИЕ № 601 от 17 август 2022 г. за приемане на Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2022/2023 година (oбн. ДВ. бр.69 от 26 август 2022 г.) (публ. 30.08.2022 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 231 от 1 август 2022 г. за определяне на реда и условията за предоставяне на средствата от държавния бюджет за компенсиране през 2022 г. на разходите за отглеждане, възпитание и обучение на деца, които не са приети поради липса на места в общински детски ясли и яслени групи в общински и държавни детски градини (публ. 10.08.2022 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 187 от 21 юли 2022 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет (публ. 05.08.2022 г.)

Решение № 555 от 29.07.2022 г. на Министерския съвет за одобряване максималния размер на новите държавни гаранции за 2023 г. по Закона за кредитиране на студенти и докторанти (публ. 04.08.2022 г.)

Решение № 540 от 29.07.2022 г. на Министерския съвет за изменение на решение № 50 на МС от 2022 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2022 г., изменено с Решение № 196 на МС от 2022 г. (публ. 04.08.2022 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 178 от 15 юли 2022 г. за изменение и допълнение на Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища, приета с Постановление № 215 на Министерския съвет от 2004 г. (ДВ, бр. 75 от 2004 г.) (публ. 01.11.2022 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 165 от 12 юли 2022 г. за приемане на Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „Юрист“ (публ. 19.09.2022 г.)

Решение № 392 от 16.06.2022 г. на Министерския съвет за одобряване на програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки в държавните и общинските училища (публ. 02.11.2022 г.)

Решение № 391 от 16.06.2022 г. на Министерския съвет за одобряване на национална програма за полярни изследвания „От полюс до полюс“ (НППИ) 2022 – 2025 г. (публ. 10.10.2022 г.)

Постановление № 141 от 24 юни 2022 г. за изменение и допълнение на Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България, приета с Постановление № 79 на Министерския съвет от 2000 г. (ДВ, бр. 40 от 2000 г.)

Постановление № 136 от 23 юни 2022 г. за преобразуване на Обединения технически колеж – София, и на Техническия колеж – Казанлък, в Технически колеж – София, в структурата на Техническия университет – София

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 117 от 9 юни 2022 г. за откриване на Научно-внедрителски институт за иновации в туризма в структурата на Икономическия университет – Варна (обн. ДВ. бр.44 от 14 юни 2022 г.) (публ. 15.06.2022 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 116 от 9 юни 2022 г. за откриване на поделения на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ в гр. Свети Николе, Република Северна Македония (обн. ДВ. бр.44 от 14 юни 2022 г.) (публ. 15.06.2022 г.)

РЕШЕНИЕ № 341 от 30 май 2022 година за одобряване проект на Програма за сътрудничество в областта на висшето образование и науката между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на иновациите и технологиите на Унгария за периода 2022 – 2024 г.

Постановление № 103 от 30.05.2022 г. на МС за изменение и допълнение на Постановление № 144 на МС от 2012 г. за назначаване на персонал за нуждите на Европейските училища (публ. 02.11.2022 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 100 от 30 май 2022 г. за определяне годишния размер на средствата за финансиране на духовните училища от бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 99 от 30 май 2022 г. за изменение на Постановление № 90 на МС от 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации (ДВ, бр. 44 от 2000 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 94 от 30 май 2022 г. за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2022 г. (обн. ДВ. бр.41 от 3 юни 2022 г.) (публ. 13.06.2022 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 92 от 20 май 2022 г. за изменение на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „Юрист“, приета с Постановление № 75 на Министерския съвет от 1996 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90 от 20 май 2022 г. за изменение и допълнение на Постановление № 79 на Министерския съвет от 2016 г. за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти (публ. 02.11.2022 г.)

РЕШЕНИЕ № 363 от 1 юни 2022 година за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и научните организации на Република България през учебната 2022 – 2023 година (публ. 10.06.2022 г.)

Постановление № 90 от 20 май 2022 г. за изменение и допълнение на Постановление № 79 на Министерския съвет от 2016 г. за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти (ДВ, бр. 31 от 2016 г.) (публ. 06.06.2022 г.)

Национални програми за развитие на образованието (от № 1 до № 21), одобрени с Решение № 302 от 13 май 2022 г. на Министерския съвет (публ. 17.05.2022 г.)

РЕШЕНИЕ № 283 от 5 май 2022 година за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2022/2023 година (публ. 13.05.2022 г.)

Решение № 278 от 5 май 2022 година за приемане на Национална стратегия на република българия за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021-2030) и Национален план за действие за периода 2022-2023 г. (публ. 11.11.2022 г.)

Решение № 217 от 07.04.2022 г. на Министерския съвет за преобразуване на факултета със седалище в гр. Велико Търново на Национален военен университет „Васил Левски” и за изменение на Решението на Народното събрание за преобразуване на Висшето военно общовойсково училище „Васил Левски”, Висшето военно училище за артилерия и противовъздушна отбрана „Панайот Волов” и Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски” в Национален военен университет „Васил Левски” (обн., ДВ, бр. 62 от 2002 г.; изм., бр. 37 от 2018 г.) (публ. 05.05.2022 г.)

Решение № 206 от 07.04.2022 г. на Министерския съвет за одобряване на Национална програма „Млади учени и постдокторанти – 2“ (публ. 05.05.2022 г.)

РЕШЕНИЕ № 205 от 7 април 2022 година за одобряване на Национална научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“ (публ. 04.05.2022 г.)

РЕШЕНИЕ № 162 от 24 март 2022 година за одобряване на Програма за подпомагане на студенти и докторанти, настанени в студентски общежития, стопанисвани от държавните висши училища и „Студентски столове и общежития“ ЕАД за периода октомври 2021 г. – декември 2021 г. (публ. 30.03.2022 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 34 от 24 март 2022 г. за изменение и допълнение на Постановление № 476 на Министерския съвет от 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на енергетиката за 2021 г. (ДВ, бр. 1 от 2021 г.) (публ. 29.03.2022 г.)

Постановление № 32 от 18 март 2022 г. за допълнение на Наредбата за ползване на студентските общежития и столове, приета с Постановление № 235 на Министерския съвет от 2008 г. (публ. 29.03.2022 г.)

Постановление № 19 от 25 февруари 2022 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите, приета с Постановление № 163 на Министерския съвет от 2015 г. (ДВ, бр. 51 от 2015 г.) (публ. 30.03.2022 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13 от 10 февруари 2022 г. за приемане на актуализиран Списък на защитените от държавата специалности от професии за учебната 2022/2023 година и на актуализиран Списък със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда за учебната 2022/2023 година (публ. 15.02.2022 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11 от 3 февруари 2022 г. за изменение и допълнение на Постановление № 481 от 2021 г. за уреждане на бюджетни отношения през 2022 г. (ДВ, бр. 1 от 2022 г.) (публ. 15.02.2022 г.)

­Постановление № 7 от 21 януари 2022 г. за изменение и допълнение на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с Постановление № 219 на Министерския съвет от 2017 г. (публ. 15.02.2022 г.)

РЕШЕНИЕ № 50 от 3 февруари 2022 година за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2022 г. (публ. 11.02.2022 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7 от 21 януари 2022 г. за изменение и допълнение на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучи-лищното и училищното образование, приета с Постановление № 219 на Министерския съвет от 2017 г. (ДВ, бр. 81 от 2017 г.)
(oбн. ДВ. бр.7 от 25 януари 2022 г.) (публ. 28.01.2022 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3 от 12 януари 2022 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
(oбн. ДВ. бр.5 от 18 януари 2022 г.) (публ. 28.01.2022 г.)

GoTop