Постановления и решения от 2023 г.

РЕШЕНИЕ № 544 от 10 август 2023 година за изменение и допълнение на Решение № 280 на Министерския съвет от 2022 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2023 г., изменено и допълнено с Решение № 337 на Министерския съвет от 2023 г.

Постановление № 346 от 21 декември 2023 г. за изменение и допълнение на Постановление № 79 на Министерския съвет от 2016 г. за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти (ДВ, бр. 31 от 2016 г.) (публ. 12.01.2024 г.)

РЕШЕНИЕ № 850 от 30 ноември 2023 г. за приемане на Списък на средищните детски градини и училища в Република България за учебната 2023/2024 година (публ. 11.12.2023 г.)

Постановление № 213 от 2 ноември 2023 г. за изменение и допълнение на Постановление № 90 на Министерския съвет от 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научните организации (публ. 08.11.2023 г.)

Решение № 706 от 12 октомври 2023 година за изменение на Национална научна програма „Върхови изследвания и хора за развитие на европейската наука“ (ВИХРЕН), одобрена с Решение № 577 на Министерския съвет от 2018 г., и на Национална научна програма „Върхови изследвания и хора за развитие на европейската наука“ – 2021 (ВИХРЕН – 2021), одобрена с Решение № 593 на Министерския съвет от 2021 г. (публ. 18.10.2023 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 192 от 12 октомври 2023 г. за откриване на Институт по зоонози „Едно здраве“ (Institute of Zoonoses „One Health“) в структурата на Тракийския университет – Стара Загора (публ. 18.10.2023 г.)

Решение № 692 на Министерския съвет от 04.10.2023 г. за одобряване максималния размер на новите държавни гаранции за 2024 г. по Закона за кредитиране на студенти и докторанти (публ. 11.10.2023 г.)

Решение № 687 на Министерския съвет 04.10.2023 г. за изменение и допълнение на Решение № 441 на Министерския съвет от 2023 г. за утвърждаване броя на приеманите студенти и докторанти в държавните висши училища и научни организации на Република България през учебната 2023 – 2024 година (публ. 11.10.2023 г.)

Решение № 686 на Министерския съвет 04.10.2023 г. за приемане на програми за разширяване и подобряване на сградния фонд и материалната база в системата на образованието за периода 2024 – 2026 г. (публ. 11.10.2023 г.)

Решение № 685 на Министерския съвет от 04.10.2023 г. за определя състава на Акредитационния съвет към Националната агенция за оценяване и акредитация (публ. 11.10.2023 г.)

Постановление № 175 от 4 октомври 2023 г. за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2023 година (публ. 10.10.2023 г.)

РЕШЕНИЕ № 680 от 29 септември 2023 година за утвърждаване на списък на работодателите, които имат право да сключват договори по реда на чл. 95а, ал. 1 от Закона за висшето образование през учебната 2023 – 2024 година (публ. 04.10.2023 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 173 от 29 септември 2023 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Програма за образование“, приет с Постановление № 237 на Министерския съвет от 2017 г. (ДВ, бр. 86 от 2017 г.) (публ. 04.10.2023 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 167 от 29 септември 2023 г. за изменение на Постановление № 328 на Министерския съвет от 2015 г. за определяне на средствата от държавния бюджет за издръжка на обучението в държавните висши училища в зависимост от комплексна оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда (ДВ, бр. 94 от 2015 г.) (публ. 03.10.2023 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 116 от 25 август 2023 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет (публ. 31.08.2023 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 160 от 21 септември 2023 г. за определяне годишния размер на средствата за финансиране на духовните училища от бюджета на Министерството на образованието и науката за 2023 г. (публ. 04.10.2023 г.)

РЕШЕНИЕ № 625 от 14 септември 2023 година за изменение на Решение № 317 на МС от 2023 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2023/2024 година (публ. 04.10.2023 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 114 от 16 август 2023 г. за изменение и допълнение на Постановление № 64 на Министерския Съвет от 2016 г. за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и за приемане на списък на приоритетните професионални направления и на списък на защитените специалности (публ. 22.08.2023 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 98 от 7 юли 2023 г. за изменение и допълнение на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с Постановление № 219 на Министерския съвет от 2017 г. (ДВ, бр. 81 от 2017 г.) (публ. 14.07.2023 г.)

РЕШЕНИЕ № 469 от 7 юли 2023 г. за приемане на списък на иновативните училища в Република България за учебната 2023/2024 година (публ. 14.07.2023 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 95 от 27 юни 2023 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията на Република България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава членка, приета с Постановление № 74 на министерския съвет от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.) (публ. 04.07.2023 г.)

Решение № 448 от 27 юни 2023 година за одобряване на финансиране за извършване на плащания за компенсиране на извършените от родителите разходи за периода от 1 март до 30 април 2023 г. за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места (публ. 04.07.2023 г.)

Решение № 441 на МС от 22.06.2023 г. за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и научните организации на Република България през учебната 2023 – 2024 година (публ. 29.06.2023 г.)

Решение № 346 на МС от 5 май 2023 година за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2024 г. (публ. 16.06.2023 г.)

Решение № 397 от 25 май 2023 година за удължаване периода за изпълнение на дейностите по Програмата за изграждане и основен ремонт на спортни площадки в държавните и общинските училища, одобрена с Решение № 392 на Министерския съвет от 2022 г. (публ. 29.05.2023 г.)

Решение № 388 от 25.05.2023 г. на Министерския съвет за одобряване на финансиране на политиката за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища по чл. 1, ал. 5, т. 2.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. (публ. 31.05.2023 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 71 от 11 май 2023 г. за изменение и допълнение на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, приета с Постановление № 168 на Министерския съвет от 2000 г. (ДВ, бр. 69 от 2000 г.) (публ. 01.06.2023 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 70 от 11 май 2023 г. за откриване на Институт за продоволствена сигурност в структурата на Тракийския университет – Стара Загора (публ. 01.06.2023 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 68 от 3 май 2023 г. за допълнение на Постановление № 64 на Министерския съвет от 2016 г. за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и за приемане на Списък на приоритетните професионални направления и на списък на защитените специалности (ДВ, бр. 26 от 2016 г.) (публ. 01.06.2023 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 67 от 3 май 2023 г. за закриване на факултет „Стопанско управление“ в структурата на Лесотехническия университет – София (В сила от 01.07.2023 г.) (публ. 01.06.2023 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66 от 3 май 2023 г. за приемане на Наредба за условията и реда за организиране, провеждане и осигуряване обучението на българските граждани за защита на отечеството (В сила от учебната 2023/2024 година) (публ. 01.06.2023 г.)

Решение № 339 от 3 май 2023 година за изменение на Национална научна програма „Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“, одобрена с Решение № 577 на Министерския съвет от 2018 г. и актуализирана с Решение № 900 на Министерския съвет от 2020 г. (публ. 09.05.2023 г.)

Решение № 318 на Министерския съвет от 26.04.2023 г. за одобряване на финансиране на политиката за саниране, ремонт и обзавеждане на студентските общежития по чл. 1, ал. 5, т. 2.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. (публ. 09.05.2023 г.)

Решение № 317 на Министерския съвет от 26.04.2023 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2023/2024 година (публ. 09.05.2023 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 34 от 8 март 2023 г. за приемане на актуализиран Списък на защитените от държавата специалности от професии за учебната 2023/2024 година и на актуализиран Списък със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда за учебната 2023/2024 година (публ. 31.03.2023 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 33 от 8 март 2023 г. за изменение на Постановление № 54 на Министерския съвет от 2017 г. за откриване на три института в структурата на Университета за национално и световно стопанство (публ. 31.03.2023 г.)

Решение № 185 от 15.03.2023 г. на Министерския съвет за одобряване на финансиране на политиката за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища по чл. 1, ал. 5, т. 2.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. (публ. 21.03.2023 г.)

Решение № 184 от 15.03.2023 г. на Министерския съвет за издаване на държавна гаранция за 2023 г. по Закона за кредитиране на студенти и докторанти (публ. 21.03.2023 г.)

РЕШЕНИЕ № 142 от 23 февруари 2023 година за одобряване на финансиране за извършване на плащания за компенсиране на извършените от родителите разходи за периода 01.11. – 31.12.2022 г. за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места (публ. 02.03.2023 г.)

РЕШЕНИЕ № 30 от 12.01.2023 г. на Министерския съвет за изменение на Решение № 47 на Министерския съвет от 2021 г. за приемане на Национална програма „Повишаване компетентностите на преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители“ (публ. 17.01.2023 г.)

РЕШЕНИЕ № 32 на Министерския съвет от 12 януари 2023 година за актуализиране на Националната карта на висшето образование в Република България за 2022 г. (публ. 16.01.2023 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2 от 4 януари 2023 г. за откриване на филиал в структурата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в гр. Бургас (публ. 13.01.2023 г.)

GoTop