3. НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“

3. Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ съгласно Приложение № 3 (публ. 25.04.2024 г.)

НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“


Модул 1 „Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, по география и икономика, по технологии и предприемачество и за целодневна организация на учебния ден“ (публ. 07.05.202 4 г.)

Срок за подаване на документи за кандидатстване по модула: до 10 юни 2024 г. включително

Формуляр за кандидатстване;

Декларация за липса на двойно финансиране.

Ръководител: Пенка Иванова – директор на дирекция „Учебници и училищна документация”, тел.: 02 817 47 58, e-mail: [email protected]

Лица за контакт:
Геновева Пелова – главен експерт в дирекция „Учебници и училищна документация“, тел.: 02 817 47 60, e-mail: [email protected];
Георги Динев – държавен експерт в дирекция „Учебници и училищна документация”, тел.: 02 817 47 64, e-mail: [email protected];
Радостина Рачева – държавен експерт в дирекция „Учебници и училищна документация”, тел.: 02 817 47 66, e-mail: [email protected].


Модул 2 „Подкрепа на децата и учениците за работа в ЦПЛР по чл. 49, ал. 1, т. 1 и 2, ал. 3, изпълняващи дейности по кариерно ориентиране и консултиране, и ал. 4 от ЗПУО и в НДД(публ. 07.05.202 4 г.)

Срок и документи за кандидатстване:

За обзавеждане и оборудване на кабинети и кътове:
1. Придружително писмо;
2. Формуляр/формуляри за кандидатстване;
3. Решението на педагогическия съвет/общото събрания;
и 4. Декларация за липса на двойно финансиране

се изпращат в дирекция „Приобщаващо образование“, МОН
в срок до 30 (тридесет) календарни дни след датата на одобряването на програмата с Решение на Министерския съвет – до 27.05.2024 г.

За дидактическите материали:
1. Придружителното писмо;
2. Дидактическите материали за развиване на интересите и способностите на децата и учениците в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта, както и информационни и методически ресурси за кариерно ориентиране и консултиране;
3. Декларация за липса на наличие на чужди текстове и техни преводи на чужд език по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права, за включените в материалите и ресурсите илюстративни материали (изображения, снимки, карти, диаграми и др.), за съгласие за публикуване на материалите и ресурсите на интернет страницата на МОН, както и за отстъпено авторско право на МОН

се изпращат по електронна поща или се предоставят на електронен носител (записани на USB флаш памет) във формат pdf и в word в дирекция „Приобщаващо образование“, МОН
в срок до 60 (шестдесет) календарни дни след датата на одобряването на програмата с Решение на Министерския съвет – 24.06.2024 г.

Ръководител: Грета Ганчева – директор на дирекция „Приобщаващо образование”, тел.: 02 9217 437, e-mail: [email protected];

Лица за контакт:
Анелия Йотова – държавен експерт в дирекция „Приобщаващо образование“, тел.:02 9217 491, е-mail: [email protected];
Благовеста Борчева – държавен експерт в дирекция „Приобщаващо образование“ тел.: 02 9217 401, е-mail: [email protected];
Йолислав Иванов – главен експерт в дирекция „Приобщаващо образование“, тел.:02 9217 440, е-mail: [email protected].


Модул 4 „Сигурност в училище“ (публ. 07.05.202 4 г.)

От 20.05. 2024 г. стартира процедура за кандидатстване по модул „Сигурност в училище“.

Кандидатстването за държавните специализирани и неспециализирани училища, финансирани чрез бюджета на Министерството на образованието и науката (МОН), държавните училища в системата на Министерството на културата и Министерството на младежта и спорта, държавните центрове за специална образователна подкрепа и специализираните обслужващи звена, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование става чрез онлайн платформата на МОН за кандидатстване по националните програми – https://np.mon.bg.

Срок за кандидатстване: до 07.06.2024г. включително.

При кандидатстване по модул „Сигурност в училище“ не се допускат проектни предложения на второстепенни разпоредители с бюджет, които през предходните две години са получили средства по националната програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“, модул „Сигурност в училище“.

Ръководител: Филип Иванов – директор на дирекция ИКТ

Лица за контакт:
Цветанка Иванова – главен експерт в дирекция ИКТ, тел.: 02 92 17 757, е-mail: [email protected]
Катерина Парашкевова – главен експерт в дирекция ИКТ, тел.: 02 92 17 472, е-mail: [email protected]

GoTop