Делегирани бюджети 2018-2022 г.

Делегирани бюджети 2022 г.

Разпределение на средствата по Постановление № 415 от 08.12.2022 г. на Министерски съвет, за приемане на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. за допълнително финансиране за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, за новоприетите ученици в VIII клас в общински училища за учебната 2022/2023 година (публ. 19.12.2022 г.)

Заповед № РД09-4138/05.09.2022 г. за утвърждаване на изменение на Правилата за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища, на центровете за специална образователна подкрепа, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, на центровете за подкрепа на личностно развитие по чл. 49, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, на астрономическите обсерватории и планетариуми, на Държавния логопедичен център и на Националния дворец на децата за 2022 година (публ. 07.09.2022 г.)

Актуализиран списък на частните училища и детски градини, включени в системата на държавното финансиране за периода 2018 г. – 2022 г. (публ. 05.09.2022 г.)

Заповед № РД09-3839 от 10.08.2022 г. за oпределяне на нов среден месечен размер на средствата от държавния бюджет за издръжката на едно дете в предучилищното образование в общинските и държавните детски градини и училища за 2022 г. (публ. 10.08.2022 г.)

Заповед № РД09-3847/ 10.08.2022 г. за преустановяване на дейност на ЧДГ „Монтесори планета България“ – гр. Плевен, включена в системата на държавно финансиране (публ. 10.08.2022 г.)

Решение № 540 от 29.07.2022 г. на Министерския съвет за изменение на Решение № 50 на МС от 2022 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2022 г., изменено с Решение № 196 на МС от 2022 г. (публ. 04.08.2022 г.)

Решение № 280 от 5 май 2022 година за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2023 г. (публ. 06.06.2022 г.)

Заповед № РД09-3101/18.05.2022 г. за утвърждаване на Правилата за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища, на центровете за специална образователна подкрепа, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, на центровете за подкрепа на личностно развитие по чл. 49, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, на астрономическите обсерватории и планетариуми, на Държавния логопедичен център и на Националния дворец на децата за 2022 г. (публ.19.05.2022 г., електронно четим 09.03.2023 г.)

  • Заповед № РД09-4138/05.09.2022 г. за утвърждаване на изменение на Правилата за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища, на центровете за специална образователна подкрепа, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, на центровете за подкрепа на личностно развитие по чл. 49, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, на астрономическите обсерватории и планетариуми, на Държавния логопедичен център и на Националния дворец на децата за 2022 година (публ. 07.09.2022 г.)

Правила за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища, на центровете за специална образователна подкрепа, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, на центровете за подкрепа на личностно развитие по чл. 49, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, на астрономическите обсерватории и планетариуми, на Държавния логопедичен център и на Националния дворец на децата за 2022 година (публ. 19.05.2022 г., електронно четим 09.03.2022 г. )

Разпределение на средствата за 2022 г. за работа с деца и ученици от уязвими групи в държавните и общински детски градини и училища (публ. 13.05.2022 г.)

Разпределение на средствата за допълнително финансиране на общинските училища за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда за 2022 г. (публ. 13.05.2022 г.)

НАРЕДБА за изменение на Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда (публ. 04.05.2022 г.)

Списък на училищата, които ще получат допълнителни средства за стипендии за образователни резултати на училището по групи съгласно Заповед № РД09-2808 от 07.04.2022 г. на министъра на образованието и науката (публ. 03.05.2022 г.)

Училища ВРБ на МОН, за които в разпределените средства за стипендии по бюджета им за 2022 г. са включени и допълнителни средства по чл. 2, ал. 10 на ПМС № 328/2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии след завършено основно образование (публ. 08.04.2022 г.)

Информация за разпределението на средствата по училища, центрове за специална образователна подкрепа и регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование и по компоненти на формулите, утвърдени със Заповед № РД09-2741/31.03.2022 г. на министъра на образованието и науката (публ. 01.04.2022 г.)

Формули за разпределение на средствата от държавния бюджет за издръжка на дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците между второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на образованието и науката и Правила за промени в разпределението на средствата при изменение на параметрите на основния компонент на формулата за 2022 г., утвърдени със Заповед № РД09-2741/31.03.2022 г. на министъра на образованието и науката (публ. 31.03.2022 г.)

Заповед № РД09-2657/ 24.03.2022 г. за определяне на среден месечен размер на средствата от държавния бюджет за издръжката на едно дете в предучилищното образование в общинските и държавните детски градини и училища за 2022 година (публ. 24.03.2022 г.)

Информация за броя на децата и учениците, финансирани от министерства, по които са разчетени средствата за образование съгласно съгласно информационната система на МОН /в изп. на чл. 290, ал. 1, т. 1 от ЗПУО и РМС № 50 от 2022 г./ (публ. 08.03.2022 г., акт. 03.06.2022 г.)

Информация за броя на децата и учениците, финансирани от министерства, по които са разчетени средствата за образование съгласно Закона за държавния бюджет/в изп. на чл. 290, ал. 1, т. 2 от ЗПУО и РМС № 50 от 2022 г./ (публ. 08.03.2022 г.)

Информация за броя на децата и учениците, на паралелките и групите, както и на образователните институции към 1 януари 2022 г. съгласно информационната система на МОН – НЕИСПУО, по ПРБ – общини (публ. 08.03.2022 г., акт 03.06.2022 г.)

Информация за броя на децата и учениците, на паралелките и групите, както и на образователните институции, за които са разчетени средствата за образование, получени от първостепенните разпоредители с бюджет, съгласно Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2022 г. (публ. 08.03.2022 г.)

Заповед РД09-2374/15.02.2022 г. за удължаване на срока на действието на Правилата за определяне на работните заплати …, утвърдени със Заповед № РД 09-137/15.01.2021 г., изменени със Заповед № РД 09-1532/22.07.2021 г. и Заповед № РД 09-4626/26.11.2021 г. до 31.03.2022 г. (публ. 15.02.2022 г.)

РЕШЕНИЕ № 50 от 3 февруари 2022 година за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2022 г. (публ. 11.02.2022 г.)


Делегирани бюджети 2021 г.

Заповед № РД09-4626/ 25.11.2021 г. за изменение на Правилата за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища, на центровете за специална образователна подкрепа, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, на центровете за подкрепа на личностно развитие по чл. 49, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, на астрономическите обсерватории и планетариуми, на Държавния логопедичен център и на Националния дворец на децата за 2021 г. (публ. 26.11.2021 г.)

Разпределение на средствата за допълнително финансиране на училища за издръжка на паралелки в VIII клас за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда за периода 15.09.2021 – 31.12.2021 г. (публ. 25.11.2021 г.)

Допълнителни средствата по бюджетите на държавните и общинските училища, детски градини, центрове за подкрепа и личностно развитие и центрове за специална образователна подкрепа, съгласно ПМС № 371/04.11.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за осигуряване на ефективни противоепидемични мерки за превенция и ограничаване разпространението на Ковид-19 (публ. 08.11.2021 г.)

Актуализиран списък на частните училища и детски градини, включени в системата на държавното финансиране за периода 2018 г. – 2021 г. (публ. 24.08.2021 г.)

Заповед № РД09-1532/22.07.2021 г. за изменение на Правилата за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища, на центровете за специална образователна подкрепа, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващо образование, на центровете за подкрепа на личностно развитие по чл. 49, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, на астрономическите обсерватории и планетариуми, на Държавния логопедичен център и на Националния дворец на децата за 2021 г. (публ. 23.07.2021 г, акт. 02.04.2021 г.)

Списък на училищата, които ще получат допълнителни средства за стипендии за образователни резултати на училището по групи съгласно Заповед № РД09-756 от 23.03.2021 г. на министъра на образованието и науката (публ. 02.04.2021 г.)

Разпределение на средствата за 2021 г. за работа с деца и ученици от уязвими групи в общинските детски градини и училища (публ. 29.03.2021 г.)

Разпределение на средствата за допълнително финансиране на общинските/държавните училища за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда за 2021 г. (публ. 29.03.2021 г.)

Заповед № РД09-695/16.03.2021 г. за определяне на среден месечен размер на средствата от държавния бюджет за издръжка на едно дете в предучилищното образование в държавните и общинските детски градини и училища (публ. 17.03.2021 г.)

Информация за броя на децата и учениците, финансирани от министерства, по които са разчетени средствата за образование съгласно информационната система на МОН /в изп. на чл. 290, ал. 1, т. 1 от ЗПУО и РМС № 790 от 2020 г./ (публ. 04.03.2021 г., акт. 30.03.2021 г.)

Информация за броя на децата и учениците, финансирани от министерства, по които са разчетени средствата за образование съгласно Закона за държавния бюджет /в изп. на чл. 290, ал. 1, т. 2 от ЗПУО и РМС № 790 от 2020 г./ (публ. 04.03.2021 г.)

Информация за разпределението на средствата от държавния бюджет, получени по стандарти за 2021 г. между училищата, ЦСОП и специализираните обслужващи звена и по компоненти на формулите, утвърдени със Заповед РД09-458/22.02.2021 г. на министъра на образованието и науката (публ. 25.02.2021 г., акт. 26.02.2021 г.)

Заповед № РД09-458/22.02.2021 за утвърждаване на формули за разпределение на средствата от държавния бюджет за издръжка на дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците между второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на образованието и науката и Правила за промени в разпределението на средствата при изменение на параметрите на основния компонент на формулата за 2021 г. съгласно приложението (публ. 23.02.2021 г.)

Информация за броя на децата и учениците съгласно информационната система на МОН за 2021 г. по видове стандарти, допълващи стандарти и нормативи по ПРБ – общини (публ. 22.02.2021 г., акт. 02.04.2021 г.)

Информация за броя на децата и учениците, на паралелките и групите, както и на образователните институции, за които са разчетени средствата за образование, получени от първостепенните разпоредители с бюджет, съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. (публ. 22.02.2021 г.)

Списък на частните училища и детски градини, които са включени в системата на държавното финансиране, за периода от 2018 г. – 2021 г. (публ. 19.02.2021 г.)

Заповед № РД09-137/15.01.2021 г. за утвърждаване на Правила за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища, на центровете за специална образователна подкрепа, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, на центровете за подкрепа на личностно развитие по чл. 49, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, на астрономическите обсерватории и планетариуми, на Държавния логопедичен център и на Националния дворец на децата за 2021 г. съгласно Приложението (публ. 15.01.2021 г.)Делегирани бюджети 2020 г.

Допълнителни средствата за подпомагане на бюджетите на държавните и общинските училища и центрове за специална образователна подкрепа, съгласно ПМС № 346/09.12.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за осигуряване на ефективни противоепидемични мерки за превенция и ограничаване разпространението на Ковид-19 в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа (публ. 15.12.2020 г.)

Решение № 790 от 30 октомври 2020 година за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2021 г. (публ. 13.11.2020 г.)

Списък на училищата, които ще получат допълнителни средства за стипендии за образователни резултати на училището по групи съгласно Заповед № РД09-2607 от 25.09.2020 г. на министъра на образованието и науката (публ. 01.10.2020 г.)

Заповед № РД09-1341/15.06.2020 г. за изменение на Правилата за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища, на центровете за специална образователна подкрепа, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, на центровете за подкрепа за личностно развитие по чл. 49, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, на астрономическите обсерватории и планетариуми, на Държавния логопедичен център и на Националния дворец на децата за 2020 г. (публ. 19.06.2020 г.)

Разпределение на средствата за 2020 г. за работа с деца и ученици от уязвими групи в общинските и държавните детски градини и училища (публ. 10.04.2020 г.)

Разпределение на средствата за допълнително финансиране на общинските училища за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда за 2020 г. (публ. 10.04.2020 г.)

Списък с училищата, ВРБ на МОН, получаващи средства за стипендии за образователни резултати (публ. 09.03.2020 г.)

Формули за разпределение на средствата от държавния бюджет за издръжка на дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците между второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на образованието и науката и Правила за промени в разпределението на средствата при изменение на параметрите на основния компонент на формулата за 2020 г. съгласно Приложението (публ. 05.03.2020 г.)

Информация за разпределението на средствата от държавния бюджет, получени по стандарти за 2020 г. между училищата, ЦСОП и специализираните обслужващи звена и по компоненти на формулите, утвърдени със Заповед № РД 09-519/26.02.2020 г. на министъра на образованието и науката (публ. 05.03.2020 г.)

Информация за броя на децата и учениците, финансирани от министерства, по които са разчетени средствата за образование съгласно Закона за държавния бюджет /в изп. на чл. 290, ал. 1, т. 2 от ЗПУО и РМС № 644 от 2019 г./ (публ. 11.02.2020 г.)

Информация за броя на децата и учениците, финансирани от министерства, по които са разчетени средствата за образование съгласно информационната система на МОН /в изп. на чл. 290, ал. 1, т. 1 от ЗПУО и РМС № 644 от 2019 г./ (публ. 11.02.2020 г., актуализирано 20.03.2020 г.)

Информация за броя на децата и учениците съгласно информационната система на МОН за 2020 г. по видове стандарти, допълващи стандарти и нормативи по ПРБ – общини (публ. 11.02.2020 г., актуализирано 20.03.2020 г.)

Информация за броя на децата и учениците, на паралелките и групите, на образователните институции, за които са разчетени средствата за образование, получени от първостепенните разпоредители с бюджет, съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. по общини (публ. 06.02.2020 г.)

Заповед № РД09-118/21.01.2020 г. за утвърждаване на Правилата за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища, на центровете за специална образователна подкрепа, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващо образование, на центровете за подкрепа на личностно развитие по чл. 49, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, на астрономическите обсерватории и планетариуми, на Държавния логопедичен център и на Националния дворец на децата за 2020 г. (публ. 21.01.2020 г.)


Делегирани бюджети 2019 г.

Заповед № РД09-2908/18.11.2019 за изменение на Правилата за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища, на центровете за специална образователна подкрепа, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, на центровете за подкрепа за личностно развитие по чл. 49, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, на астрономическите обсерватории и планетариуми, на Държавния логопедичен център и на Националния дворец на децата за 2019 г. (публ. 20.11.2019 г.)

Решение № 644 от 1 ноември 2019 година за изменение на РЕШЕНИЕ № 208 на Министерския съвет от 2019 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2020 г. (публ. 07.11.2019 г.)

Списък на училищата, които ще получат допълнителни средства за стипендии за образователни резултати на училището по групи съгласно Заповед № РД09-1447 от 31.05.2019 г. на министъра на образованието и науката

Разпределение на средствата за 2019 г. за работа с деца и ученици от уязвими групи в общинските детски градини и училища

РЕШЕНИЕ № 208 от 16 април 2019 година за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2020 г.

Списък на училищата, които ще получат средства за стипендии за учениците по чл. 4, ал. 1 т. 5 и т. 6 от ПМС № 328 от 2017 г.

Информация за броя на децата и учениците, финансирани от министерства, по които са разчетени средствата за образование съгласно информационната система на МОН /в изп. на чл. 290, ал. 1, т. 1 от ЗПУО и РМС № 776 от 2018 г. /

Информация за броя на децата и учениците, финансирани от министерства, по които са разчетени средствата за образование съгласно ЗДБ за 2019 г. /в изп. на чл. 290, ал. 1, т. 2 от ЗПУО и РМС № 776 от 2018 г. /

Формули за разпределение на средствата от държавния бюджет за издръжка на дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците между второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на образованието и науката и Правила за промени в разпределението на средствата при изменение на параметрите на основния компонент на формулата за 2019 г. съгласно Приложението

Информация за разпределението на средствата от държавния бюджет, получени по стандарти за 2019 г. между училищата, ЦСОП и специализираните обслужващи звена и по компоненти на формулите,
утвърдени със Заповед № РД 09-717/28.02.2019 г. на министъра на образованието и науката

Заповед № РД09-342/17.01.2019 г. за утвърждаване на Правила за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища, на центровете за специална образователна подкрепа, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, на центровете за подкрепа на личностно развитие по чл. 49, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, на астрономическите обсерватории и планетариуми, на Държавния логопедичен център и на Националния дворец на децата за 2019 г. съгласно Приложението

Информация за броя на децата и учениците, на паралелките и групите, на образователните институции, за които са разчетени средствата за образование, получени от първостепенните разпоредители с бюджет, съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. по общини

Информация за броя на децата и учениците съгласно информационната система на МОН за 2019 г. по видове стандарти, допълващи стандарти и нормативи по ПРБ – общини


Делегирани бюджети 2018 г.

РЕШЕНИЕ № 776 от 30 октомври 2018 година за изменение и допълнение на РМС № 277 от 24 април 2018 година за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2019 г.

Заповед № РД09-2989/23.10.2018 10:29 за изменение на Правила за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища, на центровете за специална образователна подкрепа, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващо образование, на центровете за подкрепа на личностно развитие, на астрономическите обсерватории и планетариуми, на Държавния логопедичен център и на Националния дворец на децата за 2018 година, утвърдени със Заповед № РД 09-688/12.09.2018 г.

Списък на училищата, които ще получат допълнителни средства за стипендии за образователни резултати на училището по групи съгласно Заповед № РД09-1644 от 14.08.2018 г. на министъра на образованието и науката

РЕШЕНИЕ № 277 от 24 април 2018 година за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2019 г.

Справка за средствата за стипендии за 2018 г. на учениците след завършено основно образование в частните училища

Училища – ВРБ на МОН, за които в разпределените средства за стипендии по бюджета им за 2018 г. са включени и допълнителни средства по чл. 2, ал. 10 на ПМС № 328/2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии след завършено основно образование

Разпределение на средствата за работа с деца и ученици от уязвими групи за 2018 г. по детски градини и училища

Заповед № РД09-688/12.04.2018 г. за утвърждаване на Правила за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища, на центровете за специална образователна подкрепа, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, на центровете за подкрепа на личностно развитие, на астрономическите обсерватории и планетариуми, на Държавния логопедичен център и на Националния дворец на децата за 2018 г. съгласно Приложението (публ. 13.04.2018 г. електронно четим 10.03.2023 г.)

Информация за броя на децата и учениците, финансирани от министерства, по които са разчетени средствата за образование съгласно информационната система на МОН /в изп. на чл. 290, ал. 1, т. 1 от ЗПУО и РМС № 667 от 2017г./

Информация за броя на децата и учениците, финансирани от министерства, по които са разчетени средствата за образование съгласно ЗДБ за 2018 г. /в изп. на чл. 290, ал. 1, т. 2 от ЗПУО и РМС № 667 от 2017г./

Информация за разпределението на средствата от държавния бюджет, получени по стандарти за 2018 г. между училищата, ЦСОП и специализираните обслужващи звена и по компоненти на формулите, утвърдени със Заповед № рд 09-358/28.02.2018 г. на министъра на образованието и науката

Формули за разпределение на средствата от държавния бюджет за издръжка на дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците между второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на образованието и науката и Правила за промени в разпределението на средствата при изменение на параметрите на основния компонент на формулата за 2018 г.съгласно Приложението (публ. 02.03.2018 г. електронно четим 10.03.2023 г.)

Информация за броя на децата и учениците, за които са разчетени средствата за образование, получени от първостепенните разпоредители с бюджет, съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. по общини

Информация за броя на децата и учениците съгласно информационната система на МОН за 2018 г. по видове стандарти, допълващи стандарти и нормативи по ПРБ – общини

GoTop