Архив

Политика на Министерството на образованието и науката за борба с измами, корупция, конфликт на интереси и двойно финансиране и мерките за докладване и коригиране на сериозни нередности като Структура за наблюдение и докладване по Плана за възстановяване и устойчивост съгласно приложение, утвърдена със Заповед № РД09-1726/ 04.08.2023 г. на министъра на образованието и науката (публ. 04.08.2023 г.)
Отменена със Заповед № РД09-3531/01.11.2023 г. (публ. 01.11.2023 г.)


Приключило обществено обсъждане на Концепция (публ. 27.10.2022 г.)

Проект на Концепция за изграждане на училищна STEM среда чрез реализиране на инвестиционен проект С1.I1 „STEM центрове и иновации в образованието“ по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, стълб 1 „Иновативна България“, компонент 1 „Образование и умения“ (публ. 27.10.2022 г.)
1. Приложение 1 – Списък на допустимите кандидати и разпределение на средствата по дейности; (публ. 27.10.2022 г.)
2. Приложение 2 – Типови спецификации на оборудване за STEM центровете. (публ. 27.10.2022 г.)

Изграждането на училищна STEM среда по Плана за възстановяване и устойчивост се планира да се реализира чрез процедура на директно предоставяне на средства с конкретни крайни получатели за изпълнение на инвестициите всички държавни и общински училища в страната. Дейностите ще се изпълняват от съответното държавно или общинско училище в качеството му на самостоятелен възложител по ЗОП.

Писмени възражения и предложения по проекта Концепция за изграждане на училищна STEM среда могат да бъдат предоставени от заинтересованите страни на следния електронен адрес: [email protected] в срок до 10.11.2022 г. включително.


Приключило обществено обсъждане на План за действие за периода 2022-2024 година (публ. 09.11.2022 г.)

Публикуван е за обществено обсъждане

Бележки, становища и предложения по проекта на Плана могат да бъдат изпращани към отдел „Политики за стратегическо развитие“ на e-mail: [email protected] и [email protected] до 09.12.2022 включително.


Приключило обществено обсъждане на Насоки (публ. 09.11.2022 г.)

Публикуван е за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура „Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование” по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.
Крайна дата за подаване на предложения и възражения: 02.12.2022 г. 23:59 ч.


Националният план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) цели да способства икономическото и социално възстановяване от кризата, породена от пандемията от COVID-19.

В рамките на Стълб 1 „Иновативна България“, Компонент 1 „Образование и умения“ от НПВУ се планират следните инвестиции в областта на образованието:

Инвестиционен проект 1 „STEM центрове и иновации в образованието“

 • Изграждане на Национален STEM;
 • Създаване на 3 регионални STEM центъра;
 • Създаване на повече от 2240 училищни STEM центъра в цялата страна.

Инвестиционен проект 2 „Модернизация на образователна инфраструктура“

Публикуван е отново за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура „Модернизация на образователна среда” по НПВУ (публ. 09.08.2022 г.)

  • Проект на Насоки за кандидатстване по процедура „Модернизация на образователна среда” по НВПУ;
  • Придобиване на цялостен обновен облик на образователните институции – основен ремонт, реконструкция, обновяване, пристрояване, надстрояване на предучилищната и училищната образователна среда, оборудване и обзавеждане на обновената образователна среда на общо минимум 57 детски градини и 83 училища, от които 24 професионални гимназии да се превърнат в центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение;
  • Проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация на нова сграда – не по-малко от 8 нови детски градини и 8 училища;
  • Ремонт и рехабилитация на минимум 23 общежития в системата на образованието;
  • Изграждане на минимум 3 студентски кампуса.

Инвестиционен проект 4 „Младежки центрове“

Публикуване на проекти на Насоки за кандидатстване по инвестиция „Младежки центрове“ от Стълб 1 „Иновативна България”, Компонент 1 „Образование и умения”, План за възстановяване и устойчивост на Република България (публ. 24.08.2022 г.)

Публикувани са за обществено обсъждане проекти на Насоки за кандидатстване по инвестиция „Младежки центрове“ от Стълб 1 „Иновативна България”, Компонент 1 „Образование и умения”

1. Документи по процедура BG-RRP-1.008 – А1 МЛАДЕЖКИ ЦЕНТРОВЕ (в областни градове)
2. Документи по процедура BG-RRP-1.009 – А2 ИЗГРАЖДАНЕ НА МЛАДЕЖКИ ЦЕНТРОВЕ (в градове, които не са областни)

Писмени възражения и предложения по проектите на Насоки за кандидатстване могат да бъдат предоставени от заинтересованите страни на следния електронен адрес: [email protected], както и в информационната система за Механизма (ИСУН 2020), в срок до 17.09.2022 г. включително.


Проекти на Насоки за кандидатстване по инвестиция „Младежки центрове“ (областни градове) от Стълб 1 „Иновативна България”, Компонент 1 „Образование и умения”

Проекти на Насоки за кандидатстване по инвестиция „Младежки центрове“ (в градове, които не са областни) от Стълб 1 „Иновативна България”, Компонент 1 „Образование и умения”

  • Изграждане на минимум 10 броя младежки центрове (в областни градове);
  • Разширяване и осъвременяване на работата на центровете за подкрепа на личностното развитие (по чл. 26 от ЗПУО) или създаване на Центрове за подкрепа на личностното развитие на деца и младежи (в градовете, в които няма ЦПЛР), които не са областни за превръщането им в модерни Центрове за подкрепа на личностното развитие – 10 броя;
  • Създаване на национален фокусен център.

Индикативен график за изпълнение на инвестициите за образование от Плана за възстановяване и устойчивост (публ. 31.05.2022 г., акт. 01.08.2022 г.)

Таблица за отразяване на предложения и коментари по Концепцията за процедура: „Модернизация на образователна среда“ по Националния план за възстановяване и устойчивост, получени в периода на обществено обсъждане 18.04. – 04.05.2022 г. (публ. 31.05.2022 г.)

GoTop