Стратегически документи

Национална стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021 – 2030)

Национална стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021 – 2030), приета с Решение № 278 от 5 май 2022 година (публ. 11.11.2022 г.)

Национален план за действие за периода 2022-2023 г. за изпълнение на Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030 г. (публ. 11.11.2022 г.)План на дейности за осигуряване на равнопоставеност на жените и мъжете в Министерството на образованието и науката 2021-2027 (публ. 15.02.2022 г.)


Стратегическа рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030)

Извлечение от Протокол № 13 от заседанието на Министерския съвет на 24 февруари 2021 година (публ. 08.03.2021 г.)

Стратегическа рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030) (публ. 11.03.2021 г.)


Секторна стратегия за безопасност на движението по пътищата (2021 – 2030)

Секторна стратегия за безопасност на движението по пътищата (2021 – 2030), утвърдена със Заповед № РД09-528/ 02.03.2021 г. на министъра на образованието и науката (публ. 04.03.2021 г.)


Стратегия за развитие на висшето образование в Република България 2021-2030 г.

С Решение на 44-то Народно събрание от 17 декември 2020 г. е приета Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2021-2030 г. Стратегията е обнародвана в Държавен вестник брой 2 от 8 януари 2021 г.

Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2021 – 2030 г.
(публ. 12.01.2021 г.)

Тригодишeн план за изпълнение на Стратегията за развитие на висшето образование в Република България 2021 – 2030 година за периода 2021 – 2024 година, утвърден със Заповед № РД09-2937/21.04.2022 г. на министъра на образованието и науката (публ. 05.05.2022 г.)Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017 – 2030 година

С Решение на Народното събрание от 7 юни 2017 г. е приета Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017 – 2030 г. Стратегията е обнародвана в Държавен вестник брой 47 от 13 юни 06.2017 г.

Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017 – 2030 г. (Обн. – ДВ, бр. 47 от 13.06.2017 г., Приета с РЕШЕНИЕ на НС от 07.06.2017 г.)

Оперативен план за изпълнение на първия етап на Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017 – 2030, приет с Решение № 640 от 5 септември 2018 година на МС (публ. 11.08.2021 г.)

Национална пътна карта за научна инфраструктура на Република България за периода 2020 – 2027 г., актуализирана с Решение № 328 на Министерския съвет от 2021 г. (публ. 11.06.2021 г.)

GoTop