Архив „Стратегически документи“

Архив


ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ В ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Идеи за развитието и използването на ИИ в образованието и науката в Република България (публ. 25.09.2020 г.)


Отчет за дейността на Министерството на образованието и науката (ноември 2014 г. – декември 2016 г.)


Изпълнение на управленската програма на правителството в областта на образованието и науката (ноември 2014 г. – ноември 2016 г.)


Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (2015 – 2020)

Добри практики за образователна интеграция


Стратегия за развитие на висшето образование в Република България 2014-2020 г. и план за действие

С Решение на Народното събрание от 26 февруари 2015 г. е приета Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014-2020 г. Стратегията е обнародвана в Държавен вестник брой 18 от 10 март 2015


Стратегия за ефективно прилагане на информационни и комуникационни технологии в образованието и науката на Република България (2014-2020 г.)


Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014 – 2020)


Стратегията за развитие на професионалното образование и обучение в Република България за периода 2015-2020 г.


Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри


Национална стратегия за учене през целия живот за периода 2014–2020 година


Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013 – 2020)

Добри практики за изпълнение на политиките за намаляване на отпадането и преждевременното напускане на училище


На 15 декември 2008 г. беше проведена заключителната конференция по проект „Популяризиране на ученето през целия живот в България“ 2007-3865/001-001. Проектът се реализира съвместно от МОН и Министерството на труда и социалната политика и с финансовата подкрепа на Европейската комисия.В рамките на проекта е разработена Интернет страница с адрес: http://www.learning-bg.com.Национална програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка (2006 – 2015 г.)

Стратегически документи за младежта на английски език

GoTop