Постановления и Решения на МС

Решение № 391 от 16.06.2022 г. на Министерския съвет за одобряване на национална програма за полярни изследвания „От полюс до полюс“ (НППИ) 2022 – 2025 г. (публ. 10.10.2022 г.)

РЕШЕНИЕ № 663 от 15 септември 2022 година за изменение на Национална научна програма „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“, одобрена с Решение № 577 на Министерския съвет от 2018 г., и на Национална научна програма „Иновативни нискотоксични биологично активни средства за прецизна медицина“ (БиоАктивМед), одобрена с Решение № 658 на Министерския съвет от 2018 г., актуализирани с Решение № 900 на Министерския съвет от 2020 г. (публ. 23.09.2022 г.)

Решение № 206 от 07.04.2022 г. на Министерския съвет за одобряване на Национална програма „Млади учени и постдокторанти – 2“ (публ. 05.05.2022 г.)

РЕШЕНИЕ № 205 от 7 април 2022 година за одобряване на Национална научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“ (публ. 04.05.2022 г.)

Постановление № 53 от 15 април 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г. (публ. 27.04.2022 г.)

Решение № 733 от 21 октомври 2021 г. на Министерския съвет за одобряване на Национална програма „Стимулиране на публикационната активност в авторитетни международни научни списания и отворения достъп до научна информация“ (публ. 01.11.2021 г.)

Решение № 732 от 21 октомври 2021 г. на Министерския съвет за одобряване на Научна програма „Повишаване на изследователския капацитет в областта на математическите науки (ПИКОМ)“ (публ. 03.11.2021 г.)

Решение № 731 от 21 октомври 2021 г. на Министерския съвет за одобряване на Национална научна програма „Сигурност и отбрана“ съгласно приложението (публ. 03.11.2021 г.)

Постановление № 301 от 17 септември 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г. за финансиране на дейностите по изпълнение на Национална научна програма „Върхови изследвания и хора за развитие на европейска наука“ – 2021 (ВИХРЕН – 2021) (публ. 06.10.2021 г.)

Постановление № 229 от 15 юли 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г. за финансиране на дейностите по изпълнение на Национална научна програма „Върхови изследвания и хора за развитие на европейска наука“ (ВИХРЕН) (публ. 05.01.2022 г.)

Постановление № 222 от 8 юли 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г. за финансиране изпълнението на Национална научна програма „Петър Берон. Наука и иновации с Европа“ (Петър Берон и НИЕ), изпълнявана на конкурсен принцип от Фонд „Научни изследвания“ (публ. 05.01.2022 г.)

Постановление № 212 от 1 юли 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за допълнителни стипендии на докторантите от държавните висши училища и научни организации за 2021 г. (публ. 08.07.2021 г.)

Постановление № 72 от 5 март 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г. (Национална програма „Европейски научни мрежи“)
(обн. ДВ. бр.20 от 9 март 2021 г.) (публ. 17.03.2021 г.)

Постановление № 74 от 5 март 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г. (Национални научни програми „Интелигентно животновъдство“ и „Интелигентно растениевъдство“)
(обн. ДВ. бр.20 от 9 март 2021 г.) (публ. 17.03.2021 г.)


Постановление № 353 от 10 декември 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г. (обн. ДВ. бр.106 от 15 декември 2020 г.) (публ. 31.12.2020 г.)

Постановление № 261 от 17 септември 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г.
(oбн. ДВ. бр.83 от 25 септември 2020 г.) (публ. 29.09.2020 г.)

Постановление № 103 от 21 май 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за допълнителни стипендии на докторантите от държавните висши училища и научни организации за 2020 г.
(обн. ДВ. бр.48 от 26 май 2020 г.)

Постановление № 95 от 21 май 2020 година за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на образованието и науката за 2020 г. (за изпълнение на Национална научна програма „Създаване на база данни на кръводарителите в Република България за маркери на трансмисивни инфекции“) (публ. 24.02.2021 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3 на МС от 10.01.2020 г. за създаване и функциониране на Механизъм за възлагането и изпълнението на научни консултации от Българската академия на науките


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 271 на МС от 24.10.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2019 г. (обн. – ДВ, бр. 85 от 29.10.2019 г., в сила от 29.10.2019 г.) (публ. 29.09.2019 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 105 на МС от 02.05.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за ДВУ и научни организации за 2019 г. за допълнителни стипендии на докторантите по ПМС № 90 от 2000 г.


Постановление № 243 от 15.11.2018 г. на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2018 г. (за изпълнение на Национална научна програма „Иновативни нискотоксични биологично активни средства за прецизна медицина“ (БиоАктивМед))

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 203 на МС от 19.09.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2018 г. (за изпълнение на национални научни програми)
(обн. – ДВ, бр. 79 от 25.09.2018 г., в сила от 25.09.2018 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 171 от 17 август 2018 година за одобряване на допълнителни трансфери за ДВУ и БАН 2018 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 115 на МС от 28.06.2018 г. за допълнение на ПМС № 90 от 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от ДВУ и научни организации

GoTop