Постановления и решения от 2020 г.

Постановление № 90 от 26 май 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации (обн. ДВ. бр.44 от 30 май 2000 г.)

Постановление № 414 от 30 декември 2020 г. за изменение и допълнение на Постановление № 90 на Министерския съвет от 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации
(обн. ДВ. бр.2 от 8 януари 2021 г.) (публ. 12.01.2021 г.)

Решение № 937 от 17 декември 2020 година за изменение на Решение № 285 на Министерския съвет от 2020 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието (публ. 31.03.2021 г.)

Постановление № 371 от 17 декември 2020 г. за определяне на минималната заплата за най-ниската академична длъжност в държавните висши училища
(обн. ДВ. бр.108 от 22 декември 2020 г.) (публ. 04.01.2021 г.)

Решение № 900 от 7 декември 2020 година за одобряване на актуализирани национални научни програми, одобрени с Решение № 577 на Министерския съвет от 2018 г., изменено с Решение № 340 на Министерския съвет от 2020 г., и Решение № 658 на Министерския съвет от 2018 г. (публ. 19.03.2021 г.)

Решение № 880 на Министерския съвет от 03 декември 2020 г. за одобряване актуализация на Национална програма „Предоставяне на съвременни условия за работа на децата и учениците в центрове за подкрепа за личностно развитие” (публ. 09.12.2020 г.)

РЕШЕНИЕ № 866 от 26 ноември 2020 година за одобряване на национални научни програми „Интелигентно животновъдство“ и „Интелигентно растениевъдство“ (публ. 11.03.2021 г.)

Решение № 857 на Министерския съвет от 26 ноември 2020 г. за приемане на Списък със защитените детски градини и защитените училища в Република България за учебната 2020/2021 година (ДВ, бр. 102 от 1 декември 2020 г.) (публ. 30.11.2020 г.)

Решение № 856 на Министерския съвет от 26 ноември 2020 г. за приемане на Списък на средищните детски градини и училища в Република България за учебната 2020/2021 година (ДВ, бр. 102 от 1 декември 2020 г.) (публ. 30.11.2020 г.)

Решение № 790 от 30 октомври 2020 година за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2021 г. (публ. 13.11.2020 г.)

Постановление № 298 от 5 ноември 2020 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
(обн. ДВ. бр.96 от 10 ноември 2020 г.)

Постановление № 294 от 29 октомври 2020 г. за изменение на
Постановление № 54 на Министерския съвет от 2017 г. за откриване на три института в структурата на Университета за национално и световно стопанство (ДВ, бр. 26 от 2017 г.)
(обн. ДВ. бр.94 от 3 ноември 2020 г.) (публ.05.01.2021 г.)

Постановление № 291 от 23 октомври 2020 г. за изменение и допълнение на Наредбата за приобщаващото образование, приета с Постановление № 232 на Министерския съвет от 2017 г. (ДВ, бр. 86 от 2017 г.) (публ. 11.11.2020 г.)

Постановление № 287 от 22 октомври 2020 г. за изменение и допълнение на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с Постановление № 219 на Министерския съвет от 2017 г.
(обн. ДВ. бр.92 от 27 октомври 2020 г.) (публ.05.01.2021 г.)

Постановление № 270 от 25 септември 2020 г. за изменение и допълнение на Постановление № 90 на Министерския съвет от 2018 г. за българските неделни училища в чужбина (ДВ, бр. 47 от 2018 г.) (публ. 07.10.2020 г.)

Постановление № 244 от 3 септември 2020 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г.
(обн. ДВ. бр.79 от 8 септември 2020 г., в сила от 08.09.2020 г.) (публ. 14.09.2020 г.)

Постановление № 242 от 3 септември 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2020 г., приета с Постановление № 50 на Министерския съвет от 2020 г. (ДВ, бр. 30 от 2020 г.)
(обн. ДВ. бр.79 от 8 септември 2020 г., в сила от 08.09.2020 г.) (публ. 14.09.2020 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 233 на МС от 27.08.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“,
одобрена с Решение № 285 на Министерския съвет от 2020 г. (Oбн., ДВ, бр. 77 от 1.09.2020 г., в сила от 1.09.2020 г.) (публ. 04.09.2020 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 235 на МС от 27.08.2020 г. за допълнение на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с Постановление № 219 на Министерския съвет от 2017 г. (обн., ДВ, бр. 81 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 31 и 105 от 2018 г., бр. 36 и 101 от 2019 г. и бр. 33 и 37 от 2020 г.) (Oбн., ДВ, бр. 77 от 1.09.2020 г., в сила от 1.09.2020 г.) (публ. 04.09.2020 г.)

РЕШЕНИЕ № 584 от 20 август 2020 година за приемане на Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2020/2021 година (публ. 24.08.2020 г.)

РЕШЕНИЕ № 557 от 6 август 2020 година за одобряване на Национална програма „Европейски научни мрежи“ (публ. 02.03.2021 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 181 на МС от 31.07.2020 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Столичната община за 2020 г.
(обн., ДВ, бр. 70 от 7.08.2020 г., в сила от 7.08.2020 г.) (публ. 11.08.2020 г.)

Постановление № 166 от 30 юли 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност (публ. 04.08.2020 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 158 на МС от 23.07.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г.
(oбн., ДВ, бр. 67 от 28.07.2020 г., в сила от 28.07.2020 г.) (публ. 11.08.2020 г.)

РЕШЕНИЕ № 521 от 27 юли 2020 година за изменение на Решение № 332 на Министерския съвет от 2020 г. за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и научните организации на Република България през учебната 2020 – 2021 година (публ. 29.07.2020 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 142 на МС от 26.06.2020 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2020 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“, одобрена с Решение № 285 на Министерския съвет от 2020 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието, и за възстановяване на транспортните разходи на педагогическите специалисти, работещи в детските градини в системата на предучилищното и училищното образование
(обн., ДВ, бр. 58 от 30.06.2020 г., в сила от 30.06.2020 г.) (публ. 01.07.2020 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 137 на МС от 25.06.2020 г. за приемане на Списък на професионални направления и защитени специалности
(обн. ДВ. бр. 58 от 30.06.2020 г., изм. и доп. ДВ. бр.96 от 10 ноември 2020 г.) (акт. 03.02.2020 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 131 от 18 юни 2020 г. за допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
(обн. ДВ. бр. 56 от 23 юни 2020 г.) (публ. 23.06.2020 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 127 от 18 юни 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност
(обн. ДВ. бр. 56 от 23 юни 2020 г.) (публ. 23.06.2020 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 120 на МС от 12.06.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2020 г., приета с Постановление № 50 на Министерския съвет от 2020 г.
(обн., ДВ, бр. 54 от 16.06.2020 г., в сила от 16.06.2020 г.) (публ. 26.06.2020 г.)

Постановление № 110 от 28 май 2020 г. за отменяне на нормативни актове на Министерския съвет
(обн. ДВ. бр.50 от 2 юни 2020г., в сила от 02.06.2020 г.)

Решение № 340 от 21 май 2020 година (актуализира Национална научна програма „Петър Берон. Наука и иновации с Европа“ (Петър Берон и НИЕ)) за изменение на Решение № 577 на Министерския съвет от 2018 г. за одобряване на национални научни програми (публ. 05.01.2022 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 100 от 21 май 2020 г. за изменение и допълнение на Наредбата за приобщаващото образование, приета с Постановление № 232 на Министерския съвет от 2017 г. (ДВ, бр. 86 от 2017 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 98 на МС от 21.05.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г. за изплащане на стипендии и на еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2020 г., приета с Постановление № 50 на Министерския съвет от 2020 г. (обн., ДВ, бр. 48 от 26.05.2020 г., в сила от 26.05.2020 г.) (публ. 26.06.2020 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 95 на МС от 21.05.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г.
(обн., ДВ, бр. 48 от 26.05.2020 г., в сила от 26.05.2020 г.) (публ. 28.05.2020 г.)

РЕШЕНИЕ № 339 от 21 май 2020 година за одобряване максималния размер на новите държавни гаранции за 2021 г. по Закона за кредитиране на студенти и докторанти (публ. 27.05.2020 г.)

РЕШЕНИЕ № 332 от 14 май 2020 година за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и научните организации на Република България през учебната 2020–2021 година (публ. 18.05.2020 г.)


РЕШЕНИЕ № 275 от 23 април 2020 година за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2020/2021 година (публ. 04.05.2020 г.)

РЕШЕНИЕ № 262 от 21 април 2020 година за одобряване на Национална научна програма „Създаване на база данни на кръводарителите в Република България за маркери на трансмисивни инфекции“ (публ. 04.05.2020 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 73 на МС от 16.04.2020 г. за допълнение на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование
(обн., ДВ, бр. 37 от 21.04.2020 г., в сила от 21.04.2020 г.) (публ. 21.04.2020 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 61 на МС от 02.04.2020 г. за условията и реда за създаване на търговски дружества от държавните висши училища за целите на стопанската реализация на резултатите от научни изследвания и обекти на интелектуалната собственост
(обн. – ДВ, бр. 33 от 07.04.2020 г.) (публ. 08.04.2020 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 59 на МС от 02.04.2020 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование
(обн. – ДВ, бр. 33 от 07.04.2020 г., в сила от 07.04.2020 г.) (публ. 07.04.2020 г.)

Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2020 г., приета с Постановление № 50 на МС от 26.03.2020 г. (публ. 07.04.2020 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 48 на МС от 19.03.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2020 г.
(oбн. – ДВ, бр. 26 от 22.03.2020 г., в сила от 22.03.2020 г.) (публ. 24.03.2020 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18 на МС от 06.02.2020 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
(Устройствен правилник на Министерството на образованието и науката; ПМС № 13/ 31.01.2018 г. за определяне на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на образованието и науката; ПМС № 148/ 24.07.2017 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването)
(обн. – ДВ, бр. 12 от 11.02.2020 г., в сила от 11.02.2020 г.; попр., бр. 13 от 14.02.2020 г.) (публ. 13.02.2020 г., акт.18.02.2020 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10 на МС от 27.01.2020 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
(ПМС № 103 от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина; ПМС № 90 от 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации; Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България; ПМС № 44 от 2019 г. за осигуряване на преподаватели по български език и литература в чуждестранни висши училища)
(обн. – ДВ, бр. 9 от 31.01.2020 г.) (публ. 18.02.2020 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9 на МС от 27.01.2020 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
(ПМС № 162 от 2001 г. за определяне на диференцирани нормативи за издръжка на обучението за един студент по професионални направления; ПМС № 328/30.11.2015 г. за определяне на средствата от държавния бюджет за издръжка на обучението в държавните висши училища в зависимост от комплексна оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда; ПМС № 90/26.05.2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации; ПМС № 64/25.03.2016 г. за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и за приемане на Списък на приоритетните професионални направления и на Списък на защитените специалности)
(обн. – ДВ, бр. 9 от 31.01.2020 г., в сила от 01.01.2020 г.) (публ. 06.02.2020 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3 на МС от 10.01.2020 г. за създаване и функциониране на Механизъм за възлагането и изпълнението на научни консултации от Българската академия на науките
(Обн. – ДВ, бр. 05 от 17.01.2020 г.) (публ. 21.01.2020 г., акт. 17.03.2021 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 на МС от 03.01.2020 г. за приемане на актуализиран Списък със защитените от държавата специалности от професии за учебната 2020/2021 година и на актуализиран Списък със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, за учебната 2020/2021 година (обн. – ДВ, бр. 2 от 07.01.2020 г.) (публ. 09.01.2020 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 382 на МС от 31.12.2019 г. за изменение на Правилника за устройството и функциите на Националния инспекторат по образованието, приет с Постановление № 36 на Министерския съвет от 2018 г. (ДВ, бр. 24 от 2018 г.)
(oбн. – ДВ, бр. 2 от 07.01.2020 г.) (публ. 09.01.2020 г.)

GoTop