Държавни образователни стандарти

НАРЕДБА № 18 от 9 септември 2021 г. за инспектирането на детските градини и училищата (обн. – ДВ. бр.77 от 16 септември 2021 г.)

НАРЕДБА № 24 от 10 септември 2020 г. за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие (обн. – ДВ. бр.84 от 29.09.2020 г.)

НАРЕДБА № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала (обн. – ДВ, бр. 102 от 22.12.2017 г., в сила от 22.12.2017 г.)

НАРЕДБА за приобщаващото образование (обн. – ДВ, бр. 86 от 27.10.2017 г., в сила от 27.10.2017 г.)

НАРЕДБА за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование (обн. – ДВ, бр. 81 от 10.10.2017 г.)

НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“ (обн. – ДВ, бр. 89 от 11.11.2016 г., в сила от учебната 2017/2018 година)

НАРЕДБА № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование (обн. – ДВ, бр. 80 от 2016 г.)

НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (oбн. – ДВ, бр. 61 от 2.08.2019 г., в сила от 2.08.2019 г.)

НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (обн. – ДВ, бр. 74 от 20.09.2016 г., в сила от 20.09.2016 г.)

НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (обн. – ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., сила от 1.09.2016 г.)

Наредба № 7 от 11 август 2016 г. за профилираната подготовка
(обн. – ДВ. бр.67 от 26.08.2016 г., в сила от 26.08.2016 г. …)

Наредба № 6 от 11 август 2016 г. за усвояването на българския книжовен език (обн. – ДВ, бр. 67 от 26.08.2016 г., в сила от 01.09.2016 г.)
Тази наредба влиза в сила от 1 септември 2016 г. и отменя Наредба № 2 от 2009 г. за усвояването на българския книжовeн език (ДВ, бр. 41 от 2009 г.).

GoTop