Компетентностен подход

В ПОМОЩ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

публ. 19.12.2019 г.

Тук публикуваме материали, които биха могли да са в помощ на педагогическите специалисти в търсенето на нови методи на преподаване, да провокират идеи и предложения у всеки днешен учител как да се организира работата в клас от предметноориентирано обучение към такова, което да постига резултати, да дава умения за учене през целия живот и да предопредели успешна реализация на пазара на труда.

Смяната на фокуса в обучението от преподаване на знания към овладяване на ключови компетентности и развитието на способности да се решават проблеми извежда на преден план основните характеристики на компетентностния подход. Акцентът на материалите е във втората книжка, която е посветена на интегрираното междупредметно взаимодействие, практическата насоченост на обучението, ориентацията към резултати и прилагането на иновативни подходи и практики.

Компетентности и образование

За прехода от знания към умения прехода от знания към умения

Компетентностите и референтните рамки

Практикум

Ключови компетентности в учебните предмети от системата на училищното образовани (Таблица)

GoTop