Курсове за придобиване на компетентности

Курсове за придобиване на компетентности от прогимназиален етап на основното образование

(публикувано 07.07.2021 г.)

Учебен план за провеждане на курсове за придобиване на компетентности от класове от прогимназиалния етап на основното образование

Адаптирани учебни програми за обучение на възрастни

Адаптирани учебни програми за обучение на възрастни в курсове за придобиване на компетентности за всички класове от прогимназиален етап на основната степен на образование в училищата в системата на предучилищното и училищното образование, утвърдени със Заповед № РД09-5572/31.10.2017 г.

GoTop