Учебни програми за VIII клас

Учебни програми за VIII клас в сила от учебната 2017/2018 година

Учебните програми по чужд език са утвърдени със Заповед № РД09-301 от 17.03.2016 г. и влизат в сила от учебната 2017/2018 година

Ниво A2

Ниво B1.1

Учебна програма по физическо възпитание и спорт за VIII клас, утвърдена със Заповед № РД09-2242/ 05.09.2023 г. на министъра на образованието и наукат (публ. 07.09.2023 г.)

Учебнa програмa за общообразователна подготовка по учебния предмет информационни технологии за VIII клас, утвърдена със Заповед № РД09-565/29.02.2024 г. на министъра на образованието и науката. Приложените учебни програми по общообразователния учебен предмет информационни технологии започват да се прилагат поетапно от учебната 2024 – 2025 година за учениците, които постъпват в VIII клас. (публ. 19.03.2024 г.)

GoTop