Учебни планове и програми по класове

Учебни програми

Учебни програми за общообразователна подготовка по учебния предмет информационни технологии за VIII, IX и X клас, утвърдени със Заповед № РД09-565/29.02.2024 г. на министъра на образованието и науката. Приложените учебни програми по общообразователния учебен предмет информационни технологии започват да се прилагат поетапно от учебната 2024 – 2025 година за учениците, които постъпват в VIII клас. (публ. 19.03.2024 г.)

Учебни програми по физическо възпитание и спорт (общообразователна подготовка),
утвърдени със Заповед № РД09-2242/ 05.09.2023 г. на министъра на образованието и науката. Приложените учебни програми влизат в сила от учебната 2023-2024 година.(публ. 07.09.2023 г.)

Изменени учебни програми по предмети за V, VI и VII клас (публ. 20.01.2020 г.)
Учебните програми, изменени и допълнени със Заповед № РД09-3582/22.12.2020 г., Заповед № РД09-3583/22.12.2020 г. и Заповед № РД09-3584/22.12.2020 г., започват да се прилагат поетапно от учебната 2021/2022 година за учениците, които постъпват в V клас, като до одобряването на нови учебници се използват съществуващите

Учебни програми по компютърно моделиране и информационни технологии за V, VI и VII клас, утвърдени със Заповед РД09-2819/09.10.2020 г. на министъра на образованието и науката (публ. 14.10.2020 г.)

Учебни програми по специални учебни предмети за ученици с увреден слух в сила от учебната 2019-2020 година

Учебни програми по специални учебни предмети за ученици с увреден слух , утвърдени със Заповед № РД09-2495/30.09.2019 г. на министъра на образованието и науката (публ. 09.10.2019 г., актуализирани 29.10.2019 г.)


Заповед №РД09-1588/20.06.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на система за оценка на физическата дееспособност на учениците от I – XII клас (публ. 30.09.2019 г.)


Учебни програми за профилирана подготовка за осигуряване на профилираното обучение на учениците, които през учебната 2020-2021 година постъпват в ХІ и през учебната 2021-2022 година постъпват в ХІI клас

Учебни програми за XI клас в сила от учебната 2020-2021 година

Учебни програми за XI клас в сила от учебната 2020-2021 година, утвърдени със Заповед РД09-1655/16.08.2018 г. на министъра на образованието и науката

Учебни програми за XII клас в сила от учебната 2021-2022 година

Учебни програми за XII клас в сила от учебната 2021-2022 година, утвърдени със Заповед РД09-1655/16.08.2018 г. на министъра на образованието и науката


Адаптирани учебни програми за обучение на възрастни

Адаптирани учебни програми за обучение на възрастни в курсове за придобиване на компетентности за всички класове от прогимназиален етап на основната степен на образование в училищата в системата на предучилищното и училищното образование, утвърдени със Заповед № РД09-5572/31.10.2017 г.


Учебни програми по български език като чужд


Учебни програми по религия

Учебни програми по религия, утвърдени със Заповед № РД09-1474/24.07.2018 г.

Учебни програми по хореография

Учебни програми по хореография, утвърдени със Заповед № РД09-2315/27.04.2017 г.

Учебни програми за IV и X клас в сила от учебната 2019/2020 година

Учебни програми за IV клас, утвърдени със Заповед № РД09-5778 от 22.11.2017 г. на министъра на образованието и науката

Учебни програми за X клас, утвърдени със Заповед РД09-30 /11.01.2018 г. на министъра на образованието и науката

Учебни програми за обучението, организирано в чужбина

Учебни програми по български език и литература за обучението, организирано в чужбина, за учениците, които през учебната 2017/2018 година постъпват в I, във II, в V, в VI и VIII клас

Учебни програми по история и цивилизации и по география и икономика за обучението, организирано в чужбина, за учениците от V-VII клас през учебната 2017/2018 година

Учебни програми по български език и литература за обучението, организирано в чужбина, за учениците, които през учебната 2018/2019 година постъпват в III, в VII и в IX клас

Учебни програми по български език и литература за обучението, организирано в чужбина, за учениците, които през учебната 2019/2020 година постъпват в IV и в X клас

Учебни програми по български език и литература за обучението, организирано в чужбина, за учениците, които през учебната 2020/2021 година постъпват в XI клас (публ. 08.10.2020 г.)

Учебни програми за IІI, VІI и IX клас в сила от учебната 2018/2019 година

Учебни програми за IІI клас в сила от учебната 2018/2019 година, утвърдени със Заповед № РД09-1093/25.01.2017 г.

Учебни програми за VII клас в сила от учебната 2018/2019 година, утвърдени със Заповед № РД09-1093/25.01.2017 г. и изменени със Заповед № РД09-3582/22.12.2020 г. Изменените и допълнените учебни програми започват да се прилагат от учебната 2023/2024 година за учениците, които постъпват в VII клас, като до одобряването на нови учебници се използват съществуващите.

Учебни програми за IX клас в сила от учебната 2018/2019 година, утвърдени със Заповед № РД09-1092/25.01.2017 г.

Учебни програми по чужд език

Учебни програми по чужд език, утвърдени със Заповед № РД09-1092/25.01.2017 г. и Заповед № РД09-301 от 17.03.2016 г.

Учебни програми по иврит, утвърдени със Заповед № РД 09-2127/26.08.2019 г. и Заповед № РД РД09-91/11.01.2022 г.

Учебни програми по китайски език, утвърдени със Заповед № РД09-2556/03.10.2019 г.

Учебни програми по корейски език, утвърдени със Заповед № РД РД09-2211/05.09.2019 г.

Учебни програми по хърватски език, утвърдени със Заповед № РД РД09-2555/03.10.2019 г.

Учебни програми по японски език, утвърдени със Заповед № РД09-2431/26.09.2019 г.

Учебни програми по майчин език

Учебни програми по майчин език, утвърдени със Заповед № РД09-5835/07.12.2017 г. на министъра на образованието и науката

Учебни програми за IІ, VІ и VІІІ клас в сила от учебната 2017/2018 година

Учебни програми за VIII клас в сила от учебната 2017/2018 година, утвърдени със Заповед № РД09-301 от 17.03.2016 г.

Учебни програми за II клас в сила от учебната 2017/2018 година, утвърдени със Заповед № РД09-300 от 17.03.2016 г.

Учебни програми за VI клас в сила от учебната 2017/2018 година, утвърдени със Заповед № РД09-300 от 17.03.2016 г. и изменени със Заповед № РД09-3583/22.12.2020 г. Изменените и допълнените учебни програми започват да се прилагат от учебната 2022/2023 година за учениците, които постъпват в VI клас, като до одобряването на нови учебници се използват съществуващите.

Учебни програми за I и за V клас в сила от учебната 2016/2017 година

Учебни програми за I клас в сила от учебната 2016/2017 година, утвърдени със Заповед № РД09-1857 от 17.12.2015 г.

Учебни програми за V клас в сила от учебната 2016/2017 година, утвърдени със Заповед № РД09-1857 от 17.12.2015 г. и изменени със Заповед № РД09-3584/22.12.2020 г. Изменените и допълнените учебни програми започват да се прилагат от учебната 2021/2022 година за учениците, които постъпват в V клас, като до одобряването на нови учебници се използват съществуващите.


Учебни планове

Типови учебни планове за специализирана подготовка

Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план

(Обн. – ДВ, бр. 94 от 04.12.2015 г., в сила от 04.12.2015 г.) Наредбата се издава на основание чл. 22, ал. 3 във връзка с чл. 22, ал. 2, т. 4 от ЗПУО и отменя Наредба № 6 от 2001 г. за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование.


Учебни планове за обучението на деца и ученици със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания

Учебни програми по специалните учебни предмети за деца от подготвителна група и за ученици от I до XII клас

Рамкови учебни програми по учебни предмети от културно-образователни области за ученици от I до VIII клас:


АДАПТИРАНИ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ по Български език и литература за обучението на децата на българските граждани в чужбина

GoTop