623 Горско стопанство

6230101 Горско и ловно стопанство от професия код 623010 „Техник-лесовъд“ (публ. 03.11.2021 г.)

6230102 Горско стопанство и дърводобив от професия код 623010 „Техник-лесовъд“ (публ. 03.11.2021 г.)

6230201 Механизация на горското стопанство от професия код 623020 „Техник-механизатор“ (публ. 03.11.2021 г.)

6230301 Механизация на горското стопанство от професия код 623030 „Механизатор на горска техника“ (публ. 28.01.2021 г.)

6230401 Горско стопанство от професия код 623040 „Лесовъд“ (публ. 28.01.2021 г.)

6230501 Горско и ловно стопанство от професия код 623050 „Дивечовъд“ (публ. 28.01.2021 г.)

6230601 Лесокултурни дейности (публ. 19.05.2020 г.)

6230602 Дърводобив (публ. 19.05.2020 г.)

6230603 Дивечовъдство (публ. 19.05.2020 г.)

6230604 Билкарство (публ. 19.05.2020 г.)

GoTop