Национални изпитни програми във връзка със ЗПУО

Модели на задължителен държавен изпит за придобиване на средно образование и професионална квалификация в професионалното образование

Вариант 1: Писмена работа по изпитна тема (част по теория на професията) и индивидуално задание по практика (част по практика на професията)
Приложим за придобиване на средно образование и втора или трета степен на професионална квалификация

Вариант 2: Писмен тест по изпитна тема (част по теория на професията) и индивидуално задание по практика (част по практика на професията
Приложим за придобиване на средно образование и втора или трета степен на професионална квалификация (по решение на Педагогическия съвет)

Вариант 3: Защита на дипломен проект в теоретичната част и защита на дипломен проект в практическата част
Приложим за придобиване на средно образование и трета степен на професионална квалификация

GoTop