ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДЕЙСТВИЯ ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Начало » Последни публикации

01.06.2016

 

Министерството на образованието и науката, в качеството си на програмен оператор по програма BG09 „Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространство”, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) за програмния период 2009-2014 г., публикува покана за набиране на предложения за финансиране на действия за двустранно сътрудничество,  финансирани от Фонда за двустранно сътрудничество на програмата.

По поканата могат да кандидатстват официално признати (акредитирани образователни и обучителни институции), в т. ч. училища, висши училища, центрове за професионално обучение от България, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн, в партньорство с официално признати образователни и обучителни институции, вкл. висши училища, изследователски институции, частен сектор – предприятия и социални партньори, които сътрудничат с образователни и обучителни институции, публични и частни организации, вкл. с нестопанска цел и неправителствени организации.

Допустимите дейности за финансиране са:

  1. Участие в конференции, семинари, курсове, срещи и симпозиуми;
  2. Учебни посещения (до 5 дни, вкл. дните за пътуване);
  3. Посещения на експерти (до 5 дни, вкл. дните за пътуване);
  4. Предпроектни проучвания и подготовка на социално-икономически анализи;
  5. Организиране на конференции, семинари, курсове, срещи и симпозиуми.

Периодът за изпълнение на дейностите, финансирани по поканата е от 30 юни 2016 г. до 31 януари 2017 г. Минималният и максималният размер на отпусканата безвъзмездна помощ са съответно 5000 € и 10000 €. Не се изисква съфинансиране от страна на институциите кандидати.

Пълният текст на поканата и образците на документи за кандидатстване са достъпни на страницата на МОН, в рубриката „Програми и проекти“, EEA GRANTS, и на линк:
http://mon.bg/?go=page&pageId=13&subpageId=257

 

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“