Архив – 2022 на обявления за свободни позиции за работа по проекти

Подбор на експерт за позицията: „Експерт, програми и проекти“ с НКПД 24226004 (позиция по проекта – Експерт „Организация и контрол на техническата отчетност и мониторинга“) по проект „Студентски практики – Фаза 2“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (публ. 08.12.2022 г.)

Резултат от подбор за външен експерт за позицията: Експерт „Организация и контрол на техническата отчетност и мониторинга“ по проект „Студентски практики – Фаза 2“ (публ. 29.12.2022 г.)

Списък на допуснатите кандидати и недопуснатите до събеседване кандидати, участвали в процедура за подбор на външен „Експерт, програми и проекти“ с НКПД 24226004 (позиция по проекта – „Експерт „Организация и контрол на техническата отчетност и мониторинга“) – по проект за директно предоставяне на БФП BG05M2ОP001-2.013-0001 „Студентски практики – Фаза 2“ (публ. 19.12.2022 г.)

Обявление
Уведомление за пречките за назначаване на лице в държавната администрация по трудово правоотношение предвидени в чл. 107а от КТ
Автобиография
Длъжностна характеристика на позициятa

Необходимите документи се подават лично или чрез пълномощник в Министерството на образованието и науката, Приемна, на адрес: бул. „Княз Дондуков“ 2А, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа.

Краен срок за подаване на документи – 16.12.2022 г. вкл. (публ. 08.12.2022 г.)


Подбор на експерт за позицията: „Експерт, програми и проекти“ (позиция по проекта – Експерт „Администриране на държавни помощи и отчитане“) по проект по процедура BG05SFPR001-1.001 „Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие в училищното образование“, финансирана от Програма „Образование“ 2021-2027 г. (публ. 23.11.2022 г.)

Резултат от проведен външен подбор по проект „Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие в училищното образование“ (публ. 06.01.2023 г.)

Списък на допуснатите кандидати до събеседване по обявата за подбор за експерт за позицията: „Експерт, програми и проекти“ (позиция по проекта – Експерт „Администриране на държавни помощи и отчитане“) по проект по процедура BG05SFPR001-1.001 „Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие в училищното образование“ (публ. 29.11.2022 г.)

Обявление
Уведомление за пречките за назначаване на лице в държавната администрация по трудово правоотношение предвидени в чл. 107а от КТ
Автобиография
Длъжностна характеристика на позициятa

Необходимите документи се подават лично или чрез пълномощник в Министерството на образованието и науката, Приемна, на адрес: бул. „Княз Дондуков“ 2А, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа.

Краен срок за подаване на документи – 29.11.2022 г. вкл. (публ. 23.11.2022 г.)


Подбор на външен експерт за позицията външен експерт на длъжност „Координация с училища, взаимодействие, проучвания и измерване на резултати“ по проекта „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ (публ. 16.05.2022 г.)

Резултат от подбор за външен експерт за позицията „Координация с училища, взаимодействие, проучвания и измерване на резултати“ по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ (публ. 03.06.2022 г.)

Списък на допуснатите кандидати до събеседване по обявата за подбор на външен експерт за позицията „Координация с училища, взаимодействие, проучвания и измерване на резултати“ по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ (публ. 25.05.2022 г.)

Обявление
Уведомление за пречките за назначаване на лице в държавната администрация по трудово правоотношение предвидени в чл. 107а от КТ
Автобиография
Длъжностна характеристика на позициятa

Необходимите документи се подават лично или чрез пълномощник в Министерството на образованието и науката, Приемна, на адрес: бул. „Княз Дондуков“ 2А, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа.

Краен срок за подаване на документи – 23.05.2022 г. (публ. 16.05.2022 г.)


Подбор на външен експерт за позицията Експерт „Организация и отчитане на проект“ по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ (публ. 07.04.2022 г.)

Резултат от подбор за външен експерт за позицията „Организация и отчитане на проект“ по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ (публ. 20.04.2022 г.)

Списък на допуснатите кандидати до събеседване по обявата за подбор на външен експерт за позицията „Организация и отчитане на проект“ по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ (публ. 15.04.2022 г.)

Обявление
Уведомление за пречките за назначаване на лице в държавната администрация по трудово правоотношение предвидени в чл. 107а от КТ
Автобиография
Длъжностна характеристика на позициятa

Необходимите документи се подават лично или чрез пълномощник в Министерството на образованието и науката, Приемна, на адрес: бул. „Княз Александър Дондуков“ 2А, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа.

Краен срок за подаване на документи – 14.04.2022 г. (публ. 07.04.2022 г.)


Подбор на външен експерт за позицията Експерт „Информационни и комуникационни технологии“ по проект „Подкрепа за приобщаващо образование“ (публ. 31.03.2022 г.)

Резултат от подбор за външен експерт „Информационни и комуникационни технологии“ по проект „Подкрепа за приобщаващо образование“ (публ. 26.04.2022 г.)

Списък на допуснатите кандидати до събеседване по обявата за подбор на външен експерт за позицията „Информационни и комуникационни технологии“ по проект „Подкрепа за приобщаващо образование“ (публ. 12.04.2022 г.)

Обявление
Уведомление за пречките за назначаване на лице в държавната администрация по трудово правоотношение предвидени в чл. 107а от КТ
Автобиография
Длъжностна характеристика на позициятa

Необходимите документи се подават лично или чрез пълномощник в Министерството на образованието и науката, Приемна, на адрес: бул. „Княз Александър Дондуков“ 2А, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа.

Краен срок за подаване на документи – 07.04.2022 г.(публ. 31.03.2022 г.)

GoTop