Обявления за свободни позиции за работа по проекти

Обявление за свободна позиция за длъжност „Експерт, програми и проекти“ (позиция по проекта – Експерт „Информационни и комуникационни технологии“) по проект № BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“, финансиран по Програма „Образование“ 2021-2027 г., съфинансиран от Европейския съюз с конкретен бенефициент Министерство на образованието и науката (публ. 09.04.2024 г.)

Обявление (публ. 09.04.2024 г.)

Автобиография за позиция по проект „Успех за теб“: Експерт „Информационни и комуникационни технологии” (4 часа дневна заетост)

Длъжностна характеристика

Необходимите документи се подават лично или чрез пълномощник в Министерството на образованието и науката, Приемна, на адрес: бул. „Княз Дондуков“ 2А, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа. Краен срок за подаване на документи – 16.04.2024 г. до 17:30 часа.


GoTop