Заповеди

Политика на Министерството на образованието и науката за борба с измами, корупция, конфликт на интереси и двойно финансиране и мерките за докладване и коригиране на сериозни нередности като Структура за наблюдение и докладване по Плана за възстановяване и устойчивост, утвърдена със Заповед № РД09-3531/01.11.2023 г. на министъра на образованието и науката (публ. 01.11.2023 г.)


Заповеди за учебна 2023/2024 година

Заповед № РД09-283/05.02.2024 г. за организацията на дейностите по приемане на ученици в V клас на места по държавен план-прием за учебната 2024 – 2025 година (публ. 05.02.2024 г.)

Заповед № РД09-277/02.02.2024 г. за определяне на максимален размер на средствата за компенсиране на километър от общия пробег на превозвачите за извършените безплатни пътнически превози на децата в задължителна предучилищна възраст и на учениците (публ. 02.02.2024 г.)
Настоящата заповед отменя Заповед № РД 09-2807/07.04.2022 г. на министъра на образованието и науката

Заповед № РД09-173 23.01.2024 г. за утвърждаване на норматив за кариерен консултант за 2024 г. (публ. 24.01.2024 г.)

Заповед № РД09-2050/ 28.08.2023 г. за определяне на дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания през учебната 2023-2024 година (публ. 01.09.2023 г.)

Заповед № РД09-2049/28.08.2023 г. за определяне на графици за провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2023/2024 година (публ. 01.09.2023 г.)

Заповед № РД09-2048/28.08.2023 г. за определяне на дати за провеждане на изпитите за проверка на способностите за приемане на ученици в VIII клас и в XI клас (публ. 01.09.2023 г.)

Заповед № РД09-2047/28.08.2023 г. за определяне на график на учебното време за учебната 2023/2024 година (публ. 01.09.2023 г.)

Заповед № РД09-2046/28.08.2023 г. за определяне дати за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация през учебната 2023/2024 година (публ. 01.09.2023 г.)

Заповед № РД09-2045/28.08.2023 г. за определяне на график на дейностите по приемане на ученици след основно образование в VIII клас на места по държавен план-прием и на учениците от обединените училища след завършен първи гимназиален етап в XI клас на места по допълнителен държавен план-прием в неспециализираните училища за учебната 2024/2025 година (публ. 01.09.2023 г.)


Заповед № РД09-1836/15.08.2023 г. за утвърждаване на норматив за финансиране за кариерен консултант и минимален брой на кариерните консултанти за 2023 г. (публ. 15.08.2023 г.)


Заповеди за учебна 2022/2023 година

Заповед № РД09-1931/21.08.2023 г. за определяне на дата за допълнителните ДЗИ по желание през сесия август-септември 2023 (публ. 21.08.2023 г.)

Заповед № РД09-897/25.04.2023 г. за определяне на дати за провеждане на допълнителните държавни зрелостни изпити (ДЗИ) по желание през сесия май – юни на учебната 2022 – 2023 година (публ. 26.04.2023 г.)

Заповед № РД09-4059/ 30.08.2022 г. за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2022 – 2023 година (публ. 02.09.2022 г.)

Заповед № РД09-4066/ 30.08.2022 г. за определяне на график на учебното време на учебната 2022 – 2023 година (публ. 01.09.2022 г.)

Заповед № РД09-4065/ 30.08.2022 г. за определяне на дати за провеждането на национално външно оценяване на учениците в ІV, в VІІ и в Х клас през учебната 2022 – 2023 година и на график на дейностите през учебната 2022 – 2023 година (публ. 01.09.2022 г.)

Заповед № РД09-4063/ 30.08.2022 г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация (ДЗИ/ЗДИППК) за учебната 2022 – 2023 година (публ. 01.09.2022 г.)

Заповед № РД09-4062/ 30.08.2022 г. за определяне на дати за провеждане на изпитите за проверка на способностите за приемане на ученици в VIII клас и в XI клас и за определяне на график на дейностите за приемане на ученици в VIII клас и в XI клас за учебната 2023 – 2024 година (публ. 01.09.2022 г.)

Заповед № РД09-4061/ 30.08.2022 г. за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в VIII и в XI клас в неспециализираните училища за учебната 2023 – 2024 година (публ. 01.09.2022 г.)

Заповед № РД09-4060/ 30.08.2022 г. за определяне на график за провеждане на държавните изпити – част по теория на професията и специалността за учебната 2022 – 2023 година (публ. 01.09.2022 г.)

Заповеди за учебна 2021/2022 година

Заповед № РД09-3970/ 22.08.2022 за определяне на дати за провеждане на допълнителните държавни зрелостни изпити (ДЗИ) по желание през сесия август – септември на учебната 2021/2022 година (публ. 23.08.2022 г.)

Заповед № РД09-3830/09.08.2022 г. за утвърждаване на норматив за финансиране за кариерен консултант и минимален брой на кариерните консултанти (публ. 09.08.2022 г.)

Заповед № РД09-3479/06.07.2022 г. на министъра на образованието и науката за възлагане изпълнението за 2022/2023 учебна година на одобрените нови проекти за иновации по чл. 70, ал. 5 от Наредба № 9/19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование (публ. 07.07.2022 г.)

Списък на специалностите, за обучението в които се осигуряват средства от държавния бюджет за учебната 2022/2023 година, утвърден със Заповед № РД09-3252/08.06.2022 г. (публ. 23.05.2022 г., акт. 13.06.2022 г.)

Заповед № РД09-3080/ 17.05.2022 г. за присъждане на грамота „Неофит Рилски“ по повод честването на 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност (публ. 01.06.2022 г.)

Заповед № РД09-2994/ 27.04.2022 г. за определяне на датите за допълнителните ДЗИ по желание, сесия май – юни, 2022 г. (публ. 28.04.2022 г.)

Заповед № РД09-2807/07.04.2022 г. на министъра на образованието и науката за определяне на максимален размер на средствата за компенсиране на километър от общия пробег на превозвачите за извършените безплатни пътнически превози на децата в задължителна предучилищна възраст и на учениците (публ. 07.04.2022 г.)
Настоящата заповед отменя Заповед № РД 09-127/13.01.2021 г. на министъра на образованието и науката

Заповед № РД09-2615/ 17.03.2022 г. за определяне на норматив за финансиране на дейностите за кариерно ориентиране и консултиране и минимален брой кариерни консултанти за 2022 г. (публ. 18.03.2022 г.)

Заповед № РД09-1474/24.01.2022 г. за определяне на неучебни дни, изменяща Заповед № РД09-1804/31.08.2021 г. за определяне на график на учебното време за учебната 2021/2022 година и (публ. 25.01.2022 г.)

Заповед № РД09-5034/17.12.2021 г. на министъра на образованието и науката относно осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд и ограничаване на рисковете за възникване на неблагоприятни последици за здравето и безопасността на работещите в Министерството на образованието и науката (публ. 20.12.2021 г.)

Заповед № РД09-4982/14.12.2021 за изменение на Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа, утвърдени със Заповед № РД09-4756/30.11.2021 г., изм. със Заповед № РД09-4814/03.12.2021 г. в Раздел I (публ. 14.12.2021 г.)
Заповедта влиза в сила от 15.12.2021 г.

Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа, утвърдени със Заповед № РД09-4756/30.11.2021 г., изм. със Заповед № РД09-4814/03.12.2021 г. в Раздел I (публ. 14.12.2021 г.)

Заповед № РД09-4813/ 03.12.2021 г. относно организация на ОРЕС във връзка с въведените от министъра на здравеопазването временни противоепидемични мерки (публ. 03.12.2021 г.)
Тази заповед отменя Заповед № РД09-4755 от 30 ноември 2021 г.

Заповед № РД09-4814/03.12.2021 г. за изменение на Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа, утвърдени със Заповед № РД09-4756/30.11.2021 г.

Заповед № РД09-4756/30.11.2021 г. за утвърждаване на Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа (публ. 01.12.2021 г.)

Заповед № РД09-1804/31.08.2021 г. за определяне на график на учебното време за учебната 2021/2022 година (публ. 31.08.2021 г.)

Заповед № РД09-1805/31.08.2021 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в края на IV клас, на VII клас и на Х клас и на график на дейностите през учебната 2021/2022 година (публ. 31.08.2021 г.)

Заповед № РД09-1806/31.08.2021 г. за определяне на дати за провеждане на изпитите за проверка на способностите за приемане на ученици в VIII клас и в XI клас и за определяне на график на дейностите за приемане на ученици в VIII клас и в XI клас за учебната 2022/2023 година (публ. 31.08.2021 г.)

Заповед № РД09-1807/31.08.2021 г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация (ДЗИ/ДИППК) и на график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ/ДИППК през учебната 2021/2022 година (публ. 31.08.2021 г.)

Заповед № РД09-1808/31.08.2021 г. за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в VIII и в XI клас в неспециализираните училища за учебната 2022/2023 година (публ. 31.08.2021 г.)

Заповед № РД09-1809/31.08.2021 г. за определяне на дати за провеждане на държавни изпити по теория на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация (публ. 31.08.2021 г.)

Заповед № РД09-1239/11.06.2021 г. на министъра на образованието и науката за възлагане изпълнението за 2021/2022 учебна година на одобрените нови проекти за иновации по чл. 70, ал. 5 от Наредба № 9/19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование (публ. 17.06.2021 г.)Заповеди за учебната 2020/2021 година

Заповед № РД09-1420/12.07.2021 г. за утвърждаване на Списък със специалности, за обучението в които се осигуряват средства от държавния бюджет за учебната 2021-2022 година (публ. 29.04.2021 г., акт. 12.07.2021 г.)

Заповед № РД09-695/16.03.2021 г. за определяне на среден месечен размер на средствата от държавния бюджет за издръжка на едно дете в предучилищното образование в държавните и общинските детски градини и училища (публ. 17.03.2021 г.)

Заповед № РД09-223/ 22.01.2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за условията и реда за предоставяне на средствата по чл. 105, ал. 1 от ЗДБ на Република България за 2021 г. на държавните висши училища (публ. 27.01.2021 г.)

Заповед № РД09-153/20.01.2021 г. за утвърждаване на норматив за кариерен консултант за 2021 г. (публ. 21.01.2021 г.)

Заповед № РД09-127/13.01.2021 година за определяне на максималния размер на средствата за компенсиране на километър от общия пробег
отменя Заповед № РД09-1038/29.07.2016 година (публ. 14.01.2021 г.)

Заповед № РД09-3533/08.12.2020 г. за възлагане изпълнението на одобрените нови проекти за иновации по чл. 70, ал. 5 от Наредба № 9/19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование на иновативните училища, посочени в приложението (публ. 09.12.2020 г.)

Заповед № РД09-3310/18.11.2020 г. за носене на лични предпазни средства за лице (защитна маска/защитен шлем) (публ. 18.11.2020 г.)

Заповед № РД09-3158/11.11.2020 г. относно аргументирано предложение от директорите на училища до министъра на образованието и науката за преминаване към обучение от разстояние в електронна среда за определен период. Настоящата заповед отменя Заповед № РД 09-2924 от 26 октомври 2020 г. (публ. 12.11.2020 г.)

Заповед № РД09-2925/26.10.2020 г. във връзка с Постановление № 283 от 15 октомври 2020 година на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г. за закупуване на преносими компютри за нуждите на училищата и за определяне на условия и ред за разпределяне и предоставяне на средствата на държавните и общинските училища (публ. 27.10.2020 г.)

Заповед № РД09-2133/28.08.2020 г. за определяне на дати за провеждане на държавни изпити по теория на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация (публ. 31.08.2020 г.)

Заповеди за учебната 2019/2020 година

Заповед № РД09-1359/19.06.2020 г., изменяща Заповед № РД09-2150/27.08.2019 г., изменена със Заповед № РД09-919/05.05.2020 г., в т. 2 „График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити през учебната 2019 – 2020 година“, като за сесия август-септември за дейностите се определят нови дати (публ. 09.07.2020 г.)

Заповед № РД09-1271/02.06.2020 г., изменяща Заповед № РД 09-1037/12.05.2020 г., изменена със Заповед № РД09-1072/14.05.2020 г. (публ. 04.06.2020 г.)

Заповед № РД09-1264/02.06.2020 за промяна на Заповед № РД 09-2149/27.08.2019 г. за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2019 – 2020 година (публ. 04.06.2020 г.)

Заповед № РД09-1104/19.05.2020 г., изменяща Заповед № РД09-2152 от 27.08.2019 г., изменена със Заповед № РД 09-920 от 05.05.2020 г.
Заповедта отменя обявените дати за провеждане на всички изпити от националните външни оценявания в IV клас, за провеждане на изпитите от националните външни оценявания по чужд език в VII клас (по желание на ученика) и за провеждане на всички изпити от националните външни оценявания в Х клас … (публ. 19.05.2020 г.)

Заповед № РД09-919/05.05.2020 г. относно нови дати за провеждане на държавните зрелостни изпити,
изменяща Заповед № РД09-2150/27.08.2019 г. (публ. 12.05.2020 г.)

Заповед № РД09-920/05.05.2020 г. относно нови дати за провеждане на националните външни оценявания в VII клас,
изменяща Заповед № РД09-2152/27.08.2019 г. (публ. 12.05.2020 г.)

Заповед № РД09-1035/12.05.2020 г. относно oпределяне за учебни дните 20 и 22 май и 09 и 11 юни 2020 г.,
изменяща Заповед № РД09-2148/27.08.2019 г., изм. със Заповед № РД09-746/ 08.04.2020 г. (публ. 12.05.2020 г.)

Заповед № РД09-746/ 08.04.2020 г. за промяна на датите за пролетната ваканция „17.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. – пролетна за І – ХІI клас“

Заповед № РД09-266/03.02.2020 г. за утвърждаване на норматив за кариерен консултант за 2020 г. (публ. 03.02.2020 г.)

Заповед № РД09-67/16.01.2020 за изменение на Заповед № РД 09-2149/27.08.2019 г. за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2019-2020 година (публ. 17.01.2020 г.)

Заповед № РД09-2149/27.08.2019 г. за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2019/2020 година (публ. 30.08.2019 г.)

Заповед № РД09-2148/27.08.2019 г. за определяне на график на учебното време за учебната 2019/2020 година (публ. 30.08.2019 г.)

Заповед № РД09-2152/27.08.2019 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2019/2020 и на графици на дейности (публ. 30.08.2019 г.)

Заповед № РД09-2150/27.08.2019 г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити (ДЗИ) и на график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2019/2020 година (публ. 30.08.2019 г.)

Заповед № РД09-2151/27.08.2019 г. за определяне на дати за провеждане на държавни изпити по теория на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация (публ. 30.08.2019 г.)


Заповеди за учебната 2018/2019 година


Заповеди за учебната 2017/2018 година


Заповед за утвърждаване Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование, Методически насоки и съвети, Алгоритъм за прилагане


Заповеди за утвърждаване на Концепции за промени на нормативната уредба по прилагането на чл. 24 „Образование“ и чл. 21 „Свобода на изразяване на мнение, свобода на достъп до информация“ от Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН.

Заповеди, касаещи Обществения съвет към министъра на образованието и науката

Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа (публ. 03.12.2021 г.)

Заповед № РД09-4814/03.12.2021 г. за изменение на Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа, утвърдени със Заповед № РД09-4756/30.11.2021 г. (публ. 03.12.2021 г.)

GoTop