Национални програми 2013

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ – 2013 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ – 2013 г.

1. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОПТИМИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА“

Модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата и самостоятелните общежития“

Лицa за контакт:
Божидарка Марева – държавен експерт, дирекция „Финанси”, тел. (02) 9217 404, e-mail: [email protected]за държавни училища
Росица Манасиева – държавен експерт, дирекция „Финанси”, тел. (02) 9217 486, e-mail: [email protected]за общински училища
Антон Коев – младши експерт, дирекция „Финанси”, тел. (02) 9217 605, e-mail: [email protected]за общинските училища

Модул „Рационализация на мрежата от професионални училища“

Лицa за контакт:
Нели Ненчева – началник на отдел, дирекция „Финанси”, тел. (02) 9217 402, e-mail: [email protected]

Модул „Оптимизиране на училищната мрежа“

Лице за контакт:
Стефка Каменова – главен експерт, дирекция „Финанси“, тел. (02) 9217 653, e-mail: [email protected]

Национална програма „Квалификация”

Програма ЕУРОПРОФ

Краен срок – 14 ноември 2013 г.

Национална конференция „Европа – територия на знанието“

Национална конференция с международно участие по природни науки „Европа – територия на знанието“, Варна, 20-22 септември 2013 г.

Потвърждението за участие се заявява на сайта на конференцията – www.zonaznanie.com или на следните електронни адреси: [email protected] и на [email protected] чрез попълване на онлайн регистрационна форма, в срок не по-късно от 05.09.2013 г.

За информация:
Свежина Димитрова – директор на НАОП „Николай Коперник“ Варна,
тел.: 0898 458 915; 0878 914 184, e-mail: [email protected]

Ирена Радева, началник отдел РИО-Варна,
тел.: 0884 404 378, e-mail: [email protected]

Емилия Тошева, държавен експерт – МОН
тел.: 02 980 32 39; 0884 600 842, e-mail: [email protected]

Конкурс за учители на тема: „Гражданската култура в училищната общност“

Краен срок за предаване на конкурсните материали до 12 юли 2013 г.

Конкурс „Училището – желана територия на ученика“

Срокът за представяне на класираните от директорите училищни разработки се определя от РИО 10 дни след публикуване на настоящия Регламент. Регламентът е публикуван на 10 април 2013 г.

Забележка: Информация относно награждаването ще намерите в списъка на класираните участници

Националната учителска програма за квалификация в ЦЕРН

Краен срок – 07 юни 2013 г. включително

Национална програма „Информационни и комуникационни технологии в училище“

Кандидатстване за терминални решения за 2013 година: http://internet.mon.bg/ikt

Национална програма „Училището – територия на учениците”

Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап”

Лица за контакти:
Анелия Томова – главен експерт, дирекция ДОПР, тел. 9217 – 440
Тотка Иванова – държавен експерт, дирекция ДОПР, тел. 9217 – 432
Камелия Колева – началник на отдел, дирекция ДОПР, тел. 9217 – 455

Модул „Национални и международни ученически олимпиади и състезания”

Национална програма „Модернизиране на системата на професионалното образование“

Лица за контакти:
Чавдар Здравков – тел. 02/9217 424, e-mail: [email protected]
Емилия Попова – 02/9217 472, e-mail: [email protected]
Магдалена Станулова – 02/9217 785, e-mail: [email protected]

Проектите се подават в срок до 10 май 2013 г. включително.

Национална програма „С грижа за всеки ученик“

Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“

Лицe за контакт:
Емилия Григорова, старши експерт, дирекция ОПОС, тел. 02 9217 569, e-mail: [email protected]

Модул „Осигуряване на допълнително обучение за деца от подготвителните групи“

Лицe за контакт:
Ваня Трайкова, главен експерт, дирекция ОПОС, тел.02 9217 443, e-mail: [email protected]

Модул „Осигуряване на допълнително обучение на учениците от началния етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка“

Лице за контакт:
Рени Рангелова, държавен експерт, дирекция ОПОС,тел.02 9217 499, e-mail: [email protected]

Модул „Осигуряване на допълнително обучение на учениците от прогимназиалния етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка“

Лице за контакт:
Снежинка Матакиева, главен експерт, дирекция ОПОС,тел.02 9217 453, e-mail: [email protected]

Национална програма „Създаване на достъпна архитектурна среда – 2013 г.”

Национална програма „Роден език и култура зад граница“

Забележка: Всеки бенефициент, към която има училище, вписано в Списъка на кандидатите с одобрените стойности на проектите за финансиране по Националната програма „Роден език и култура зад граница”, следва да представи Финансова идентификация на банковата сметка, подписана и подпечатана от обслужващата банка, съдържаща името на бенефициента, името на банката, S.W.I.F.T кода на банката, IBAN или номера на сметката на бенефициента.
Информацията следва да се изпрати на посочените адреси: [email protected] и [email protected].

Необходимо е, при изпращането на информацията бенефициентът да посочи номера, под който е вписан в списъка за финансиране, публикуван на сайта на МОН.

Лица за контакти:
Наталия Михалевска, началник на отдел, дирекция ОКИ, тел. 02 9217 579, e-mail: [email protected]
Румяна Тошкова, държавен експерт , дирекция ОКИ, тел. 02 9217 769, e-mail: [email protected]
Керка Андонова, държавен експерт , дирекция ОКИ, тел. 02 9217 428, e-mail: [email protected]
Румяна Генова, главен експерт, дирекция „Финанси”, тел. 02 9217 704, e-mail: [email protected]
Емилия Николова-Комитска, главен експерт, дирекция ССД, тел. 02 9217 767, e-mail: [email protected]

Проектите се подават в срок до 10 май 2013 г. включително.

Национална програма „На училище без отсъствия”

Мярка „Без свободен час”

Лица за контакт:
Керка Андонова- държавен експерт, дирекция ОКИ, тел. 02 9217 428, e-mail: [email protected]
Милен Ботев, главен експерт, дирекция „Финанси”, тел. 02 9217 470, e-mail: [email protected]

Мярка „Без отсъствия”

Срокът за подаване на формуляра в съответния РИО е 31 май 2013 г.

Финансовата отчетна карта по мярката „Без отсъствие” от НП „На училище без отсъствие” за 2013 г. – Решение № 203 на МС от 29.03.2013 г. да съдържа:

  • Обяснителна записка (аналитична част) за изпълнението на мярката в обем от 2-3 страници;
  • Приложения – различни видове отчетни документи, заповеди, договори, фактури и други документи;
  • Окончателен отчет по формуляр на финансовите документи, които училището прилага.

Национална програма „Система за национално стандартизирано външно оценяване“

GoTop