Деца и ученици, търсещи или получили закрила

Информация за приемане и обучение на деца и ученици, търсещи и получили закрила

Информация относно процедурата за приемане и обучение на деца и ученици в предучилищна и училищна възраст от Украйна в български държавни и общински детски градини и училища

Регионални управления на образованиетоЗаявление

Інформація про порядок прийому та навчання дітей та учнів дошкільного та шкільного віку з України в державні та муніципальні дитячі садки та школи Болгарії

Регіональні управління освітиЗаява

Information on the procedure for admission and education of children and students of preschool and school age from Ukraine in Bulgarian state and municipal kindergartens and schools

Regional Departments of EducationАpplication

Образователни ресурси

Учебно помагало по български език като чужд за начален етап – А1 и А2 – 1 част (публ. 20.02.2023 г., акт. 27.10.2023 г.)
Препоръчваме файлът да се свали и да се отвори с Adobe Acrobat Reader

Учебно помагало по български език като чужд за начален етап – А1 и А2 – 2 част (публ. 20.02.2023 г. , акт. 27.10.2023 г.)
Препоръчваме файлът да се свали и да се отвори с Adobe Acrobat ReaderТестове по български език като чужд за установяване на нивото на компетентности по български език като чужд на търсещи или получили международна закрила и мигранти в задължителна училищна възраст за ниво А1 и А2 от общата европейска езикова рамка, изготвени по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран по ОП НОИР 2014-2020 г.

Тест по български език като чужд за установяване на нивото на компетентности по български език като чужд на търсещи или получили международна закрила и мигранти в задължителна училищна възраст за ниво А1 от общата европейска езикова рамка (публ. 25.08.2021 г.)

Тест по български език като чужд за установяване на нивото на компетентности по български език като чужд на търсещи или получили международна закрила и мигранти в задължителна училищна възраст за ниво А2 от общата европейска езикова рамка (публ. 25.08.2021 г.)


Приемане и обучение за лица, търсещи или получили международна закрила, когато не притежават документ за завършен клас, етап или степен на образование

НАРЕДБА № 3 от 6 април 2017 г. за условията и реда за приемане и обучение на лицата, търсещи или получили международна закрила (Обн. – ДВ, бр. 32 от 21.04.2017 г., в сила от 21.04.2017 г. )


Признаване на училищно обучение, образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави и продължаване на образованието в българско училище

НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (Обн. – ДВ, бр. 74 от 20.09.2016 г., изм. и доп.,…)


Допълнително обучение по български език като чужд за деца и ученици, търсещи или получили международна закрила, и мигранти в задължителна предучилищна и училищна възраст

Наредба № 6 от 11 август 2016 г. за усвояването на българския книжовен език (Обн. – ДВ, бр. 67 от 26.08.2016 г., в сила от 01.09.2016 г.)


Учебни програми по български език като чужд

Учебна програма по български език като чужд за търсещи или получили международна закрила и за мигранти в задължителна училищна възраст

Учебна програма по български език като чужд за възрастни, търсещи или получили международна закрила


Отчитане на допълнителното обучение по български език като чужд

Кратка информация за провеждането и възстановяването на средства за допълнителното обучение по български език като чужд (публ. 13.06.2019 г., акт. 03.04.2023 г.)

  1. Приложение 1 – Таблица с информация за проведено допълнително обучение по български език като чужд от институцията в системата на предучилищното и училищното образование;
  2. Приложение 2 – Отчетна таблица за провеждане на български език като чужд.
GoTop