Архив обществени поръчки 2012

СПИСЪК НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ПРЕЗ 2012 г.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

Отварянето на офертите на процедура след сключен рамков договор с предмет "Доставка на автомобилно гориво, доставяно чрез карти на безналично плащане" ще се проведе на 20.09.2012 г. от 16:00 часа в сграда на Министерството на образованието, младежта и науката, на адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А, етаж 7, зала 4.

ОП 00165-2012-0032

Вид на процедурата: Открита процедура по ЗОП
Име на поръчката: „Услуги по абонаментно техническо обслужване и ремонт на служебни автомобили, собственост на Министерството на образованието, младежта и науката”

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2012-0032

Сключен договор Д01-4377/26.08.2013 г.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

Заседанието за отваряне и оповестяване на ценовите оферти на участниците в откритата процедура с предмет: "Услуги по абонаментно техническо обслужване и ремонт на служебни автомобили, собственост на Министерството на образованието, младежта и науката", ще се проведе от 11.00 ч. на 08.05.2013 г. в зала № 2 на седмия етаж в сградата на министерството, на адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков“ № 2А

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

Отварянето на офертите на процедура с предмет „Услуги по абонаментно техническо обслужване и ремонт на служебни автомобили, собственост на Министерството на образованието, младежта и науката” ще се проведе на 09.01.2013 г. от 14:00 часа в сградата на Министерството на образованието, младежта и науката, на адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А, ет. 7, зала 4.

00165-2012-0031

Вид на процедурата: Открита процедура по ЗОП
Име на поръчката: „Изпълнение на пощенски и куриерски услуги по проекти и за нуждите на Министерството на образованието, младежта и науката, включително в качеството му на междинно звено по ОП „Развитие на човешките ресурси”

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2012-0031

Сключен договор Д01-4832/10.12.2013 г.

Сключен договор Д01-4833/10.12.2013 г.

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ
УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ,

Уведомяваме Ви, че отварянето на ценовите оферти на процедура с предмет „Изпълнение на пощенски и куриерски услуги по проекти и за нуждите на Министерството на образованието, младежта и науката, включително в качеството му на междинно звено по ОП „Развитие на човешките ресурси”, ще се състои на 06.02.2013 г. в 14:00 ч., седми етаж, МОМН.

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ
УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ,

Уведомяваме Ви, че отварянето на ценовите оферти на процедура с предмет „Изпълнение на пощенски и куриерски услуги по проекти и за нуждите на Министерството на образованието, младежта и науката, включително в качеството му на междинно звено по ОП „Развитие на човешките ресурси”, ще се състои на 04.02.2013 г. в 10:00 ч., седми етаж, зала №1 МОМН.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

Отварянето на офертите на открита процедура с предмет „Изпълнение на пощенски и куриерски услуги по проекти и за нуждите на Министерството на образованието, младежта и науката, включително в качеството му на междинно звено по ОП „Развитие на човешките ресурси” , ще се проведе на 03.01.2013 г. от 10:00 часа в сградата на Министерството на образованието, младежта и науката, на адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А, ет. 4, зала 4.

00165-2012-0030

Вид на процедурата: Открита процедура по ЗОП
Име на поръчката: Повишаване информираността на обществото за планираните действия, осигуряване на публичност на резултатите и насърчаване на диалога „наука-бизнес”

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2012-0030

ОП 00165-2012-0029

Вид на процедурата: Открита процедура по ЗОП
Име на поръчката: „Доставка на моторни превозни средства /МПС/ за нуждите на образователната система в Република България”, по две обособени позиции

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2012-0029

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

Уведомяваме Ви, че с Решение № Р01-1 от 04.01.2013 г. на Възложителя е прекратена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на моторни превозни средства за нуждите на образователната система в Република България” по две обособени позиции”.

ОП 00165-2012-0028

Вид на процедурата: Открита процедура по ЗОП
Име на поръчката: „Създаване и поддръжка на уеб-платформа и модули за обслужване процеса по координиране и провеждане на студентски практики” по проект BG051PO001-3.3.07-0002 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ”

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2012-0028

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

Отварянето на офертите на процедура с предмет „Създаване и поддръжка на уеб-платформа и модули за обслужване процеса по координиране и провеждане на студентски практики” ПО ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.07-0002 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ” ще се проведе на 21.12.2012 г. от 11:00 часа в сградата на Министерството на образованието, младежта и науката, на адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А, ет. 4, зала 4.

Вид на процедурата: Открита процедура по ЗОП
Име на поръчката: „Избор на скрининг тест, обучение на логопеди и психолози, провеждане на скрининг тест и анализ на резултатите” по проект BG051РО001-4.1.07 „Включващо обучение” по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2012-0027

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

Отварянето на офертите на открита oпроцедура с предмет „Избор на скрининг тест, обучение на логопеди и психолози, провеждане на скрининг тест и анализ на резултатите” по проект BG051РО001-4.1.07 „Включващо обучение” по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, ще се проведе на 09.11.2012 г. от 14:00 часа в сградата на Министерството на образованието, младежта и науката, на адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А, ет. 7, зала 4.

Вид на процедурата: Открита процедура по ЗОП
Име на поръчката: „Провеждане на едногодишно специализиращо обучение (ЕСО) във висши училища с цел придобиване на допълнителна квалификация по чужд език, за детски и начален учител, за придобиване на професионална квалификация „учител” и „учител по информатика и информационни технологии” с оглед професионалното израстване на млади педагогически специалисти, които желаят да повишат квалификацията си” по 4 обособени позиции”

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2012-0026

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

Отварянето на офертите на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител с предмет: „Провеждане на едногодишно специализиращо обучение (ЕСО) във висши училища с цел придобиване на допълнителна квалификация по чужд език, за детски и начален учител, за придобиване на професионална квалификация „учител” и „учител по информатика и информационни технологии” по четири обособени позиции по проект BG051PO001-3.103-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти” ще се проведе на 30.10.2012 г. от 16.30 часа в зала 2, ет. 7 в сградата на Министерство на образованието, младежта и науката, находяща се на бул.”Княз Дондуков” 2А, гр.София.

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С Решение № Р01-77/15.10.2012 г. е направена промяна в документацията и обявлението за стартиране на процедура с предмет: „Провеждане на едногодишно специализиращо обучение (ЕСО) във висши училища с цел придобиване на допълнителна квалификация по чужд език, за детски и начален учител, за придобиване на професионална квалификация „учител" и „учител по информатика и информационни технологии" с оглед професионалното израстване на млади педагогически специалисти, които желаят да повишат квалификацията си" по 4 обособени позиции". Решението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки.

Вид на процедурата: Открита процедура по ЗОП
Име на поръчката: „Доставка, инсталиране, обучение и въвеждане в експлоатация на оборудвания, включени в схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:BG161PO001/1.1-02/2008 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна образователна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали“

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2012-0025

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

Заседанието за отваряне и оповестяване на ценовите оферти на участниците в откритата процедура с предмет: „Доставка, инсталиране, обучение и въвеждане в експлоатация на оборудвания, включени в схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-02/2008 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна образователна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали“ по пет обособени позиции”, ще се проведе от 15.00 ч. на 17.12.2012 г. в залата на 4 етаж в сградата на министерството, на адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков“ № 2А.

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че Решение за промяна № Р01-78/18.10.2012 г. на Възложителя по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, инсталиране, обучение и въвеждане в експлоатация на оборудвания, включени в схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-02/2008 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна образователна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали“ е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки под номер 504912.

ОП 00165-2012-0024

Вид на процедурата: Открита процедура по ЗОП
Име на поръчката: „Наем на офис техника и оборудване” по три обособени позиции. Обособена позиция № 1: „Наем на офис техника и оборудване” за изпълнение на проект BG051PO001-3.1.03 „Квалификация на педагогическите специалисти”. Обособена позиция № 2: „Наем на офис техника и оборудване” за изпълнение на проект BG051PO001-4.1.07 „Включващо обучение”. Обособена позиция № 3: „Наем на офис техника и оборудване” за изпълнение на проект BG051PO001-3.2.05 „Усъвършенстване на системата за инспектиране на образованието”

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2012-0024

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

Отварянето на ценовите оферти на открита oпроцедура с предмет „Наем на офис техника и оборудване” по три обособени позиции по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, ще се проведе на 13.11.2012 г. от 9:30 часа в сградата на Министерството на образованието, младежта и науката, на адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А, ет. 4, зала 4.

Вид на процедура: Открита процедура по ЗОП
Име на поръчката: „Създаване и поддръжка на информационна система /уеб-базирана/ за обслужване на процеса по координиране и провеждане на ученически практики”

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2012-0023

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ,
Уведомяваме Ви, че отварянето на ценовите оферти, ще се състои на 05.10.2012 в 10, 30 ч., седми етаж, зала №1 МОМН.

00165-2012-0022

Вид на процедура: Открита процедура по ЗОП
Име на поръчката: „Застраховка „Злополука” на ученици и студенти за времето на провеждане на техните практики” по схема/процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-3.3.07„Ученически и студентски практики” – по две обособени позиции

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2012-0022

Сключен договор № Д01‐997 от 28.12.2012 г.

Сключен договор № Д01‐996 от 28.12.2012 г.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

Отварянето на офертите на процедура с предмет „Застраховка „Злополука“ на ученици и студенти за времето на провеждане на техните практики“ по схема/процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-3.3.07 „Ученически и студентски практики“ /по две обособени позиции/ ще се проведе на 01.11.2012 г. от 15:00 часа в сградата на Министерството на образованието, младежта и науката, на адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А, ет. 7, зала 2.

00165-2012-0021

Вид на процедура: Открита процедура по ЗОП
Име на поръчката: „Избор на външни експерти за подпомагане изпълнението на проект „Управление за ефективно професионално образование” по шест обособени позиции

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2012-0021

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

Уведомяваме ви, че отварянето на ценовите оферти ще се състои на 03.10.2012 в 14 ч., ет. 7, зала 1

Вид на процедурата: Открита процедура по чл. 14, ал. 1, т. 2 от ЗОП
Име на поръчката: ” Избор на изпълнител за „Аналитично и информационно осигуряване на апробирането на модел за инспектиране на образованието ” по проект: BG051PO001-3.2.05 „Усъвършенстване на системата за инспектиране на образованието” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2012-0020

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

Уведомяваме ви, че отварянето на ценовите оферти ще се състой на 28.09.2012 в 11ч., ет. 7, зала 4

Вид на процедурата: Открита процедура по чл. 14, ал. 3 от ЗОП
Име на поръчката: ”ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ПО 9 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2012-0019

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че се проведе заседание на комисията, назначена със Заповед № РД09-1149/15.08.2012 г., изменена със Заповед № РД 09-1448/21.09.2012 г. на Евгения Костадинова, ръководител на проект BG051PO001-4.3.02 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование” със заповед № РД09-1799/28.12.2010 г. на Министъра на образованието, младежта и науката, за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет: „Изготвяне на техническо задание по 9 обособени позиции”, насочена към реализацията на проект BG051PO001-4.3.02 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”.

Критерият за оценка на офертите е „икономически най – изгодна оферта“. За изпълнители са избрани:

Позиция № 3 – „Бизнес Ефект” ООД
Позиция № 2 – Росен Милчов Цветанов
Позиция № 5 – Снежана Евлогиева Илиева
Позиция № 6 – Силвия Илиева Цветанска
Позиция № 7 – „Персико” ООД
Позиция № 9 – „Синемак” ООД

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ,

Уведомяваме Ви, че отварянето на ценовите оферти, ще се състои на 21.09.2012 в 11 ч., седми етаж, зала №1 МОМН.

Вид на процедурата: Открита процедура по ЗОП
Име на поръчката: „Извършване на одитни услуги по проекти, включени в схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-02/2008 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна образователна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали” (по седем обособени позиции)

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2012-0018

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

Отварянето на ценовите предложения на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител с предмет: „Извършване на одитни услуги по проекти, включени в схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-02/2008 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна образователна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали” по седем обособени позиции, ще се проведе на 25.09.2012г. от 14.30 часа в зала 4, ет. 4 в сградата на Министерство на образованието, младежта и науката, находяща се на бул.”Княз Дондуков” 2А, гр.София.

Вид на процедурата: Открита процедура по ЗОП
Име на поръчката: „Доставка, внедряване и поддръжка на платформа за електронно обучение в средните училища в България”

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2012-0017

Вид на процедурата: Открита процедура по ЗОП
Име на поръчката: „Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол при извършване на строително-ремонтни и монтажни дейности в училищни сгради, включени в схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-02/2008 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна образователна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”, по шест обособени позиции

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2012-0016

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ,


Уведомяваме Ви, че заседанието на комисията, назначена със Заповед № РД 09-742/04.06.2012 г. за отваряне на ценовите оферти на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет : „Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол при извършване на строително-ремонтни и монтажни дейности в училищни сгради, включени в схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-02/2008 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна образователна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”, по шест обособени позиции: ремонт на сграден фонд на професионална гимназия по транспорт „проф. Цветан Лазаров” град Плевен; ремонт на сграден фонд на професионална гимназия по техника и мениджмънт „Христо Ботев” град Ботевград; ремонт на сграден фонд на професионална гимназия „Генерал Владимир Заимов” град Сопот; ремонт на сграден фонд на Професионална гимназия по механоелектротехника град Пазарджик; ремонт на сграден фонд на Професионална техническа гимназия „д-р Никола Василиади” град Габрово; ремонт на сграден фонд на професионални гимназии в град София – СПГЕ „Джон Атанасов”, ПГЕБ „проф. д-р Асен Златаров” и ПГМЕ „Никола Й. Вапцаров” ще се проведе на 13.07.2012 г. от 15:00 часа, в сградата на Министерството на образованието, младежта и науката, на адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А, етаж 4, зала 4.

Вид на процедурата: Открита процедура по ЗОП
Име на поръчката: Предоставяне на специализирани юридически услуги на Министерството на образованието, младежта и науката, по две обособени позиции

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2012-0015

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

Заседанието за отваряне и оповестяване на ценовите оферти на участниците в откритата процедура за сключване на рамкови споразумения с предмет: „Предоставяне на специализирани юридически услуги на Министерството на образованието, младежта и науката, по две обособени позиции”, ще се проведе от 16.00 ч. на 10.10.2012 г. в залата на 4 етаж в сградата на министерството, на адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков“ № 2А.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

Уведомяваме Ви, че насроченото заседание за отварянето на ценовите оферти на участниците в откритата процедура за сключване на рамкови споразумения с предмет: „Предоставяне на специализирани юридически услуги на Министерството на образованието, младежта и науката, по две обособени позиции” за днес 08.10.2012 г. от 15.00 ч., не може да се състои поради липса на кворум на комисията.

Ще бъдете уведомени за следващата дата за отваряне на ценовите оферти.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

Заседанието за отваряне и оповестяване на ценовите оферти на участниците в откритата процедура за сключване на рамкови споразумения с предмет: „Предоставяне на специализирани юридически услуги на Министерството на образованието, младежта и науката, по две обособени позиции”, ще се проведе от 15.00 ч. на 08.10.2012 г. в залата на 4 етаж в сградата на министерството, на адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков“ № 2А.

00165-2012-0014

Вид на процедурата: Открита процедура по ЗОП
Име на поръчката: Предоставяне на специализирани счетоводни услуги на Министерството на образованието, младежта и науката в качеството му на бенефициент по проекти, финансирани със средства по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси"

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2012-0014

Сключен договор № Д03-159/12.12.2015 г.

Сключен договор Д03-161/21.12.2015 г.

Сключен договор Д03-126/16.09.2015 г.

Сключен договор Д03-112/11.08.2015 г.

Сключен договор Д03-79/11.05.2015 год.

Сключен договор Д03-69/27.04.2015

Сключен договор Д03-55/25.03.2015

Сключен договор Д03-53/23.03.2015

Сключен договор Д03-604/18.12.2014 г.

Сключен договор Д03-605/23.12.2014 г.

Сключен договор Д03-49/18.05.2015 г.

Сключен договор Д03-258/22.05.2014 г.

Сключен договор Д03-83/20.05.2015 г.

Сключен договор ДО3-30/18.02.2015 г.

Сключен договор Д03-7/16.01.2015 г.

Сключен договор Д01‐427/02.08.2013 г.

Сключен договор Д01-4013/15.05.2013 г.

Сключен договор Д03-3983/25.04.2013 г.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

Заседанието за отваряне на ценовите оферти на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет: „Предоставяне на специализирани счетоводни услуги на Министерството на образованието, младежта и науката в качеството му на бенефициент по проекти, финансирани със средства по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, ще се проведе на 27.06.2012 г. от 16:30 часа, в сградата на Министерството на образованието, младежта и науката, на адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А, етаж 7, зала 1.

00165-2012-0013

Вид на процедурата: Открита процедура по ЗОП
Име на поръчката: Логистика на предвидените 7 събития (научни школи с борси за научни идеи)

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2012-0013

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ,

Уведомяваме Ви, че се проведе заседание на комисията, назначена със Заповед № РД 09-456/18.04.2012 г. на Албена Вуцова, Ръководител на проект „Наука и бизнес” на Министъра на образованието, младежта и науката за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет: „Логистика на представените 7 събития (научни школи с борси за научни идеи)”, насочена към реализацията на проект BG051PO001-3.3.05-0001 „Наука и бизнес” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Критерият за оценка на офертите е „най-ниска предложена цена“. За изпълнител е избран „БИК – Българска издателска компания” АД.

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ,

Уведомяваме Ви, че отварянето на ценовите оферти по процедура с предмет: „Логистика на представените 7 събития (научни школи с борси за научни идеи)”, ще се състои на 17.09.2012 г. от 15:00 часа в сградата на Министреството на образованиено, младежта и науката.

Вид на процедурата: Открита процедура по ЗОП
Име на поръчката: Създаване и излъчване на 7 филма (всеки филм ще бъде разработен в три серии с продължителност на всяка серия от 5 минути) в избраните “теми”

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2012-0012

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ,

Уведомяваме Ви, че се проведе заседание на комисията, назначена със Заповед № РД 09-457/18.04.2012 г. на Албена Вуцова, Ръководител на проект „Наука и бизнес” на Министъра на образованието, младежта и науката за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет: „Създаване и излъчване на 7 филма”, насочена към реализацията на проект BG051PO001-3.3.05-0001 „Наука и бизнес” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Критерият за оценка на офертите е „икономически най – изгодна оферта“. За изпълнител е избран ЕТ „Божица – Василка Стоянова” – гр. София

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ,

Уведомяваме Ви, че отварянето на ценовите оферти, ще се отложи за следващ ден и час, за което ще бъдете допълнително уведомени.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

Заседанието за отваряне на ценовите оферти на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет „Създаване и излъчване на 7 филма (всеки филм ще бъде разработен в три серии с продължителност на всяка серия от 5 минути) в избраните “теми”“, съфинансиран от ЕСФ по ОП РЧР ще се проведе на 28.05.2012 г. от 14.30 часа в сградата на Министерството на образованието, младежта и науката, на адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А, ет. 7, зала № 1.

Вид на процедурата: Открита процедура по ЗОП
Име на поръчката: Техническа помощ за изпълнение на проект „Хоризонтален анализ на системата за формулиране и реализация на научната политика на Република България“, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2012-0011

Вид на процедурата: Открита процедура по ЗОП
Име на поръчката: „Извършване на строително-ремонтни и монтажни дейности в училищни сгради, включени в схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-02/2008 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна образователна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”, по шест обособени позиции

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2012-0010

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

Заседанието за отваряне на ценовите оферти на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет „Извършване на строително-ремонтни и монтажни дейности в училищни сгради, включени в схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-02/2008 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна образователна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали” по шест обособени позиции, ще се проведе на 04.07.2012 г. от 16.00 часа в сградата на Министерството на образованието, младежта и науката на адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А, етаж 4, зала 4.

Вид на процедурата: Открита процедура по ЗОП
Име на поръчката: Създаване на национална интерактивна платформа за популяризиране на интерес

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2012-0009

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ,

Уведомяваме Ви, че отварянето на ценовите оферти, ще се състои на 22.06.2012 г. от 13:30 часа в сградата на Министерството на образованието, младежта и науката.

Вид на процедурата: Открита процедура по ЗОП
Име на поръчката: Извършване на изследване и анализ на нивото на подготвеност на представители на академичните и научни институции и бизнеса за съвместна високотехнологична и иновативна научно-изледователска дейност

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2012-0008

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ,

Уведомяваме Ви, че отварянето на ценовите оферти по процедура с предмет: "Извършване на изследване и анализ на нивото на подготвеност на представители на академичните и научни институции и бизнеса за съвместна високотехнологична и иновативна научно-изледователска дейност" ще се състои на 01.08.2012 г. от 16:00 часа в сградата на Министерството на образованието, младежта и науката.

Вид на процедурата: Открита процедура по ЗОП
Име на поръчката: Организиране и провеждане на Годишни конференции за споделяне на добри практики и обучение на представителите на РИО и директорите на училищата за изпълнение на ПРОЕКТ BG051PO001 – 4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора” УСПЕХ”по две обособени позиции

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2012-0007

Вид на процедурата: Открита процедура по ЗОП
Име на поръчката: Създаване на национален бюлетин за наблюдение (National Scoreboard) – средство за мониторинг и анализ на състоянието на връзките между бизнес и наука

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2012-0006

00165-2012-0005

Вид на процедурата: Открита процедура по ЗОП
Име на поръчката: Доставка на учебни пособия и материали за подобряване на образователната среда във финансираните с бюджетни средства звена на системата на народната просвета по три обособени позиции

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2012-0005

Сключен договор Д01-4010/14.05.2013 год.

00165-2012-0004

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

Заседанието за отваряне на ценовите оферти на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет „Доставка на настилки и на учебно-техническо оборудване за подобряване на образователната среда във финансираните с бюджетни средства звена на системата на народната просвета”, ще се проведе на 27.06.2012 г. от 10.30 часа, в сградата на Министерството на образованието, младежта и науката, на адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А, етаж 4, зала 4.

Вид на процедурата: Открита процедура по ЗОП
Име на поръчката: Доставка на настилки и на учебно-техническо оборудване за подобряване на образователната среда във финансираните с бюджетни средства звена на системата на народната просвета по две обособени позиции

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2012-0004

00165-2012-0003

Вид на процедурата: Открита процедура по ЗОП
Име на поръчката: „Доставка на канцеларски материали, копирна хартия и тонери за копирни и печатащи устройства” по три обособени позиции

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2012-0003

Сключен договор № Д03-162/23.12.2015 г.

Сключен договор № Д03-142/14.10.2015 год.

Сключен договор № Д03-141/13.10.2015 г.

Сключен договор № Д03-72/28.04.2015 год.

Сключен договор № Д03-17 от 23.01.2015 г.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

Заседанието за отваряне на офертите на участниците в процедура след сключен рамков договор с предмет „Доставка на канцеларски материали, копирна хартия и тонери за копирни и печатащи устройства”, по три обособени позиции, по проект BG051PO001-4.3.03-0001 „Нова възможност за моето бъдеще” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.", ще се проведе на 10.04.2013 г. от 11,00 часа, в сградата на Министерството на образованието, младежта и науката, на адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А, етаж 7.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

Заседанието за отваряне и оповестяване на ценовите оферти на участниците в откритата процедура по рамково споразумение с предмет: „Доставка на канцеларски материали, копирна хартия и тонери за копирни и печатащи устройства”, обособена позиция № 3 „Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства” за нуждите на екип за организация и управление на проект BG 051PO001-4.1.07-0001 „Включващо обучение” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, ще се проведе от 11.00 ч. на 27.11.2012 г. в зала № 4 на четвърти етаж в сградата на министерството, на адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков“ № 2А

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

Заседанието за отваряне и оповестяване на ценовите оферти на участниците в откритата процедура за сключване на рамкови споразумения с предмет: „Доставка на канцеларски материали, копирна хартия и тонери за копирни и печатащи устройства” по обособена позиция № 1 – „Доставка на канцеларски материали” по проект BG051PO001-4.1.07 „Включващо обучение“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, ще се проведе от 11.30 ч. на 27.11.2012 г. в зала № 4 на четвърти етаж в сградата на министерството, на адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков“ № 2А.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

Заседанието за отваряне на ценовите оферти на участниците в откритата процедура след сключен рамков договор с предмет „Доставка на канцеларски материали, копирна хартия и тонери за копирни и печатащи устройства” по три обособени позиции по проект BG051PO001-3.2.03 "Управление за ефективно професионално образование" по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2007-2013", ще се проведе на 14.11.2012 г. от 11:00 часа, в сградата на Министерството на образованието, младежта и науката, на адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А, етаж 7, зала 4.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

Заседанието за отваряне на ценовите оферти на участниците в процедура след сключен рамков договор с предмет „Доставка на канцеларски материали, копирна хартия и тонери за копирни и печатащи устройства", по три обособени позиции, по проект BG051PO001-3.2.03 „Управление за ефективно професионално образование" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.", ще се проведе на 12.11.2012 г. от 11,00 часа, в сградата на Министерството на образованието, младежта и науката, на адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков" № 2А, етаж 7, зала 1.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

Отварянето на офертите на процедура след сключен рамков договор с предмет „Доставка на канцеларски материали, копирна хартия и тонери за копирни и печатащи устройства”, обособена позиция № 2 – „Доставка на копирна хартия“, по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на дирекция „Структурни фондове и международни оброзователни програми“ по приоритетна ос 8.1 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ ще се проведе на 31.10.2012 г. от 15:30 часа в сградата на Министерството на образованието, младежта и науката, на адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А, ет. 7, зала 1.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

Отварянето на офертите на процедура след сключен рамков договор с предмет „Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства”, ще се проведе на 30.10.2012 г. от 15:00 часа в сградата на Министерството на образованието, младежта и науката, на адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А, ет. 7, зала 4.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

Заседанието за отваряне на офертите на участниците в процедура след сключен рамков договор с предмет „Доставка на канцеларски материали, копирна хартия и тонери за копирни и печатащи устройства”, по три обособени позиции, по проект BG051PO001-3.2.03 „Управление за ефективно професионално образование” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.", ще се проведе на 17.10.2012 г. от 10:30 часа, в сградата на Министерството на образованието, младежта и науката, на адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А, етаж 7, зала 1.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

Заседанието за отваряне на ценовите оферти на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет „Доставка на канцеларски материали, копирна хартия и тонери за копирни и печатащи устройства”, ще се проведе на 26.06.2012 г. от 15:00 часа, в сградата на Министерството на образованието, младежта и науката, на адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А, етаж 7, зала 4.

00165-2012-0002

Вид на процедурата: Открита процедура по ЗОП
Име на поръчката: „Изработка и доставка на рекламно-информационни материали и сувенири, свързани с осигуряване на информираност, публичност и визуализация при изпълнението на функциите на Министерството на образованието, младежта и науката, както и по проекти с бенефициент Министерството на образованието, младежта и науката”

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2012-0002

Сключен договор Д03-93/30.05.2016 г.

Сключен договор № Д01-142/08.07.2015 г.

Сключен договор Д01-217/18.06.2012 г.

Сключен договор ДО3-535/26.09.2014 г.

Сключен договор Д01-526/12.12.2012 г.

Сключен договор ДО3-179/07.04.2014 г.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

Заседанието за отваряне на оферти на участниците в процедура след сключен рамков договор с предмет „Изработка и доставка на рекламно-информационни материали и сувенири, свързани с осигуряване на информираност, публичност и визуализация при изпълнението на функциите на Министерството на образованието, младежта и науката, както и по проекти с бенефициент Министерството на образованието, младежта и науката” за нуждите на проект BG051PO001-3.2.03 „Управление за ефективно професионално образование” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.", ще се проведе на 17.09.2013 г. от 16,00 часа в сградата на Министерството на образованието, младежта и науката на адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А, етаж 7.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

Заседанието за отваряне на оферти на участниците в процедура след сключен рамков договор с предмет „Изработка и доставка на рекламно-информационни материали и сувенири, свързани с осигуряване на информираност, публичност и визуализация при изпълнението на функциите на Министерството на образованието, младежта и науката, както и по проекти с бенефициент Министерството на образованието, младежта и науката”, по BG051PO001-4.3.03-0001 „Нова възможност за моето бъдеще” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.", ще се проведе на 16.04.2013 г. от 11,00 часа в сградата на Министерството на образованието, младежта и науката на адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А, етаж 7.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

Заседанието за отваряне на оферти на участниците в процедура след сключен рамков договор с предмет „Изработка и доставка на рекламно-информационни материали и сувенири, свързани с осигуряване на информираност, публичност и визуализация при изпълнението на функциите на Министерството на образованието, младежта и науката, както и по проекти с бенефициент Министерството на образованието, младежта и науката”, по BG051PO001-3.2.03 „Управление за ефективно професионално образование” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.", ще се проведе на 29.03.2013 г. от 11,00 часа в сградата на Министерството на образованието, младежта и науката на адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А, етаж 7.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

Отварянето на офертите на процедура след сключен рамков договор с предмет „Изработка и доставка на рекламно-информационни материали и сувенири, свързани с осигуряване на информираност, публичност и визуализация при изпълнението на функциите на Министерството на образованието, младежта и науката, както и по проекти с бенефициент Министерството на образованието, младежта и науката” по проект BG051PO001-3.2.03 „Управление за ефективно професионално образование“ ще се проведе на 22.11.2012 в 11.00 часа, в сградата на Министерството на образованието, младежта и науката, на адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А, етаж 7, зала 1.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

Заседанието за отваряне на оферти на участниците в процедура след сключен рамков договор с предмет „Изработка и доставка на рекламно-информационни материали и сувенири, свързани с осигуряване на информираност, публичност и визуализация при изпълнението на функциите на Министерството на образованието, младежта и науката, както и по проекти с бенефициент Министерството на образованието, младежта и науката”, по проект BG051РО001-4.1.07 "Включващо обучение" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.", ще се проведе на 08.08.2012 г. от 16.30 часа в сградата на Министерството на образованието, младежта и науката на адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А, етаж 7, зала 2.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

Заседанието за отваряне на оферти на участниците в процедура след сключен рамков договор с предмет „Изработка и доставка на рекламно-информационни материали и сувенири, свързани с осигуряване на информираност, публичност и визуализация при изпълнението на функциите на Министерството на образованието, младежта и науката, както и по проекти с бенефициент Министерството на образованието, младежта и науката”, проект BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора” – Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти (УСПЕХ) по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.”, ще се проведе на 08.08.2012 г. от 16.30 часа в сградата на Министерството на образованието, младежта и науката на адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А, етаж 7, зала 4.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

Заседанието за отваряне на оферти на участниците в процедура след сключен рамков договор с предмет „Изработка и доставка на рекламно-информационни материали и сувенири, свързани с осигуряване на информираност, публичност и визуализация при изпълнението на функциите на Министерството на образованието, младежта и науката, както и по проекти с бенефициент Министерството на образованието, младежта и науката”, по проект BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.", ще се проведе на 26.07.2012 г. от 16.00 часа в сградата на Министерството на образованието, младежта и науката на адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А, етаж 7.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

Заседанието за отваряне на ценовите оферти на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет „Изработка и доставка на рекламно-информационни материали и сувенири, свързани с осигуряване на информираност, публичност и визуализация при изпълнението на функциите на Министерството на образованието, младежта и науката, както и по проекти с бенефициент Министерството на образованието, младежта и науката”, ще се проведе на 09.05.2012 г. от 14:00 часа, в сградата на Министерството на образованието, младежта и науката, на адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А, етаж 5, стая 537.

00165-2012-0001

Вид на процедурата: Открита процедура по ЗОП
Име на поръчката: Провеждане на социологическо проучвание сред целевата група и партньорите по проект „Студентски стипендии и награди”, съфинансиран от ЕСФ по ОП „РЧР 2007 – 2013"

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2012-0001

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

Заседанието за отваряне на ценовите оферти на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет „Провеждане на социологическо проучване сред целевата група и партньорите по проект „Студентски стипендии и награди“, съфинансиран от ЕСФ по ОП „РЧР 2007 – 2013” ще се проведе на 09.05.2012 г. от 15.00 часа в сградата на Министерството на образованието, младежта и науката, на адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А, ет. 7, зала № 3.

Решение № Р01-87/07.11.2012 г. за прекратяване на процедурата на основание чл. 39, ал. 1, т. 5 от ЗОП.“

GoTop