Рали-2016

Национален семинар – рали „Възможности за съвместни проекти между научни и бизнес среди и местни власти в контекста на регионалното приложение на Иновационната стратегия за интелигентна специализация(ИСИС)“

НАЦИОНАЛНА ПЪТНА КАРТА ЗА НАУЧНА ИНФРАСТРУКТУРА,
приета с Решение № 569 от 31 юли 2014 година на Министерски съвет

Карта на научноизследователската инфраструктура в:

GoTop