НП „Дигитална квалификация“

Решение № 24 от 22 януари 2024 година за изменение на Национална програма „Повишаване компетентностите на преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители“, приета с Решение № 47 на Министерския съвет от 2021 г., изменено с Решение № 30 на Министерския съвет от 2023 г., и на Национална програма „Дигитална квалификация“, приета с Решение № 184 на Министерския съвет от 2021 г. (публ. 24.01.2024 г.)


Национална програма „Дигитална квалификация“,
приета с Решение на Министерски съвет № 184 от 5 март 2021 г. (публ. 25.03.2021 г.)

Примерна учебна програма за обучение по иновативни образователни технологии за преподаватели във висшите училища, които преподават в други научни области (публ. 03.11.2022 г.)

Примерна учебна програма за обучение по иновативни образователни технологии за учители, преподаващи в първи гимназиален и втори гимназиален етап (публ. 03.11.2022 г.)

Примерна учебна програма за обучение по иновативни образователни технологии за преподаватели във висшите училища, преподаващи дисциплини в областта на ИКТ и компютърните науки (публ. 03.11.2022 г.)

Рамкова програма за интегриране на компетентностния подход на представители от бизнеса, преподаващи във висшите училища и училищата от системата на средното образование (публ. 03.11.2022 г.)


Лице за контакт: Мирослав Неделчев, тел.: 02 9217 752, e-mail: [email protected]

GoTop