Публични предприятия

Публична покана за избор на член на Съвета на директорите „Образование и наука“ ЕАД (представител на държавата) (публ. 08.12.2023 г.)

Резултати от проведен конкурс за избор на член на Съвета на директорите на „Образование и наука“ ЕАД (представител на държавата) (публ. 10.01.2024 г.)

Списък на допуснатите кандидати до писмената част на конкурса за избор на член на Съвета на директорите на „Образование и наука“ ЕАД (представител на държавата) (публ. 19.12.2023 г.)

Публична покана

Приложение № 1 Заявление
Приложение № 2 Декларация по чл. 20, ал. 1, т. 1-8 и т. 13 от Закона за публичните предприятия
Приложение № 3 Информация за текущото състояние на „Образование и наука“ ЕАД, гр. София

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез упълномощено лице в административната сграда на Министерството на образованието и науката, Приемна на адрес:
гр. София – 1000, бул. „Княз Дондуков“ 2А, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа.

Срокът за подаване на документите е 10 (десет) календарни дни, считано от деня следващ датата на обявяване на публичната покана на интернет страницата на Министерството – 08.12.2023 г. Краен срок за представяне на документите – до 17:30 часа на 18 /осемнадесети/ декември 2023 г. За подадени в срок документи се приемат тези, които са постъпили в Приемната на Министерството до крайния срок за подаване на документи. (публ. 08.12.2023 г.)


Kонкурс за избор на трима членове на Съвета на директорите на „Образование и наука“ ЕАД, гр. София (двама представители на държавата и един независим член) (публ. 03.10.2023 г.)

Резултати от проведен конкурс за избор на трима членове на Съвета на директорите на „Образование и наука“ ЕАД (двама представители на държавата и един независим член) (публ. 24.11.2023 г.)

Списък на допуснатите кандидати до писмената част на конкурса за избор на членове на Съвета на директорите на „Образование и наука“ ЕАД (двама представители на държавата и един независим член) (публ. 19.10.2023 г.)

Публична покана;
Заявление;
Приложение № 2 Декларация – представител на държавата;
Приложение № 3 Декларация – независим член;
Информация за предприятието.

Краен срок за представяне на документите – до 17:30 часа на 13 /тринадесети/ октомври 2023 г. За подадени в срок документи се приемат тези, които са постъпили в Приемната на Министерството до крайния срок за подаване на документи. (публ. 03.10.2023 г.)


Kонкурс за избор на трима членове на Съвета на директорите на „Студентски столове и общежития“ ЕАД, гр. София (двама представители на държавата и един независим член) (публ. 03.10.2023 г.)

Резултати от проведен конкурс за избор на трима членове на съвета на директорите на „Студентски столове и общежития“ ЕАД (двама представители на държавата и един независим член) (публ. 17.11.2023 г.)

Списък на допуснатите кандидати до писмената част на конкурса за избор на членове на Съвета на директорите на „Студентски столове и общежития“ ЕАД (двама представители на държавата и един независим член)

Публична покана;
Заявление;
Приложение № 2 Декларация – представител на държавата;
Приложение № 3 Декларация – независим член;
Информация за предприятието.

Краен срок за представяне на документите – до 17:30 часа на 13 /тринадесети/ октомври 2023 г. За подадени в срок документи се приемат тези, които са постъпили в Приемната на Министерството до крайния срок за подаване на документи. (публ. 03.10.2023 г.)


GoTop