Постановления и решения от 2021 г.

Решение № 855 от 9 декември 2021 година за изменение на националните научни програми, одобрени с Решение № 577 на Министерския съвет от 2018 г., актуализирани с Решение № 900 на Министерския съвет от 2020 г. (публ. 13.12.2021 г.)

Решение № 833 на Министерския съвет от 01 декември 2021 г. за приемане на Списък на средищните детски градини и училища в Република България за учебната 2021/2022 година (обн. ДВ. бр.102 от 7 декември 2021 г.) (публ. 07.12.2021 г.)

Решение № 832 на Министерския съвет от 01 декември 2021 г. за приемане на Списък със защитените детски градини и защитените училища в Република България за учебната 2021/2022 година (ДВ, бр. 102 от 1 декември 2020 г.) (публ. 07.12.2021 г.)

Решение № 825 от 25.11.2021 г. на Министерския съвет за одобряване проект на Споразумение между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на висшето образование на Република Куба за сътрудничество в областта на висшето образование

Решение № 781 от 11.11.2021 г. на Министерския съвет за одобряване проект на Споразумение между правителството на Република България и правителството на Черна гора за сътрудничество в областта на образованието

Решение № 759 от 04.11.2021 г. на Министерския съвет за изменение на Решение № 437 на Министерския съвет от 2 юни 2021 г. за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и научните организации на Република България през учебната 2021 – 2022 година

Постановление № 363 от 28 октомври 2021 г. за изменение на Наредбата за приобщаващото образование, приета с Постановление № 232 на Министерския съвет от 2017 г. (публ. 04.11.2021 г.)

Решение № 733 от 21 октомври 2021 г. на Министерския съвет за одобряване на Национална програма „Стимулиране на публикационната активност в авторитетни международни научни списания и отворения достъп до научна информация“ (публ. 01.11.2021 г.)

Решение № 732 от 21 октомври 2021 г. на Министерския съвет за одобряване на Научна програма „Повишаване на изследователския капацитет в областта на математическите науки (ПИКОМ)“ (публ. 03.11.2021 г.)

Решение № 731 от 21 октомври 2021 г. на Министерския съвет за одобряване на Национална научна програма „Сигурност и отбрана“ съгласно приложението (публ. 03.11.2021 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 340 от 15 октомври 2021 г. за изменение на Постановление № 64 на Министерския съвет от 2016 г. за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и за приемане на Списък на приоритетните професионални направления и на Списък на защитените специалности;
(ДВ, бр. 26 от 2016 г.) (обн. ДВ. бр.87 от 19 октомври 2021 г.) (публ. 19.10.2021 г.)

Решение № 691 от 29.09.2021 г. на Министерския съвет за изменение и допълнение на Решение № 437 на Министерския съвет от 2021 г. за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и научните организации на Република България през учебната 2021 – 2022 година (публ. 04.10.2021 г.)

Решение № 690 от 29.09.2021 г. на Министерския съвет за предложение до Президента на Република България за награждаване с орден „Св. св. Кирил и Методий” огърлие (публ. 04.10.2021 г.)

Постановление № 303 от 17 септември 2021 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места, приета с Постановление № 76 на Министерския съвет от 2021 г. (публ. 06.10.2021 г.)

Решение № 679 от 17.09.2021 година на Министерския съвет за изменение на Решение № 453 от 17 юни 2021 година на Министерския съвет за одобряване на Националната програма „Отново заедно“ (публ. 06.10.2021 г.)

Постановление № 297 от 8 септември 2021 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за издаване на европейска професионална карта, приета с Постановление № 36 на Министерския съвет от 2017 г. (ДВ, бр. 18 от 2017 г.) (публ. 17.09.2021 г.)

Постановление № 283 от 19 август 2021 г. за приемане на Списък на професионални направления и защитени специалности по чл. 95, ал. 7, т. 8 от Закона за висшето образование
В сила от учебната 2021/2022 година (публ. 07.09.2021 г.)

Постановление № 275 от 9 август 2021 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет (публ. 07.09.2021 г.)

Постановление № 274 от 9 август 2021 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приет с Постановление № 237 на Министерския съвет от 2017 г. (ДВ, бр. 86 от 2017 г.) (публ. 07.09.2021 г.)

Решение № 628 от 26 август 2021 г. за изменение и допълнение на Решение № 619 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане Списък на регулираните професии в Република България (ДВ, бр. 61 от 2009 г.) (публ. 31.08.2021 г.)

Решение № 593 на Министерски Съвет от 12 август 2021 година за одобряване на Национална научна програма „Върхови изследвания и хора за развитие на европейска наука” – 2021 (ВИХРЕН – 2021) (публ. 04.01.2022 г.)

Решение № 582 от 06 август 2021 г. на Министерския съвет за одобряване на Национална програма „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“ (публ. 11.08.2021 г.)

Решение № 577 от 5 август 2021 г. за обявяване на неспециализирани училища за училища с национално значение (публ. 12.08.2021 г.)

Решение № 539 от 22 юли 2021 г. за приемане на Списък на изследователските висши училища (публ. 16.09.2021 г.)

Решение № 523 на МС от 22.07.2021 г. за приемане на Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2021/2022 година (публ. 27.07.2021 г.)

РЕШЕНИЕ № 538 от 22 юли 2021 година за приемане на Национална карта на висшето образование в Република България (публ. 16.09.2021 г.)

Постановление № 226 от 12 юли 2021 г. за приемане на показатели за определяне на изследователските висши училища и условията и реда за актуализиране на Списъка на изследователските висши училища (публ. 08.09.2021 г.)

Постановление № 208 от 30 юни 2021 г. за изменение и допълнение на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с Постановление № 219 на Министерския съвет от 2017 г. (публ. 08.07.2021 г.)

Решение № 455 от 17.06.2021 г. на Министерския съвет за изменение на Решение № 737 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне състава на Акредитационния съвет към Националната агенция за оценяване и акредитация (публ. 22.06.2020 г.)

РЕШЕНИЕ № 449 от 11 юни 2021 година за одобряване максималния размер на новите държавни гаранции за 2022 г. по Закона за кредитиране на студенти и докторанти (публ. 21.06.2020 г.)

Постановление № 196 от 11 юни 2021 г. за изменение на Постановление № 79 на МС от 2016 г. за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти (публ. 15.06.2021 г.)

Решение № 437 от 02.06.2021 г. на Министерския съвет за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и научните организации на Република България през учебната 2021 – 2022 година (публ. 07.06.2021 г.)

РЕШЕНИЕ № 373 от 22 април 2021 година за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2021/2022 година (публ. 01.06.2021 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 138 от 9 април 2021 г. за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2021 г. (публ. 26.04.2021 г.)

Решение № 328 от 9 април 2021 година за приемане на актуализирана Национална пътна карта за научна инфраструктура 2020 – 2027 г., одобрена с Решение № 692 на Министерския съвет от 2010 г. (отм.), актуализирана с Решение № 569 на Министерския съвет от 2014 г. (отм.), Решение № 354 на Министерския съвет от 2017 г. и Решение № 881 на Министерския съвет от 2020 г.

Решение № 290 от 1 април 2021 година за одобряване на изменение на Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП България – Сърбия 2014 – 2020, съфинансирана по Инструмента за предприсъединителна помощ II (публ. 09.04.2021 г.)

Постановление № 112 от 26 март 2021 г. за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение, приет с Постановление № 32 на Министерския съвет от 2000 г. (ДВ, бр. 24 от 2000 г.) (публ. 02.04.2021 г.)

Решение № 257 от 25 март 2021 г. на Министерския съвет за одобрение на Национални програми за развитие на образованието (публ. 31.03.2021 г.)

Национални програми в областта на висшето образование (публ. 25.03.2021 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 78 от 5 март 2021 г. за приемане на Наредба за държавните изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища
(обн. ДВ. бр.21 от 12 март 2021 г.) (публ. 16.03.2021 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 76 от 5 март 2021 г. за приемане на НАРЕДБА за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места
(обн. ДВ. бр.20 от 9 март 2021 г.) (публ. 17.03.2021 г.)

Постановление № 73 от 5 март 2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2021 г. за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование
(обн. ДВ. бр.20 от 9 март 2021 г.) (публ. 17.03.2021 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 71 от 5 март 2021 г. за изменение на Постановление № 3 на Министерския съвет от 2020 г. за създаване и функциониране на Механизъм за възлагането и изпълнението на научни консултации от Българската академия на науките
(обн. ДВ. бр.20 от 9 март 2021 г.) (публ. 17.03.2021 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 70 от 2 март 2021 г. за приемане на Устройствен правилник на Държавната агенция за научни изследвания и иновации
(В сила от 09.03.2021 г., обн. ДВ. бр.20 от 9 март 2021 г.) (публ. 16.03.2021 г.)

Решение № 188 от 5 март 2021 г. на Министерския съвет за одобряване на национални програми за развитие на образованието
(публ. 10.03.2021 г.)

Постановление № 68 от 26 февруари 2021 г. за изменение и допълнение на Наредбата за ползване на студентските общежития и столовее, приета с Постановление № 235 на Министерския съвет от 2008 г. (ДВ, бр. 86 от 2008 г.) (публ. 05.03.2021 г.)

Постановление № 62 от 25 февруари 2021 г. за допълнение на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“, приета с Постановление № 75 на Министерския съвет от 1996 г. (публ. 04.03.2021 г.)

Постановление № 56 от 18 февруари 2021 г. за откриване на Институт за научни изследвания в областта на компютърните технологии в структурата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“
(обн. ДВ. бр.16 от 23 февруари 2021 г.) (публ. 24.02.2021 г.)

Постановление № 54 от 18 февруари 2021 г. за откриване на Институт за устойчив преход и развитие в структурата на Тракийския университет – Стара Загора (обн. ДВ. бр.16 от 23 февруари 2021 г.) (публ. 24.02.2021 г.)

Постановление № 47 от 12 февруари 2021 г. за изменение и допълнение на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с Постановление № 219 на МС от 2017 г. (ДВ, бр. 81 от 2017 г.)
(обн. ДВ. бр.13 от 16 февруари 2021 г.) (публ. 17.02.2021 г.)

Постановление № 40 от 4 февруари 2021 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет (за изменение и допълнение на Постановление № 4 на Министерския съвет от 2005 г. за създаване на ЦОИДУЕМ и на Правилника за устройството, дейността и организацията на работа на ЦОИДУЕМ)
(обн. ДВ. бр. 11 от 9 февруари 2021 г.) (публ. 02.02.2021 г.)

Постановление № 27 от 1 февруари 2021 г. за изменение и допълнение на Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“, приета с Постановление № 289 на МС от 2016 г. (ДВ, бр. 89 от 2016 г.)
(обн. ДВ. бр.10 от 5 февруари 2021 г.) (публ. на 18.02.2021 г.)

Постановление № 13 от 21 януари 2021 г. за приемане на актуализиран Списък на защитените от държавата специалности от професии за учебната 2021/2022 година и на актуализиран Списък със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, за учебната 2021/2022 година
(обн. ДВ. бр.7 от 26 януари 2021 г.) (публ. 02.02.2021 г.)

Постановление № 12 от 20 януари 2021 г. за приемане на Наредба за условията и реда за осигуряване на заплащането на разходите за обучение на студенти със сключени договори с работодател
(обн. ДВ. бр.7 от 26 януари 2021 г.) (публ. 02.02.2021 г.)

Постановление № 2 от 5 януари 2021 г. за утвърждаване на ПРАВИЛНИК за дейността на Националната агенция за оценяване и акредитация
(обн. ДВ. бр. 3 от 12 януари 2021 г.) (публ. 12.01.2021 г.)

Решение за приемане на Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2021 – 2030 г.
(обн. ДВ. бр. 2 от 8 януари 2021 г.) (публ. 12.01.2021 г.)

GoTop